Usluge - 470281-2022

30/08/2022    S166

Belgija-Bruxelles: Poziv na podnošenje ponuda br. 06D10/2022/M037 – okvirni ugovor za pružanje usluga upravljanja arhitekturom i posebnim tehnikama u Luxembourgu

2022/S 166-470281

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: Rue Wiertz 60
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE Belgique / België
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Direction des projets immobiliers
E-pošta: INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11598
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Poziv na podnošenje ponuda br. 06D10/2022/M037 – okvirni ugovor za pružanje usluga upravljanja arhitekturom i posebnim tehnikama u Luxembourgu

Referentni broj: 06D10/2022/M037
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71000000 Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Izvođenje usluga arhitekture i posebnih tehnika za zgrade Europskog parlamenta u Luxembourgu.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 108 983.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Izvođenje usluga arhitekture i posebnih tehnika za zgrade Europskog parlamenta u Luxembourgu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 108 983.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Proračun Europskog parlamenta.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Ponuditelj je obvezan zadovoljiti najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

(a) biti upisan u strukovni ili trgovački registar, osim u slučaju međunarodne organizacije;

(b) za ugovore o pružanju usluga, imati posebnu dozvolu kojom dokazuje da je ovlašten za provedbu ugovora u državi u kojoj ima poslovni nastan, ili biti povezan s navedenom strukovnom organizacijom.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 21/10/2022
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 10/11/2022
Lokalno vrijeme: 10:30
Mjesto:

Rue Belliard 80, Bruxelles, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Jedan zastupnik za svakog ponuditelja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Obvezan posjet lokaciji održat će se 27. rujna 2022. u 10 sati.

Molimo proučite dokumentaciju za nadmetanje kako biste se upoznali s praktičnim načinima sudjelovanja u posjetu lokaciji.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/08/2022