Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 473028-2019

09/10/2019    S195

Njemačka-Köln: Istraživanje okoliša

2019/S 195-473028

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa
Poštanska adresa: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Mjesto: Cologne
NUTS kod: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Poštanski broj: 50668
Država: Njemačka
E-pošta: tenders@easa.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Adresa profila kupca: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5522
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Sigurnost zračnog prometa, okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Istraživanje okoliša

Referentni broj: EASA.2019.HVP.08
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73000000 Usluge na području istraživanja i razvoja i s tim povezane usluge savjetovanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Grupa 1: Okvirni ugovor o procjeni utjecaja na okoliš – istraživanje značajki emisija zrakoplovnih motora,

Grupa 2: Okvirni ugovor o procjeni utjecaja na okoliš – istraživanje procjene buke rotokoptera i novih tehnologija,

Grupa 3: Okvirni ugovor o ublažavanju utjecaja na okoliš – poboljšanje sposobnosti procjene mjera politike.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 350 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za najveći broj grupa: 3
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Okvirni ugovor o procjeni utjecaja na okoliš – istraživanje značajki emisija zrakoplovnih motora

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
73300000 Projektiranje i izvođenje istraživanja i razvoja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Osnovni je cilj ovog ugovora unapređenje zahtjeva za uzorkovanje i mjerenje emisija motora koji se odnose na masu i broj nehlapljivih lebdećih čestica (non-volatile particulate matter – nvPM) iz sveska II. Priloga 16. Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (International Civil Aviation Organization – ICAO). Ciljevi su rada:

1) analiza relativnog udjela letjelica s ugrađenim motorima koji nisu regulirani za nehlapljive lebdeće čestice u operacijama i emisijama u pojedinačnim europskim zračnim lukama,

2) predlaganje i ispitivanje novih i drukčijih nacrta i tehnika uzorkovanja, uzimajući u obzir stanje tehnike,

3) mjerenje emisija plinova (npr. NOx, HC, CO, CO2), emisija dima, emisija broja i mase čestica nvPM, veličine čestica nvPM za regulirane i neregulirane motore.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Tehnička kvaliteta / Ponder: 60
Cijena - Ponder: 40
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 900 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Obzor 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Okvirni ugovor o procjeni utjecaja na okoliš – istraživanje procjene buke rotokoptera i novih tehnologija

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
73300000 Projektiranje i izvođenje istraživanja i razvoja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Cilj je ugovora poboljšanje europske sposobnosti procjene utjecaja buke u dvostrukoj perspektivi:

(i) jačanje podrške donositeljima politika EU-a u razvoju i provedbi relevantnih politika EU-a – uključujući npr. izvođenje sveobuhvatnih procjena utjecaja u opsegu trenutačnih i budućih propisa o zaštiti okoliša EU-a;

(ii) jačanje europskog profila u okviru međunarodnih rasprava, poput onih održanih na Odboru ICAO-a za zaštitu okoliša u zrakoplovstvu (Committee on Aviation Environmental Protection – CAEP) o uspostavi budućih međunarodnih normi za zaštitu okoliša u zrakoplovstvu, osobito u pogledu buke rotokoptera.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Tehnička kvaliteta / Ponder: 60
Cijena - Ponder: 40
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 900 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Obzor 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Okvirni ugovor o ublažavanju utjecaja na okoliš – poboljšanje sposobnosti procjene mjera politike

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
73300000 Projektiranje i izvođenje istraživanja i razvoja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Cilj je ugovora ažuriranje, poboljšavanje i provjera sposobnosti modeliranja AERO-MS primjerice da podržavaju procjenu troškova i prednosti za širok raspon budućih procjena politika. Time je obuhvaćena i sposobnost procjene raznolikih mogućnosti politika zaštite okoliša u zrakoplovstvu na temelju ispravne karakterizacije zrakoplovne industrije te sposobnost komuniciranja s ostalim bazama podataka i modelima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Tehnička kvaliteta / Ponder: 60
Cijena - Ponder: 40
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 550 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Obzor 2020.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 09/12/2019
Lokalno vrijeme: 15:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 8 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 11/12/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Prostorije EASA-e.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
02/10/2019