Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

Der er i øjeblikket nogle fejl, der påvirker den måde, bekendtgørelser om e-formularer vises på. Vi arbejder på at løse problemet. Indtil det er løst, kan du finde mere information og vejledning på vores særlige side om problemet.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 463974-2016

30/12/2016    S252

Belgien-Bruxelles: Undersøgelse af miljøvirkningerne af palmeolieforbrug og virkningerne på eksisterende bæredygtighedsstandarder

2016/S 252-463974

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Environment
Postadresse: BU 9 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Undersøgelse af miljøvirkningerne af palmeolieforbrug og virkningerne på eksisterende bæredygtighedsstandarder.

Sagsnr.: ENV.F.1/ETU/2016/0040.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med denne undersøgelseskontrakt er at udbygge videnbasen om de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter ved palmeolieproduktion og -forbrug, handelsstrømme for palmeolie og aktiviteter, der iværksættes af økonomiske aktører, EU's regeringer og tredjelande (især Indien og Kina) med fokus på palmeolie. Undersøgelseskontrakten vil også medføre en analyse af eksisterende bæredygtighedsstandarder (herunder RSPO, den indonesiske palmeoliestandard og den malaysiske standard for palmeolie), en vurdering af deres fuldstændighed (især vedrørende biodiversitet og kulstofaspekter) og en vurdering af forskellene mellem disse standarder og de miljømæssige aspekter, der skal overvejes for at opnå relevante EU- og internationale mål. Endelig opsummerer og evaluerer undersøgelseskontrakten eksisterende initiativer på EU-niveau og i EU-medlemsstater samt i Indien og Kina, som omhandler den bæredygtige produktion af palmeolie.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 150 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

eksternt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Offentligt udbud. Det skønnes, at der er behov for 14 personmåneder til at udføre de omfattende opgaver i denne undersøgelse. På grundlag af en gennemsnitlig 7 500 EUR/personmåned + 15 % generelle omkostninger + 10 000 EUR til rejser er det samlede beløb på ca. 135 000 EUR. Der føjes 15 000 EUR hertil for valideringsworkshoppen. Det samlede beløb er således 150 000 EUR.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: tilrettelæggelse af arbejdet og allokering af menneskelige ressourcer / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 142-256232
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 07.0201/2016/743217/ETU/ENV.F.3
Betegnelse:

Undersøgelse af miljøvirkningerne af palmeolieforbrug og virkningerne på eksisterende bæredygtighedsstandarder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
16/12/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: 3Keel LLP
Postadresse: 11 Standingford House, 26 Cave Street
By: Oxford
NUTS-kode: UK UNITED KINGDOM
Postnummer: OX1 3HJ
Land: Det Forenede Kongerige
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: LMC International Ltd
Postadresse: 4th Floor, Clarendon House, 52 Cornmarket Street
By: Oxford
NUTS-kode: UK UNITED KINGDOM
Postnummer: OX1 3HJ
Land: Det Forenede Kongerige
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 150 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 149 933.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I medfør af artikel 134, stk. 1, litra e) og f), i gennemførelsesbestemmelserne til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/1929 af 28.10.2015 (finansforordningen) kan den ordregivende myndighed i løbet af de 3 år, der følger efter indgåelsen af den oprindelige kontrakt, tage proceduren for udbud efter forhandling i brug for supplerende tjenesteydelser (uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse) for nye tjenesteydelser eller arbejder, der er en gentagelse af lignende tjenesteydelser eller arbejder, der er betroet den økonomiske aktør, som den samme ordregivende myndighed tildelte en oprindelig kontrakt, forudsat at disse tjenesteydelser eller arbejder er i overensstemmelse med et oprindeligt projekt, som den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelsen af en udbudsbekendtgørelse, som er indgået i henhold til betingelserne fastlagt i artikel 134, stk. 4.

Bemærk venligst, at dette tidligere blev offentliggjort i forhåndsmeddelelsen EUT 2016/S 43-070158 af 2.3.2016 med titlen »Undersøgelse af miljøvirkningerne af palmeolieforbrug og virkningerne på eksisterende bæredygtighedsstandarder« med et beløb på 100 000 EUR.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1.

Hvis De mener, at der var fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage.

Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildeling kan De indgive klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/12/2016