Bygge og anlæg - 470445-2019

08/10/2019    S194

Danmark-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 194-470445

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland, Psykiatri og Social
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Poulsen Sørensen
E-mail: soesoere@rm.dk
Telefon: +45 20681767
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rm.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=aguvhircar
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: COWI A/S
CVR-nummer: 44623528
Postadresse: Jens Skous Vej 9
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristian Lund Tegtmeier
E-mail: klte@cowi.com
Telefon: +45 21600336
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.cowi.com
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=aguvhircar
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Regionspsykiatrien Randers, Nyt Ambulatorium

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Midtjylland udbyder kontrakt på totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning af den eksisterende ejendom beliggende Østervangsvej 28, Randers. Bygningen skal efter ombygningen rumme et nyt psykiatrisk ambulatorium i Randers. Region Midtjylland opfordrer til, at interesserede ansøgere danner et totalrådgiverteam, der dækker alle arkitekt- og ingeniørfaglige ydelser til realisering af projektet.

Den samlede økonomiske ramme for projektet udgør 16 800 000 DKK ekskl. moms, og omfatter håndværkerudgifter herunder byggepladsudgifter, bygherre-leverancer og 12,5% til uforudsete udgifter. Miljøsanering og nedrivning er ikke en del heraf.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Randers

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se II.1.4, samt udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering af ansøgernes tekniske formåen, som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer på totalrådgivningsopgaver indeholdende arkitekt- og ingeniørfaglige rådgivningsydelser i forbindelse med gennemgribende renovering af tilsvarende byggeri, samt tilsvarende funktioner.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Hvis der ansøges som en sammenslutning (f.eks. som konsortium) skal ansøgningen velægges en konsortieerklæring, hvori det erklæres, at de deltagende virksomheder hæfter direkte, ubetinget og solidarisk overfor ordregiver, ligesom der i dokumentet skal udpeges en fælles befuldmægtiget.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

At ansøgers egenkapital i det seneste godkendte regnskabsår er positiv. Oplysninger om ansøgers egenkapital angives i ESPD, del IV afsnit B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer fra udførelse af tidligere lignende rådgivningsopgaver vil imidlertid danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere, jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 1.2.6. og udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9.

Nedenstående oplysninger bedes angivet ved aflevering af særskilte referenceark / referenceliste, og udgør dermed også den endelige dokumentation herfor, jf. udbudslovens § 155, stk. 1, nr. 2:

— Type af byggeri,

— Beskrivelse af ansøgers ydelse, ansvar og rolle,

— Honorar,

— Bruttoareal,

— Anlægssum,

— Honorar ekskl. moms,

— Dato for aflevering,

— Kunde / Bygherres navn.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles ikke mindstekrav til teknisk og faglig formåen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Jf. udbudsmaterialets kontraktudkast. Kontrakten er baseret på ABR 89 med tilpasninger.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/11/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om prækvalifikationen.

Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via iBinder. Såfremt ansøger har spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via iBinder ved anvendelse af spørgsmål/svar-funktionen. Spørgsmål stillet indenfor fristen for fremsendelse af spørgsmål vil blive besvaret senest 6 dage før udløbet af fristen for aflevering af prækvalifikation. Spørgsmål stillet senere end 11 dage før udløbet af frist for anmodning om prækvalifikation vil, såfremt det er muligt, blive besvaret senest 6 dage før udløbet af fristen for aflevering af anmodning om prækvalifikation. Spørgsmålet stillet senere end 6 dage før udløbet af fristen for aflevering af prækvalifikation vil ikke blive besvaret. Se tidsplan for hele udbuddet i dokumentet Udbudsbetingelser.

Ad III.1.2) og III.1.3) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet angives i ESPD-skemaet. Det elektroniske ESPD-dokument tilgås via iBinder. Vejledning findes på: www.bedreudbud.dk Det bemærkes, at referencer bedes afleveret særskilt, idet disse samtidig udgør endelig dokumentation, jf. Udbudslovens § 155, stk. 1, nr. 2.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/10/2019