Tjenesteydelser - 462696-2020

Submission deadline has been amended by:  505239-2020
02/10/2020    S192

Danmark-Sorø: Tjenesteydelser i forbindelse med affald

2020/S 192-462696

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Eghoff
E-mail: aegh@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93576819
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Land: Danmark
E-mail: region@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://rn.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: kontakt@regionmidtjylland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rm.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
E-mail: regionh@regionh.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=279265&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=279265&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bortskaffelse af brugt IT-udstyr og andet elektronisk udstyr

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftale vedrørende bortskaffelse af brugt it-udstyr og andet elektronisk udstyr. Endvidere option på bortskaffelse af medicoteknisk udstyr.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 900 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30213200 Tabletcomputere
48820000 Servere
50312000 Vedligeholdelse og reparation af computerudstyr
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90511000 Indsamling af affald
14630000 Slagger, krats, affald og skrot, af jern
34928480 Affaldscontainere og -spande
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, jf. udbudslovens § § 58-60, hvilket betyder, at enhver økonomisk aktør kan ansøge om at deltage, men kun ansøgere som ordregiver opfordrer hertil, kan deltage i den videre proces.

Der vil blive prækvalificeret 5 ansøgere.

Når prækvalifikationsfasen er afsluttet, underretter ordregiver skriftligt tilbudsgiverne herom med samtidig oplysning om, at udbudsforretningens anden fase - tilbudsfasen - indledes. Herefter opfordres tilbudsgiverne til at afgive det indledende tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontakten på grundlag af det indledende tilbud.

Rammeaftalen vedrører bortskaffelse af brugt it-udstyr og andet elektronisk udstyr. Aftalen indeholder desuden en option på bortskaffelse af medicoteknisk udstyr.

Den kommende leverandør skal stå for indsamling, afhentning, processer med sletning, test og kategorisering med henblik på gensalg eller salg til skrot.

Aftalen skal sikre, at bortskaffelse af udstyr foregår på en grøn og bæredygtig måde, til lavest mulige omkostninger og til konkurrencedygtige markedspriser for gensalg og salg til skrot, samt med fuld garanti for datasikkerheden.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 900 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 1 gang med op til 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt antallet af ansøgere ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret.

Såfremt antallet af ansøgere overstiger ovennævnte antal, vil der ske en udvælgelse til prækvalifikation blandt disse ansøgere.

Denne udvælgelse vil ske på baggrund af oplysningerne afgivet i ESPD’en vedr. teknisk og faglig formåen og foregå ved identificering af de mest relevante referencer.

I det tilfælde at evalueringen af referencerne ikke peger entydigt på 5 leverandører, foretages yderligere udvælgelse på baggrund af oplysningerne afgivet i ESPD’en vedr. økonomisk og finansiel formåen og vil basere sig på vurdering af ansøgernes soliditetsgrad.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner for regioner:

Følgende regioner har option på at tiltræde rammeaftalen:

— Region Hovedstaden

— Region Nordjylland

— Region Midtjylland.

Ovenstående regioner er berettigede til at tiltræde rammeaftalen, men ikke forpligtede.

Option - medicoteknisk udstyr.

Udbuddet omfatter en frivillig option på medicoteknisk udstyr.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

1) Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele rammeaftalen på grundlag af det første bud uden at indgå forhandling.

2) Forhandlingen forventes gennemført som et kortvarigt forløb, hvor der forhandles om forbedringer og præciseringer på baggrund af de indledende tilbud samt muligheden for at optimere udbudsmaterialet.

3) Ordregiver vil ikke yde vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud (der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser):

- Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

- Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 2.

- Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

- Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk.1, nr. 4.

- Væsentlig misligholdelse af en tidligere offentlig kontrakt, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at blive erklæret egnet, skal ansøger oplyse og opfylde nedenstående vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

- Oplyse ansøgers gennemsnitlige årsomsætning for de tre (3) seneste disponible regnskabsår inden for det udbudte område.

- Oplyse ansøgers soliditetsgrad for de tre (3) seneste afsluttede regnskabsår.

Soliditetsgraden udregnes efter følgende formel: Soliditetsgrad = (Egenkapital x 100) / samlede aktiver.

Nøgletal skal oplyses i ESPD, del IV, pkt. B.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Det er et mindstekrav, at omsætningen udgør minimum 10 mio. DKK (ekskl. moms) pr. år.

— Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver gennemsnitlig har haft en soliditetsgrad på minimum 10 % baseret på de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at blive erklæret egnet, skal ansøger oplyse og opfylde nedenstående vedrørende teknisk og faglig formåen:

- Ansøger skal anføre tre (3) forskellige leverancer som er påbegyndt inden for de seneste tre (3) år udregnet fra datoen for ansøgningsfristen, og som har lighed med den udbudte rammeaftales genstand og kunde. Såfremt der anføres mere end tre (3) referencer vil udelukkende de tre (3) seneste referencer blive taget i betragtning.

Med lighed med rammeaftalen forstås opgaver, som i størrelse, indhold af rammeaftalen og kompleksitet i mængden af produkter eller løsning bedst svarer til den udbudte rammeaftale.

Med lighed med kunden forstås en offentlig/privat større virksomhed med et betydeligt antal ansatte og en geografisk fordeling på flere lokationer over et større område.

Referencerne skal indeholde:

- Angivelse af kunden

- Beskrivelse af leverancen, herunder beskrivelse af leverandørens anvendte processer for afhentning, registrering, håndtering af sikkerheden, bortskaffelse/videresalg mv.

- Beskrivelse af rammeaftalens varighed samt årlig rammeaftaleværdi.

Referenceliste, skal oplyses i ESPD, del IV, pkt. C.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

1) Arbejdsklausul (jf. Rammeaftalebilag 9):

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten i Danmark har arbejdstilladelse, og er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

2) Straffeattester (jf. kontrakt pkt. 8.5):

Det er leverandørens ansvar at sikre, at de medarbejdere, der løser opgaver i henhold til kontrakten, ikke er uegnede til at udføre de pågældende opgaver på betryggende og ansvarlig vis.

Leverandøren skal derfor sikre, at de medarbejdere, der anvendes ved udførelsen af kontrakten, ikke har forhold på deres straffeattester, der kan skabe tvivl herom, herunder forhold vedr. tyveri og lignende.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 160-390074
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/10/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/11/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Ca. 9 måneder inden udløb af rammeaftalen.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Kunden forbeholder sig ret til at anvende delydelsesreglen og dermed tildele særskilte delkontrakter iht. udbudslovens § 8, stk. 2.

2) De udbudte ydelser udbydes på én samlet kontrakt. Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i henhold til udbudslovens § 49, idet det vurderes, at der er en sådan naturlig sammenhæng mellem de udbudte ydelser, at de mest hensigtsmæssigt varetages af samme leverandør.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/09/2020