Tjenesteydelser - 476387-2021

21/09/2021    S183

Danmark-Viborg: Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling

2021/S 183-476387

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Central Denmark EU Office
CVR-nummer: 30167082
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Steen Hansen
E-mail: tsh@CentralDenmark.eu
Telefon: +45 22836643
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.centraldenmark.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4bc18ad7-d147-4316-a601-4ce2503ae995/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4bc18ad7-d147-4316-a601-4ce2503ae995/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4bc18ad7-d147-4316-a601-4ce2503ae995/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af EU-specialistydelser på erhvervsområdet

II.1.2)Hoved-CPV-kode
73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Se punkt II.2.4) nedenfor.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven vedrører validering af virksomhedsdrevne innovationsprojekters match til EU’s fundingmuligheder. Rådgivningsydelsen er en integreret del af den afklaringsservice som Ordre-giver leverer gratis til primært små og mellemstore virksomheder i Midtjylland. Ordregivers afklaringsservice hjælper virksomheder med at forstå deres muligheder i EU’s innovations-fremmeprogrammer med afsæt i virksomhedens konkret innovationsideér/projekter. Ordre-giver er en integreret del af det midtjyske erhvervsfremmesystem. Bl.a. herfra henvises interessante virksomheder/leads til afklaring. Ordregiver fortager en indledende matchning i forhold til EU’s programmer og henviser i øvrigt videre til andre aktører i erhvervsfremmesystemet, hvis det er relevant. Hvis der kan etableres match, skal leverandøren herpå levere en ekspertvurdering af virksomhedens innovationsprojekts mulighed for at klare sig i konkurrencen i relevante programmer i form af en anbefaling af om virksomheden bør søge funding. Afklaringsforløbet afsluttes når virksomheden har et grundlag for at kunne træffe en beslutning om at søge eller ej. Denne kerneydelse suppleres med en nogle relaterede ydelser som alle drejer sig om support til CDEUs organisation når virksomheder vejledes i forhold til deltagelse i EU's programmer samt afholdelse af oplæg om EU-finansieret innovation. Or-dregiver forventer at bruge ca. 700.000 kr. om året til rådgiverindkøb under den udbudte Rammeaftale. Ordregiver har til hensigt at indgå Rammeaftale med tre leverandører.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og kompetencer / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Metodebeskrivelse / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder og har derfor en samlet varighed på 48 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen kan forlænges 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse følgende nøgletal for hvert af de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV afsnit B:

- Egenkapital

- Omsætning

En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager tilbudsgivers eget ESPD sammen med et separat ESPD fra den/de støttende enhed(er), hvori der meddeles relevante oplysninger for hver af de enheder, som tilbudsgiver baserer sig på. Når grupper af økonomiske aktører (fx et konsortium) deltager i udbudsproceduren sammen, skal der endvidere, for hver af de deltagende økonomiske aktører, udfyldes et særskilt ESPD. Oplysningerne i ESPD benyttes som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiveren opfylder det nedenfor anførte mindstekrav. Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen og egenkapitalen som Tilbudsgivers og disse andre enheders samlede omsætning og egenkapital i de seneste 3 regnskabsår (Nettoopgørelse). Undtaget hertil er, hvis Tilbudsgiver baserer sig på anden enhed i form af Tilbudsgivers moderselskab, da Tilbudsgivers omsætning og egenkapital allerede er en del af moderselskabets regnskabstal. I så tilfælde lægges moderselskabets regnskabstal til grund alene. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes omsætning og egenkapital som virksomhedens samlede årlige omsætning og egenkapital i de seneste 3 regnskabsår (Nettoopgørelse). Følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal fremlægges, når ordregiver anmoder herom:

- Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf, for de seneste 3 regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret.

Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis Tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Ordregiver forlanger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Tilbudsgiver inden for de seneste 3 regnskabsår har haft en samlet omsætning på mindst 10 mio. kr.

• Tilbudsgiver inden for de seneste 3 år har haft en gennemsnitlig egenkapital på 400.000 kr.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

En referenceliste over de ansøgninger Tilbudsgiver har skrevet for små og mellemstore virksomheder, som Tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af virksomhedens navn, ansøgt program, projektets titel samt hvorvidt der er opnået bevilling på baggrund af ansøgningen. Endelig anføres navne på de konsulenter som Tilbudsgiver havde til at løse opgaven.

Baserer tilbudsgiver sig på andre juridiske enheders tekniske kapacitet, herunder i forhold til opfylde af minimumskrav til tekniske egnethed, skal der:

1. Vedlægges en erklæring fra den anden juridiske enhed om, at denne stiller sine ressourcer til rådighed for Tilbudsgiver i forbindelse med opgaven.

2. Vedlægges en særskilt ESPD udfyldt af denne anden juridiske enhed.

Det er et krav, at den eller de andre juridiske enheder, som Tilbudsgiver baserer sig på for så vidt angår teknisk og faglig kapacitet, rent faktisk vil udføre den del af opgaven, som tilbudsgiver baserer sig på, såfremt Rammeaftalen tildeles Tilbudsgiver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver indenfor de seneste 3 år på vegne af virksomheder har ansøgt og fået bevilliget mindst 4 Eurostars (jf. https://www.eurostars-eureka.eu/) og/eller 4 EIC Accelerator full proposal (tidl. SMV-instrument fase 2 projekter) (jf. https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en ).

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/10/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/10/2021
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke mulighed for at deltage i åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov nr. 492 af 12.5.2010 om Klagenævnet for Udbud. Klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Senest samtidig med indgivelse af klage til klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside http://klfu.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/09/2021