Bygge og anlæg - 470442-2019

08/10/2019    S194    Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Hillerød: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 194-470442

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: HF & VUC Nordsjælland
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Milnersvej 40
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Larsen
E-mail: tla@vucns.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://vucns.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af integreret byggeri (totalentreprise) - Ny undervisningsbygning i Helsingør

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven vedrører opførelse af nyt undervisningsbyggeri på ca. 2 500 m2 brutto til brug for HF og VUC Nordsjælland.

Bygningen opføres i 3 etager og skal minimum rumme 12 klasselokaler, herunder faglokaler til billedkunst, geografi, biologi og naturfag. Herudover indeholder bygningen fællesfaciliteter, vejledningslokaler/administration og lærefaciliteter.

Bygningen skal opføres, så den passer til stedet og ind i byens historiske kontekst i forhold til såvel materialer som udtryk.

Opgaven udføres som "integreret byggeri", hvilket betyder, at parterne efter aftaleindgåelse har en samarbejdsfase, mens projektmaterialet frem til og med myndighedsprojekt udarbejdes. Samarbejdsmodellen er nærmere beskrevet i samarbejdsaftalen.

Byggeriet er nærmere beskrevet i byggeprogrammet og det øvrige udbudsmateriale.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på https://www.rib-software.dk/udbudsportal under TN338086A.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 46 254 991.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning
45311000 Installation af el-ledninger og el-armaturer
45312000 Installation af brand- og tyverialarmer samt antenneanlæg
45313000 Installation af elevator og rullende trappe
45316000 Installation af belysning og elektriske signalanlæg
45323000 Lydisoleringsarbejde
45432000 Udførelse af gulvbelægning, vægbeklædning og tapetsering
45441000 Glarmesterarbejde
45443000 Facadearbejde
71521000 Byggepladstilsyn
71541000 Koordinering af byggeprojekt
71221000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygninger
71247000 Byggeledelse
71248000 Projektledelse og –dokumentation
71251000 Arkitektvirksomhed og inspektion af bygninger
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71315000 Tekniske installationer i bygninger
71322000 Fagmæssig projektering af ingeniørarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Helsingør.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører opførelse af nyt undervisningsbyggeri på ca. 2 500 m2 brutto til brug for HF og VUC Nordsjælland.

Bygningen opføres i 3 etager og skal minimum rumme 12 klasselokaler, herunder faglokaler til billedkunst, geografi, biologi og naturfag. Herudover indeholder bygningen fællesfaciliteter, vejledningslokaler/administration og lærefaciliteter.

Bygningen skal opføres, så den passer til stedet og ind i byens historiske kontekst i forhold til såvel materialer som udtryk.

Opgaven udføres som "integreret byggeri", hvilket betyder, at parterne efter aftaleindgåelse har en samarbejdsfase, mens projektmaterialet frem til og med myndighedsprojekt udarbejdes. Samarbejdsmodellen er nærmere beskrevet i samarbejdsaftalen.

Byggeriet er nærmere beskrevet i byggeprogrammet og det øvrige udbudsmateriale.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 23
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis VUC modtager mere end 5 egnede ansøgninger om prækvalifikation, vil VUC udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af ansøgere vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ansøgeren kan højst oplyse 6 referencer inkl. de referencer, der dokumenterer opfyldelse af mindstekravene. Det vil sige, at hvis ansøgeren har oplyst 3 referencer, som dokumenterer opfyldelse af mindstekrav, kan ansøgeren aflevere/oplyse yderligere 3 referencer til udvælgelsesprocessen.

Ved vurderingen vil VUC lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte opgave.

Det vil særligt blive tillagt vægt på, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udførelse af:

- opgaver i totalentreprise med ansøgeren som den udførende totalentreprenør,

- opgaver med udførelse af nybyggeri af erhvervs- eller uddannelsesinstitutioner i totalentreprise, herunder særligt videregående uddannelsesinstitutioner som fx VUC og HF,

- opgaver med projektering og rådgivning på nybygger af uddannelsesinstitutioner, herunder særligt videregående uddannelsesinstitutioner som fx VUC og HF,

- opgaver hvor ansøgeren har samarbejdet med de samme underrådgivere, henholdsvis arkitekt og ingeniør, som tilbudt på denne sag,

- opgaver, hvor ansøgeren har skabt et helstøbt arkitektonisk udtryk, herunder særligt æstetisk sammenhæng med eksisterende byggerier,

- opgaver i bynært område med plads begrænset byggeplads og særlige krav til trafik- og nabohåndtering,

- opgaver, som er udført i en samarbejdsproces med bygherre, herunder særligt tilsvarende processen beskrevet i samarbejdsaftalen,

- opgaver hvor projekteringsfasen er sket sideløbende med udarbejdelsen af en lokalplan for området,

- opgavernes udførelsestidspunkt, herunder om der er tale om igangværende opgaver eller opgaver, som er udført for mange år siden (vægtes negativt), og

- i hvilket omfang ovenstående opgaver i øvrigt er sammenlignelige med den udbudte opgaver, herunder at de er udført med en sammenlignelig værdi, hvilket primært vil sige med en værdi på 25 000 000-60 000 000 DKK.

Tilbudsgiver bedes tydeligt beskrive ovenstående elementer i sine referencer. Hvis tilbudsgiver ikke har beskrevet sine referencer tydeligt, vil det kunne få negativ indflydelse på evalueringen, da VUC kun må lægge vægt på det, som klart kan udledes fra referencebeskrivelserne.

VUC forbeholder sig ret til at indhente udtalelser om de enkelte referencer hos bygherren for referencen. Sådanne udtalelser kan således også blive tillagt vægt ved udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, er det et krav, at ansøgeren som minimum lever op til nedenstående 4 krav som et gennemsnit af de seneste 3 regnskabsår:

(a) Egenkapital på minimum 10 000 000 DKK,

(b) Nettoomsætning på minimum 50 000 000 DKK,

(c) Soliditetsgrad på minimum 10%,

(d) Positivt resultat (ansøgeren skal både have haft et positivt resultat det seneste regnskabsår samt som et gennemsnit over de seneste 3 år).

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren fremlægger referencer til dokumentation heraf.

Referencer for udførelse i totalentreprise som udførende totalentreprenør (1 reference):

- Ansøgeren skal fremlægge dokumentation for udførelse af mindst én opgave i totalentreprise med ansøgeren selv som den udførende totalentreprenør. Opgaven skal have vedrørt nybyggeri af en uddannelsesinstitution med en værdi på mindst 25 000 000 DKK. Hvis opgaven omfatter såvel ombygning som nybyggeri, skal nybyggeridelen have haft en værdi på mindst 25 000 000 DKK.

Referencer for projektering og rådgivning i totalentreprise (2 referencer),

- Ansøgeren skal fremlægge dokumentation for, at ansøgerens underrådgivere, henholdsvis den projektansvarlige arkitekt og den projektansvarlige ingeniør, har erfaring med projektering og rådgivning på mindst én opgave med nybyggeri af en uddannelsesinstitution med en værdi på mindst 25 000 000 DKK. Hvis opgaven omfatter såvel ombygning som nybyggeri, skal nybyggeridelen have haft en værdi på mindst 25 000 000 DKK.

Ansøgeren kan højst oplyse 3 referencer, som dokumenterer erfaring med ovenstående forhold. Samme reference kan omfatte et eller flere af ovenstående forhold (hvis fx ansøgeren og dennes underrådgivere tidligere har samarbejdet som et hold), men alle forhold skal være dækket via de 3 referencer. Hvis ansøgeren oplyser flere end 3 referencer, vil VUC alene se på de 3 første referencer i forhold til vurderingen af, om mindstekrav til teknisk formåen er opfyldt. De oplyste referencer til opfyldelse af mindstekrav vil også indgå i udvælgelsesprocessen.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/11/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være prækvalificeret (udvalgt) til at afgive tilbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter VUCs underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/10/2019