Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 472182-2017

25/11/2017    S227

Malta-Valletta: Pružanje stručnih usluga za reviziju, ažuriranje i daljnji razvoj materijala za stručno usavršavanje EASO-a za članove sudova i tribunala

2017/S 227-472182

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski potporni ured za azil
Mjesto: Valletta
NUTS kod: MT MALTA
Poštanski broj: MRS 1917
Država: Malta
Osoba za kontakt: EASO Contracts
E-pošta: contracts@easo.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.easo.europa.eu/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3065
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: azil.

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje stručnih usluga za reviziju, ažuriranje i daljnji razvoj materijala za stručno usavršavanje EASO-a za članove sudova i tribunala

Referentni broj: EASO/2017/589.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73200000 Usluge savjetovanja na području istraživanja i razvoja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Okvirni ugovor za pružanje stručnih usluga za reviziju, ažuriranje i daljnji razvoj materijala za stručno usavršavanje EASO-a za članove sudova i tribunala.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 971 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MT MALTA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori ugovaratelja ili bilo koje drugo mjesto navedeno u ponudi, osim ako se pisanim putem strane drugačije dogovore.

II.2.4)Opis nabave:

Otvoreni postupak za sklapanje jedinstvenog okvirnog ugovora za pružanje stručnih usluga za reviziju, ažuriranje i daljnji razvoj materijala za stručno usavršavanje EASO-a za članove sudova i tribunala.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 971 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni ugovor će trajati 24 mjeseca s mogućnosti 1 produljenja u trajanju od 24 mjeseca.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

EASO zadržava pravo povećati procijenjenu vrijednost okvirnog ugovora za 30 %, u skladu s člankom 85. Financijske uredbe EASO-a i člankom 134. stavkom 1. točkom (e) pravila za primjenu.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 10/01/2018
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 16/01/2018
Lokalno vrijeme: 14:00
Mjesto:

Prostori EASO-a, MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta MRS 1917, MALTA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

1 ovlašteni predstavnik za svakog ponuditelja, o čemu je potrebno prethodno obavijestiti EASO.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

4 godine.

VI.3)Dodatni podaci:

EASO zadržava pravo povećati procijenjenu vrijednost okvirnog ugovora za 30 %, u skladu s člankom 85. Financijske uredbe EASO-a i člankom 134. stavkom 1. točkom (e) pravila za primjenu.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
15/11/2017