Radovi - 467118-2018

24/10/2018    S205    Europski revizorski sud - Radovi - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Luksemburg-Luxembourg: Održavanje i radovi na električnim instalacijama, instalacijama za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju i sanitarnim instalacijama u zgradama Europskog revizorskog suda

2018/S 205-467118

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski revizorski sud
Poštanska adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU
Poštanski broj: L-1615
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Service des appels d'offres et contrats
E-pošta: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46667

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.eca.europa.eu

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4125
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na sljedeću adresu:
Službeni naziv: Europski revizorski sud
Poštanska adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-1615
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Procurement service
Telefon: +352 43981
E-pošta: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefaks: +352 4398-46946
NUTS kod: LU

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.eca.europa.eu

I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Održavanje i radovi na električnim instalacijama, instalacijama za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju i sanitarnim instalacijama u zgradama Europskog revizorskog suda

Referentni broj: AO 675
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45300000
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ovog poziva na nadmetanje odabir ugovaratelja koji će osigurati usluge održavanja tehničkih instalacija u zgradama suda i provedbu radova na električnim instalacijama, instalacijama za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju i sanitarnim instalacijama.

Ugovor obuhvaća 2 odvojene grupe:

— Grupa 1: održavanje električnih i sigurnosnih instalacija te električni radovi na zgradama revizorskog suda,

— Grupa 2: održavanje instalacija za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju i sanitarnih instalacija te radovi na zgradama revizorskog suda.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 10 900 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Održavanje instalacija i električni radovi

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50711000
45310000
31000000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG

II.2.4)Opis nabave:

Usluge održavanja obuhvaćene ovim ugovorom uključuju:

— sve aktivnosti preventivnog održavanja,

— sve aktivnosti korektivnog održavanja,

— sve usluge nadzora,

— sve usluge pomoći upravljanju okolišem,

— pomoć u periodičnim kontrolama koje provodi certificirano tijelo.

Ove se usluge trebaju pružati tijekom trajanja ugovora u skladu s potrebama suda.

Električni radovi ne odnose se na intervencije obuhvaćene uslugama održavanja, za kojima se pojavi potreba tijekom trajanja ugovora, a odnosi se posebice na sitne izmjene i/ili projekte sanacije ili obnove ili usluge iza kojih slijede radovi koje obavlja treća strana. Sitne izmjene mogu se obaviti tijekom trajanja ugovora ovisno o potrebama suda, dok su projekti sanacije i obnove složeniji zahvati za koje je potrebna intervencija nekoliko poduzeća. Svaki od ovih projekata provodit će se samo jedanput tijekom trajanja ugovora.

Popis glavnih instalacija na koje se ugovor odnosi naveden je u Prilogu 2A. Tehnički i kvantitativni opis naveden je samo u informativne svrhe. Popis nije konačan i ugovaratelj ga može po potrebi dopunjavati. Pretpostavka je da sve instalacije ispravno funkcioniraju. Sva dodatna oprema, instalacije i pribor smatraju se sastavnim dijelom instalacija.

Sud je ustanovio okvirni popis, koji nije konačan, onih usluga i nabava koje bi sud mogao zatražiti bilo u okviru korektivnog održavanja ili u okviru radova povezanih s ovim ugovorom (Prilog 2C). Ne podrazumijeva obvezu suda za pružanje tih usluga / izvođenje radova te se popis s vremenom i ovisno o potrebama može mijenjati.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Proračun Europske unije

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Održavanje instalacija i radovi na instalacijama grijanja, ventilacije, klimatizacije i sanitarnim instalacijama

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50720000
50730000
45330000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

12, rue Alcide de Gasperi à L-1615 Luxembourg — Kirchberg, LUKSEMBURG

II.2.4)Opis nabave:

Usluge održavanja obuhvaćene ovim ugovorom uključuju:

— sve aktivnosti preventivnog održavanja,

— sve aktivnosti korektivnog održavanja,

— sve usluge nadzora,

— sve usluge pomoći upravljanju okolišem,

— pomoć u periodičnim kontrolama koje provodi certificirano tijelo.

Ove se usluge trebaju pružati tijekom trajanja ugovora u skladu s potrebama suda.

Dodatni radovi na instalacijama grijanja, ventilacije, klimatizacije i sanitarnim instalacijama ne odnose se na intervencije obuhvaćene uslugama održavanja, za kojima se pojavi potreba tijekom trajanja ugovora, a odnosi se posebice na sitne izmjene i/ili projekte sanacije ili obnove ili usluge iza kojih slijede radovi koje obavlja treća strana. Sitne izmjene mogu se obaviti tijekom trajanja ugovora ovisno o potrebama suda, dok su projekti sanacije i obnove složeniji zahvati za koje je potrebna intervencija nekoliko poduzeća. Svaki od ovih projekata provodit će se samo jedanput tijekom trajanja ugovora.

Popis glavnih instalacija na koje se ugovor odnosi naveden je u Prilogu 2A. Tehnički i kvantitativni opis naveden je samo u informativne svrhe. Popis nije konačan i ugovaratelj ga može po potrebi dopunjavati. Pretpostavka je da sve instalacije ispravno funkcioniraju. Sva dodatna oprema, instalacije i pribor smatraju se sastavnim dijelom instalacija.

Sud je ustanovio okvirni popis, koji nije konačan, onih usluga i nabava koje bi sud mogao zatražiti bilo u okviru korektivnog održavanja ili u okviru radova povezanih s ovim ugovorom (Prilog 2C). Ne podrazumijeva obvezu suda za pružanje tih usluga / izvođenje radova te se popis s vremenom i ovisno o potrebama može mijenjati.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 900 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Proračun Europske unije

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Prilikom podnošenja ponude ponuditelji trebaju dokazati da posjeduju pravnu sposobnost za izvršenje ugovora (vidjeti izjavu pod prisegom u Prilogu 3). Zahtjevi u smislu pravne sposobnosti su sljedeći:

a) Ponuditelji moraju biti upisani u strukovni ili obrtni registar prema uvjetima određenim zakonodavstvom države u kojoj ponuditelj ima poslovni nastan;

b) Ponuditelji moraju biti ovlašteni za izvršavanje komercijalne aktivnosti u okviru ovog poziva na nadmetanje.

Dokazi koje je potrebno dostaviti, a odnose se na zahtjeve o pravnoj sposobnosti, su sljedeći:

— dokaz da im je nacionalnim zakonodavstvom dopušteno provođenje ugovora (upis u stručni ili obrtni registar, izjava pod prisegom ili potvrda, članstvo u određenoj organizaciji, izričito ovlaštenje ili upis u registar PDV-a).

Ovaj dokaz tražit će se od ponuditelja koji budu izabrani za sklapanje ugovora.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Ponuditelji moraju imati dostatne resurse i financijska sredstva za provedbu ugovora. Zahtjevi u smislu ekonomske i financijske sposobnosti su sljedeći:

a) za grupu 1, prosječni promet tijekom posljednje 3 financijske godine za usluge i radove obuhvaćene ugovorom mora premašivati 2 500 000 EUR;

b) za grupu 2, prosječni promet tijekom posljednje 3 financijske godine za usluge i radove obuhvaćene ugovorom mora premašivati 2 500 000 EUR.

Ekonomska i financijska sposobnost ponuditelja procjenjuje se na temelju godišnjeg prometa u posljednje 3 godine (2015., 2016. i 2017.).

Ovi dokazi tražit će se od ponuditelja koji budu izabrani za sklapanje ugovora. Za više detalja, pogledajte upute za nadmetanje dio A.8.4.

Ako ponuditelj iz nekog određenog razloga koji javni naručitelj smatra opravdanim nije u mogućnosti dostaviti tražene podatke, može dostaviti dokaz o financijskoj sposobnosti na bilo koji drugi način koji javni naručitelj smatra prikladnim.

Ako ponuditelji namjeravaju angažirati podizvoditelja, kako bi zadovoljili kriterije za odabir koji se odnose na tehničku i stručnu sposobnost, a naročito koji se odnose na akademske i stručne kvalifikacije rukovoditelja i pružatelja usluga, u obzir moraju uzeti sljedeća ograničenja koja se odnose na podizvođenje radova:

— za grupu 1: zadatke preventivnog i korektivnog održavanja sustava za otkrivanje vatre i protupožarnog sustava, uključujući povezane programe, mora na sebe preuzeti izvoditelj bez podizvođenja,

— za grupu 2: zadatke preventivnog i korektivnog održavanja centraliziranih sustava za upravljanje zgradom (BMS) mora izvršavati izvoditelj bez podizvođenja.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

Za grupu 1, prosječni promet tijekom posljednje 3 financijske godine za usluge i radove obuhvaćene ugovorom mora premašivati 2 500 000 EUR;

Za grupu 2, prosječni promet tijekom posljednje 3 financijske godine za usluge i radove obuhvaćene ugovorom mora premašivati 2 500 000 EUR.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 30/11/2018
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 04/12/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

12, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ponuditelji ili njihovi predstavnici koji žele prisustvovati otvaranju ponuda trebaju to potvrditi pisanim putem (e-pošta: eca-procurement.service@eca.europa.eu, telefaks +352 439846667) najkasnije do 3.12.2018. u 12 sati.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

Posjet lokaciji planiran je:

7.11.2018. u 10:00 sati za grupu 1 i

8.11.2018. u 10:00 sati za grupu 2.

Pozivaju se poduzeća da za svaki posjet odvoje cijeli dan.

Posjet lokaciji održat će se na sljedećoj adresi: 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg — Kirchberg, LUKSEMBURG (javite se na glavnu recepciju zgrade revizorskog suda,

12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG Posjet lokaciji svakako se preporučuje. Ako vam datum posjeta ne odgovara, molimo vas da predložite neki drugi datum, a da pritom datum za predaju ponuda neće trebati mijenjati. Od ponuditelja se traži da potvrde svoju nazočnost slanjem e-pošte najkasnije dan prije posjete lokaciji do 16:00 sati, na adresu eca-procurement.service@eca.europa.eu

Zahtjevi za dodatne informacije moraju se poslati preko poveznice „Postavi pitanje” u kartici „Pitanja i odgovori” na odgovarajućoj stranici TED eTendering (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4125). Sud nije obvezan odgovoriti na zahtjeve za dodatne informacije koji su predani manje od 6 radnih dana prije isteka roka za podnošenje ponuda. Prema vlastitom nahođenju sud može zainteresirane obavijestiti o bilo kakvoj grešci, neispravnosti, propustu ili materijalnom nedostatku u tekstu dokumenata za poziv na podnošenje ponuda.

Bude li potrebno, dodatni podaci ili obvezne informacije bit će objavljeni na mrežnoj stranici „Ted-eTendering” (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4125). Budući da se mrežna stranica redovito obnavlja, od ponuditelja se očekuje praćenje svih najnovijih razvoja događanja i promjena u postupku nadmetanja, tijekom cijelog razdoblja trajanja postupka. Ponuditelje upozoravamo na činjenicu da se dokumenti za nadmetanje mogu mijenjati, uključujući i izmjene obrasca cijena (Prilog 3. - Obrasci 7. i 8.) i tehničkih priloga. U tom se smislu ponuditeljima savjetuje registriranje za aplikaciju e-nadmetanja radi dobivanja obavijesti povezanih s ugovorom.

Svoju ponudu dostavite u 3 primjerka (izvornik, tiskana kopija s oznakom „kopija” i elektronska kopija koja omogućuje napredno pretraživanje pomoću ključnih riječi na USB memorijskom pogonu ili CD-u) i sastavljenu na jednom od službenih jezika Europske unije.

Planirani početak ugovora je 1.2.2019., pod uvjetom da ugovor do tog datuma potpišu obje strane.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
Telefon: +33 388172313

Internetska adresa: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Europski revizorski sud, service des appels d'offres et contrats
Poštanska adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-1615
Država: Luksemburg
E-pošta: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-45540
Telefaks: +352 4398-46955

Internetska adresa: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/10/2018