Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 475590-2021

21/09/2021    S183

Hrvatska-Crikvenica: Električna energija

2021/S 183-475590

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Crikvenica
Nacionalni registracijski broj: 81687755716
Poštanska adresa: Ulica kralja Tomislava 85
Mjesto: Crikvenica
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51260
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: MARTINA TOMAŠIĆ SMOLJAN
E-pošta: martina.tomasic.smoljan@crikvenica.hr
Telefon: +385 51455407
Telefaks: +385 51242009
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.crikvenica.hr
Adresa profila kupca: www.crikvenica.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0033684
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Opskrba električnom energijom

Referentni broj: 103-03-21-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09310000 Električna energija
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet ovog postupka javne nabave je nabava opskrbe električnom energijom za potrebe Grada Crikvenice na dvogodišnje razdoblje, te u svemu sukladno tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uvjetima naznačenim u ovoj Dokumentaciji o nabavi

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 100 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09310000 Električna energija
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjerna mjesta naručitelja sukladno Popisu mjernih mjesta koji je sastavni dio ove Dokumentacije. Popis mjernih mjesta podložan je promjeni tijekom važenja okvirnog sporazuma zbog preseljenja na nove

II.2.4)Opis nabave:

Predmet ovog postupka javne nabave je nabava opskrbe električnom energijom za potrebe Grada Crikvenice na dvogodišnje razdoblje

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Električna energija iz obnovljivih izvora (Z) / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 100 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

4.1.1. Gospodarski subjekt mora u ponudi dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

U slučaju zajednice ponuditelja, navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno, te svaki član zajednice u ponudi dostavlja ispunjeni e-ESPD obrazac.

Profesionalnu sposobnost gospodarski subjekt ne može dokazati oslanjajući se na sposobnost drugog subjekta pa niti na podugovaratelja.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se:

- Izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čija je osoba državljanin ne izdaju takvi doumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjhavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlastim javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

4.3.1. Odabrani ponuditelj dužan je, za cijelo vrijeme trajanja okvirnog sporazuma posjedovati dozvolu (rješenje) Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za obavljanje djelatnosti opskrbe električnom energijom, koja se izdaje sukladno čl. 16. st. 1. i 2. Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18).

Odabrani ponuditelj dužan je nakon izvršnosti odluke o odabiru, a prije potpisivanja ugovora, dostaviti traženi dokaz iz točke 4.3.1. ove Dokumentacije o nabavi.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 22/10/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 22/10/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

KRALJA TOMISLAVA 85, CRIKVENICA, SUTEREN

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Za rješavanje o žalbama nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb, RH.

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili projektnog natječaja i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku i ostavlja neposredno na dresu Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalbeni postupak vodi se na hrvatskom jeziku i uz uporabu latiničnog pisma.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je sukladno čl. 405. st.3. ZJN 2016 obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno Naručitelju.

Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, s time da će se žalba koja nije dostavljena Naručitelju u roku za žalbu, smatrat nepravodobnom.

Rok za izjavljivanje žalbe je 10 (deset) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

U slučaju izjavljivanja žalbe na Dokumentaciju o nabavi ili izmjenu Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će, sukladno čl. 419. ZJN 2016, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

Žalitelj koji propusti izjaviti žalbu u određenoj fazi postupka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: DKOM
Poštanska adresa: KOTURAŠKA CESTA 43/IV
Mjesto: ZAGREB
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/09/2021