Bygge og anlæg - 467748-2019

07/10/2019    S193

Danmark-Ringkøbing: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 193-467748

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ringkøbing-Skjern Boligforening
CVR-nummer: 44674610
Postadresse: Kongevejen 46
By: Ringkøbing
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 6950
Land: Danmark
Kontaktperson: Bo Lodbjerg
E-mail: bl@rsbolig.dk
Telefon: +45 23423463

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rsbolig.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5f795f3c-fd7a-4916-8785-580b3a171d55/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5f795f3c-fd7a-4916-8785-580b3a171d55/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5f795f3c-fd7a-4916-8785-580b3a171d55/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af almene boliger ("Fjordudsigten")

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder opgaven på vegne af Ringkøbing-Skjern Boligforening, afdeling 51 og 52. Den udbudte opgave vedrører opførelse af i alt 27 boligblokke, som er fordelt på 2 etaper. Første etape vedrører opførelse af 14 boligblokke med i alt 47 lejligheder for afdeling 51, og anden etape er en option, som vedrører opførelse af yderligere 13 boligblokke med i alt 38 lejligheder for afdeling 52.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 88 800 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver har ved nærværende udbudsbekendtgørelse iværksat et begrænset udbud vedrørende opførelse af almene boliger i Ringkøbing.

Byggeriet støttes af staten, som har givet tilsagn om ydelsesstøtte i henhold til § 115 lovbekendtgørelse nr. 119 af 1.2.2019 ("herefter "almenboligloven"). Der er fastsat en øvre økonomisk ramme på 88 800 000 DKK ekskl. moms for projektets gennemførelse.

Den udbudte opgave vedrører opførelse af i alt 27 boligblokke, som er fordelt på 2 etaper. Første etape vedrører opførelse af 14 boligblokke med i alt 47 lejligheder, og anden etape vedrører opførelse af yderligere 13 boligblokke med i alt 38 lejligheder.

Anden etape udbydes som en option, som skal være indeholdt i det fremsatte tilbud.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 88 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 15/09/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktperioden forlænges, hvis Ordregiver udnytter optionen for byggeriets anden etape. Denne anden etape forventes udnyttet og iværksat i umiddelbar forlængelse af første etapes aflevering.

Byggeriets anden etape har en forventet varighed på 64 uger.

Der henvises i øvrigt til pkt. II.2.4) og til pkt. II.2.11).

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved vurderingen af hvilke ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, vil Ordregiver lægge vægt på følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

1) Antallet af referenceprojekter, som er gennemført fagmæssigt korrekt og til tiden;

2) Antallet af referenceprojekter, der vedrører boligbyggerier udført i hovedentreprise med fokus på energirigtige løsninger;

3) Den samlede værdi af de oplyste referenceprojekter.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Den udbudte opgave vedrører opførelse af i alt 27 boligblokke, som er fordelt på 2 etaper. Første etape vedrører opførelse af 14 boligblokke med i alt 47 lejligheder, og anden etape vedrører opførelse af yderligere 13 boligblokke med i alt 38 lejligheder.

Anden etape udbydes som en option, som skal være indeholdt i det fremsatte tilbud.

Meddelelse om optionens udnyttelse vil blive meddelt den vindende tilbudsgiver senest 31.6.2022, men forventeligt allerede forud for aflevering af første etape.

De nærmere vilkår for udnyttelse af optionen fremgår af udbudsbetingelserne.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

De i pkt. II.1.5) og II.2.6) angivne værdier inkluderer den anslåede værdi af optionen for byggeriets anden etape. Den samlede kontrakts værdi kan således blive mindre end de i pkt. II.1.5) og II.2.6) angivne værdier, hvis Ordregiver undlader at udnytte optionen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Egenkapital,

— Nettoomsætning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapital: Ansøger skal have en egenkapital på minimum 5 000 000 DKK i hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår. Har ansøgeren eksisteret i mindre end tre (3) regnskabsår, skal vedkommende have en egenkapital på minimum 5 000 000 DKK i hvert af de afsluttede regnskabsår. Har ansøgeren endnu ikke afsluttet nogen regnskabsår, skal ansøgeren have en egenkapital på minimum 5 000 000 DKK på tidspunktet for anmodning om prækvalifikation.

Nettoomsætning: Ansøger skal have en årlig nettoomsætning på minimum 25 000 000 DKK i hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår. Har ansøgeren eksisteret i mindre end tre (3) regnskabsår, skal vedkommende have en nettoomsætning på minimum 25 000 000 DKK i hvert af de afsluttede regnskabsår. Har ansøgeren endnu ikke afsluttet nogen regnskabsår, skal ansøgeren have en nettoomsætning på minimum 25 000 000 DKK på tidspunktet for anmodning om prækvalifikation.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Referencer vedrørende opgaver af samme karakter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Reference: Ansøger skal have udført minimum én opgave af samme karakter som den udbudte opgave inden for de seneste fem (5) år. Ved "udført" forstås, at slutopgørelsen er godkendt af bygherre. Ved "en opgave af samme karakter" forstås boligbyggerier udført i hovedentreprise med fokus på energirigtige løsninger. Der kan maksimalt angives fem (5) referencer, og angives flere vil Ordregiver basere vurderingen på de første fem (5).

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I henhold til udbudslovens § 177, stk. 2 skal hovedentreprenøren oplyse navn, kontaktoplysninger og juridisk repræsentant for de eventuelle underentreprenører, der måtte blive benyttet i forbindelse med entreprisens udførelse. Disse oplysninger skal indleveres, senest på tidspunktet for byggestart, hvis de kendes på dette tidspunkt.

Hovedentreprenøren skal til opfyldelsen af hovedentreprisekontrakten beskæftige et antal uddannelsessøgende svarende til samlet tre (3) årsværk eller mere under byggeriets første etape.

Hovedentreprenøren skal til opfyldelsen af hovedentreprisekontrakten beskæftige et antal uddannelsessøgende svarende til samlet to (2) årsværk eller mere under byggeriets anden etape.

Et (1) årsværk svarer til 1.924 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold m.v.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/11/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/11/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.7.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/10/2019