Tjenesteydelser - 469244-2020

06/10/2020    S194

Danmark-Hjørring: Tingskadeforsikring

2020/S 194-469244

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hjørring Vandselskab
CVR-nummer: 29809577
Postadresse: Åstrupvej 9
By: Hjørring
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Finn C. Pedersen- Bækmark & Kvist Forsikringsrådgivning A/S
E-mail: fcp@bk-as.dk
Telefon: +45 96327402
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.hjvand.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://bk-as.dk/
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://bk-as.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Bækmark & Kvist Forsikringsrådgivning A/S
CVR-nummer: 53676928
Postadresse: Virkelyst 10, 1.
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Finn C. Pedersen
E-mail: fcp@bk-as.dk
Telefon: +45 96327402
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://bk-as.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af forsikringer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
66515200 Tingskadeforsikring
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hjørring Vandselskab ønsker at indgå forsikringsaftaler indenfor følgende forsikringer:

- Tings-, motor-, ansvars- og entrepriseforsikring.

Forsikringsselskabet skal samarbejde med Hjørring Vandselskab´s forsikringsmægler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66515200 Tingskadeforsikring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kunde: Hjørring Vandselskab ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor de ovenfor oplistede forsikringstyper.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Hjørring Vandselskab ønsker at indgåede aftaler skal træde ikraft d. 1. januar 2021. Forsikringsaftaler skal etableres for en 3-årig periode med ret til 2 * 1 års forlængelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der gives online adgang til udbudsmaterialet efter anmodning herom til Bækmark & Kvist Forsikringsrådgivning jf. 1.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal erklære, at man lovligt kan udøve forsikringsvirksomhed i Danmark, jf. del IV.A.2 i ESPD.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal kunne fremlægge dokumentation for dennes tilfredsstillende finansielle og økonomiske formåen ved at kunne henvise til de seneste 2 årsrapporter, jf. del IV.B.6, hvis ordregiver måtte ønske dette.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/11/2020
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/11/2020
Tidspunkt: 16:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang for tilbudsgiver ved åbning af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Fristen for indgivelse af klager til Klagenævnet for Udbud er 45 dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende om ordregiverens kontraktindgåelse. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen om kontraktindgåelse er offentliggjort. I forbindelse med den 10 dages standstill periode, gøres der opmærksom på, at formålet med denne, er at give tilbudsgivere mulighed for at indgive klager til Klagenævnet for Udbud, så eventuelle overtrædelser stadig vil kunne afhjælpes inden kontrakten indgås. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet. Er klagen ikke indgivet i standstill perioden skal det angives om, hvorvidt det begæres, om klagen skal have opsættende virkning. Alle frister regnes som, dagen efter den dag, hvor underretning er afsendt eller offentliggørelse af bekendtgørelsen. Ovenstående jf. reglerne i lov om håndhævelse af udbudsreglerne, lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer ved lov nr. 511 af 27. maj 2013.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/10/2020