Radovi - 459584-2021

10/09/2021    S176

Hrvatska-Velika Gorica: Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda

2021/S 176-459584

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 128-340755)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju
Nacionalni registracijski broj: 62462242629
Poštanska adresa: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45
Mjesto: Velika Gorica
NUTS kod: HR065 Zagrebačka županija
Poštanski broj: 10410
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: VG Vodoopskrba d.o.o – Odjel za pripremu EU projekata i Sektor odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
E-pošta: info.aglomeracijavg@vgvodoopskrba.hr
Telefon: +385 16566800
Telefaks: +385 16566810
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.vgvodoopskrba.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VELIKA GORICA – Projektiranje i rekonstrukcija UPOV Velika Gorica i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava

Referentni broj: 01-21 E-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45252100 Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Projektiranje i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Velika Gorica kapaciteta 74.000 ES, III. stupanj pročišćavanja

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
07/09/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 128-340755

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 01/09/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 25/10/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 01/09/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 25/10/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: