Usluge - 476403-2017

29/11/2017    S229    Agencije - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Španjolska-Alicante: Usluge jezičnog osposobljavanja za Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

2017/S 229-476403

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo
Nacionalni registracijski broj: V-03965324
Poštanska adresa: Avenida de Europa, 4
Mjesto: Alicante (Alicante)
NUTS kod: ES521
Poštanski broj: 03008
Država: Španjolska
E-pošta: procurement@euipo.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3060
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge jezičnog osposobljavanja za Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Referentni broj: AO/016/17.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
80580000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Akademija EUIPO-a organizira tečajeve za promicanje učenja jezika za 5 jezika EUIPO-a: španjolski, njemački, engleski, francuski i talijanski jezik. Povremeno će biti pruženi tečajevi za ostale jezike ili ostali tečajevi povezani s korištenjem jezika (ispravci teksta, usporedba teksta i prepoznavanje itd.).

Nadalje, mogu biti tražene druge moguće usluge povezane s ponudom jezičnog osposobljavanja EUIPO-a (primjerice, pojedinačno podučavanje ili u malim grupama, jezične radionice „language ludo”, vodič kroz učenje jezika u EUIPO-u, usluga pojedinačnog ocjenjivanja i vodstva itd.) ili radi ocjenjivanja jezičnih vještina.

Usluge ili tečajevi koje će ugovaratelj pružati bit će pružene korištenjem sljedećih metoda: individualno učenje, kombinirano učenje i učenje na daljinu.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ES521
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANJOLSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Opće i specifične usluge jezičnog osposobljavanja na svim razinama (A1–C2) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezik (u daljnjem tekstu „CEFR”).

Osposobljavanje obuhvaća tečajeve engleskog, španjolskog, francuskog, njemačkog i talijanskog jezika i, povremeno, bilo kojeg drugog jezika Europske unije.

Tečajevi će biti pruženi na individualnoj osnovi u obliku mješovitog učenja i učenja na daljinu.

Općenito, tečajevi će se odvijati u zgradama EUIPO-a u Alicanteu, a u nekim slučajevima u zgradama pružatelja usluga u Alicanteu ili u inozemstvu.

Opći tečajevi:

— intenzivni ili polu-intenzivni tečajevi na svim razinama CEFR-a (A1–C2) koji se pružati na individualnoj osnovi ili u obliku mješovitog učenja ili učenja na daljinu, s trajanjem od oko 50 sati,

— tečajevi na individualnoj osnovi za sve jezike, prethodno navedene razine (A1–C2) i metode.

Ostali tečajevi:

— specijalizirani tečajevi: tečajevi povezani s posebni jezikom korištenim u područjima prava i intelektualnog vlasništva ili u bilo kojem stručnom području,

— prilagođeni tečajevi. Prilagođeni tečajevi mogu biti traženi za pojedince ili skupine ovisno o različitim posebnim potrebama koje nastaju u vezi s korištenim jezikom u radnoj okolini.

Druge moguće usluge povezane s pružanjem učenja jezika EUIPO-a:

— aktivnosti planiranja i praćenja te zadaci na portalu za učenje EUIPO-a: https://euipo.europa.eu/knowledge/?lang=es,

— podučavanje na individualnoj osnovi ili u manjim skupinama. Pojedinačno ocjenjivanje i vodstvo. Navedeno obuhvaća pružanje podrške jezičnog instruktora radi pripreme personaliziranog studijskog plana za sve koji žele takvo vodstvo. U tu će svrhu morati biti analizirane potrebe i studijske preference učenika, kao i utvrđena područja za poboljšanje,

— jezične radionice „language ludo”. Riječ je o nizu kratkih jezičnih radionica (od 1 do 2 sata) kojima se nudi mogućnost za poboljšanje posebnih jezičnih vještina i znanja u zabavnom i poticajnom okruženju,

— vodič kroz učenje jezika u EUIPO-u. EUIPO može od ponuditelja zatražiti da pripremi pravilnik koji će objasniti sve dostupne opcije i strategije kako bi članovim osoblja predstavio opcije koje bi mogle biti najkorisnije za njih u skladu s njihovom razinom i posebnim potrebama.

Svi ponuđeni tečajevi, dokumenti ili materijali moraju biti povezani s razinama utvrđenim u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe (A1–C2).

Sve tečajevi jezika moraju obuhvaćati ocjenjivanje razine sudionika (prije, tijekom i nakon tečaja) te izdavanje certifikata za razinu sudionika na kraju tečaja: izvješće ili certifikat moraju biti izdani za svakog sudionika koji završi tečaj, navodeći postignutu razinu.

Svi tečajevi jezika moraju uključivati i određeni broj sati mrežne poduke putem vježbi i aktivnosti na portalu za učenje EUIPO-a. Za njih će podršku pružati učitelj tijekom trajanja tečaja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 10/01/2018
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 16/01/2018
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANJOLSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

svaki ponuditelj može poslati do 2 predstavnika. Imena predstavnika i brojevi njihovih identifikacijskih isprava moraju se poslati EUIPO-u e-poštom (procurement@euipo.europa.eu) do 15.1.2018..

Cilj sesije otvaranja je provjera usklađenosti s formalnim zahtjevima za dostavu ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

Dokumentacija poziva na nadmetanje bit će dostupna za preuzimanje na adresi navedenoj u točki I.3. Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja redovito provjeravati nove sadržaje, izmjene ili odgovore na pitanja tijekom trajanja nadmetanja.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxemburgo
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

u roku od 2 mjeseca od dana na koji je predmetna strana primila obavijest ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana kad je saznala za dotične okolnosti.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/11/2017