Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 473941-2018

27/10/2018    S208

Belgija-Bruxelles: Poziv na nadmetanje 06A050/2018/M024 — održivo čišćenje zgrada koje koristi Europski parlament u Bruxellesu (3 grupe)

2018/S 208-473941

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: Rue Wiertz 60
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: B-1047
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Direction des Infrastructures — contrats et marchés
E-pošta: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4011
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na sljedeću adresu:
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: Parlement européen, service du courrier officiel, Rue Wiertz 60
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: BE — 1047
Država: Belgija
Osoba za kontakt: SAM Contrats et Marchés
E-pošta: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4011
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Poziv na nadmetanje 06A050/2018/M024 — održivo čišćenje zgrada koje koristi Europski parlament u Bruxellesu (3 grupe)

Referentni broj: 06A050/2018/M024
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90911200 Usluge čišćenja zgrada
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Europski parlament planira održivu javnu nabavu s ciljem potpisivanja 3 okvirna ugovora za čišćenje odnosno „smart cleaning” zgrada koje koristi ili koje će koristiti Europski parlament u Bruxellesu, uključujući fasade, prozorske okvire i ostakljene površine, uz očuvanje okoliša i poštovanje društvenih uvjeta zaposlenika.

Ukupno trajanje ugovora je 4 godine.

Poziv se sastoji od sljedeće 3 grupe:

— Grupa 1: čišćenje prostorija i ostale usluge opće higijene u zgradama ASP, PHS, ATR i RMD,

— Grupa 2: čišćenje prostorija i ostale usluge opće higijene u zgradama TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM, WIE,

— Grupa 3: čišćenje fasada, ostakljenih površina, okvira, staklenih stijena i okretnih vrata (u svim zgradama)

Javni naručitelj posebnu pozornost stavlja na društvene i okolišne aspekte u okviru ovog ugovora.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 37 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovore kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:

Grupe 1 i 2 ne mogu se međusobno zbrajati i podliježu uvjetima navedenima u točki 3. dokumentacije za nadmetanje.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Čišćenje prostorija i ostale usluge opće higijene u zgradama ASP, PHS, ATR i RMD

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45452000 Radovi vanjskog čišćenja zgrade
90914000 Usluge čišćenja parkirališta
90916000 Usluge čišćenja telefonske opreme
90919000 Usluge čišćenja ureda, škola i uredske opreme
90919100 Usluge čišćenja uredske opreme
90919200 Usluge čišćenja ureda
90900000 Usluge čišćenja i sanitacije
90910000 Usluge čišćenja
90911200 Usluge čišćenja zgrada
90522400 Čišćenje i sanacija tla
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles

II.2.4)Opis nabave:

Čišćenje prostorija i ostale usluge opće higijene u zgradama ASP, PHS, ATR, RMD

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 21 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Čišćenje prostorija i ostale usluge opće higijene u zgradama TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM, WIE

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45452000 Radovi vanjskog čišćenja zgrade
90914000 Usluge čišćenja parkirališta
90916000 Usluge čišćenja telefonske opreme
90919000 Usluge čišćenja ureda, škola i uredske opreme
90919100 Usluge čišćenja uredske opreme
90919200 Usluge čišćenja ureda
90522400 Čišćenje i sanacija tla
90910000 Usluge čišćenja
90911200 Usluge čišćenja zgrada
90900000 Usluge čišćenja i sanitacije
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles

II.2.4)Opis nabave:

Čišćenje prostorija i ostale usluge opće higijene u zgradama TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM, WIE

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 14 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Čišćenje fasada, ostakljenih površina, okvira, staklenih stijena i okretnih vrata (u svim zgradama)

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45452000 Radovi vanjskog čišćenja zgrade
90919100 Usluge čišćenja uredske opreme
90919200 Usluge čišćenja ureda
90522400 Čišćenje i sanacija tla
90910000 Usluge čišćenja
90911200 Usluge čišćenja zgrada
90911300 Usluge čišćenja prozora
90900000 Usluge čišćenja i sanitacije
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles

II.2.4)Opis nabave:

Čišćenje fasada, ostakljenih površina, okvira, staklenih stijena i okretnih vrata (u svim zgradama).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sudjelovanje u ovom pozivu na nadmetanje otvoreno je pod jednakim uvjetima svim fizičkim osobama, pravnim osobama i javnim tijelima država članica Europske unije te svim fizičkim osobama, pravnim osobama i javnim tijelima država koje nisu članice, a koje su sklopile posebni sporazum s Europskom unijom u području javne nabave, na temelju čega imaju pristup ugovoru koji čini predmet ovog poziva na nadmetanje, pod uvjetima utvrđenim u tom sporazumu.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 11/12/2018
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 18/12/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Rue Belliard 80, Bruxelles, BELGIJA

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Pod prijetnjom uskraćivanja pristupa otvaranju ponuda, ponuditelji koji žele sudjelovati svoju namjeru trebaju potvrditi e-poštom (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) najkasnije 2 radna dana prije datuma otvaranja ponuda, ograničavajući svoje predstavnike na 1 osobu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Europski parlament organizirat će neobavezni informativni sastanak koji će se održati 9.11.2018. u 10:00 sati.

Sastajalište će biti kod ulaza u akreditacijski centar zgrade Altiero Spinelli u Bruxellesu.

Sastanku mogu prisustvovati najviše 2 predstavnika po ponuditelju. Radi pripreme vaše propusnice, molimo vas da naziv svog poduzeća te ime, radno mjesto, broj osobne iskaznice i datum rođenja sudionika pošaljete e-poštom na adresu INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu, 3 radna dana prije posjeta.

Potvrdu o upisu poslat ćemo vam putem e-pošte.

Europski će parlament nakon svakog posjeta sastaviti zapisnik posjeta lokaciji, koji će biti objavljen na mrežnoj stranici e-nadmetanja. Sve putne troškove povezane s informativnim sastankom snosite sami i Europski parlament neće ih nadoknaditi.

Prisustvovanje posjetu lokaciji nije obavezno.

Tijekom posjeta lokaciji gospodarski subjekti moći će postaviti pitanja koja smatraju relevantnima i korisnima za sastavljanje ponude.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67000
Država: Francuska
Internetska adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/10/2018