Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 480346-2021

23/09/2021    S185

Hrvatska-Novska: Oprema za reciklažu

2021/S 185-480346

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: NOVOKOM d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 29659371749
Poštanska adresa: Potočna ulica 25
Mjesto: NOVSKA
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 44330
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ana Domitrović
E-pošta: ana.domitrovic@novokom-novska.hr
Telefon: +385 919446266
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.novokom-novska.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0033869
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

NABAVA STROJEVA ZA OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA GRAĐEVINSKI OTPAD

Referentni broj: 25/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
42914000 Oprema za reciklažu
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

NABAVA STROJEVA ZA OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA GRAĐEVINSKI OTPAD

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 200 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

STROJ ZA DROBLJENJE

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
42914000 Oprema za reciklažu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

STROJ ZA DROBLJENJE

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: JAMSTVENI ROK STROJ / Ponder: JAMSTVO STROJ 5
Kriterij kvalitete - Naziv: JAMSTVENI ROK MOTOR / Ponder: JAMSTVO MOTOR 5
Kriterij troška - Naziv: CIJENA / Ponder: CIJENA 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 650 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 180
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

STROJ ZA SUZBIJANJE PRAŠINE

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
42914000 Oprema za reciklažu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

STROJ ZA SUZBIJANJE PRAŠINE

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: JAMSTVENI ROK STROJ / Ponder: JAMSTVO STROJ 5
Kriterij kvalitete - Naziv: JAMSTVENI ROK MOTOR / Ponder: JAMSTVO MOTOR 5
Kriterij troška - Naziv: CIJENA / Ponder: CIJENA 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 150 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 180
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

ROVOKOPAČ

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
42914000 Oprema za reciklažu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

ROVOKOPAČ

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: JAMSTVENI ROK STROJ / Ponder: JAMSTVO STROJ 5
Kriterij kvalitete - Naziv: JAMSTVENI ROK MOTOR / Ponder: JAMSTVO MOTOR 5
Kriterij troška - Naziv: CIJENA / Ponder: CIJENA 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 400 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 180
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

UVIJET ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI, UPIS U SUDSKI, OBRTNI, STRUKOVNI ILI DRUGI ODGOVARAJUĆI REGISTAR

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 25/10/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 25/10/2021
Lokalno vrijeme: 10:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/09/2021