Tjenesteydelser - 481314-2019

14/10/2019    S198

Danmark-Odense: Testning og evaluering

2019/S 198-481314

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Socialstyrelsen
CVR-nummer: 26144698
Postadresse: Edisonsvej 1
By: Odense C
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Mette Helga Heneberg
E-mail: amhh@socialstyrelsen.dk
Telefon: +45 41932480
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://socialstyrelsen.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/382601
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251789&B=SOCIALSTYRELSEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251789&B=SOCIALSTYRELSEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af varetagelse af metodebeskrivelse og evaluering i modning af MOVE til gruppebehandling

II.1.2)Hoved-CPV-kode
73430000 Testning og evaluering
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven består i at metodebeskrive og evaluere MOVE-metoden til gruppebehandling i den sociale ambulante stofmisbrugsbehandling for unge. Opgaven består af 2 delopgaver:

1) Modning og metodebeskrivelse af MOVE til gruppebehandling;

2) Evaluering af MOVE som gruppebehandling for unge i ambulant stofmisbrugsbehandling. Formålet med modningen af MOVE er at tilpasse og udvikle MOVE, der på nuværende tidspunkt omfatter individuel behandling, så metoden kan bruges i gruppebaseret kommunal stofmisbrugsbehandling og bidrage til et varieret kommunalt behandlingstilbud. Formålet med evalueringen er derfor at tilvejebringe viden om, hvorvidt metoden er moden til at kunne overgå til afprøvning med effektmåling. Projektperioden løber fra kontraktunderskrivelsen januar 2020 til juni 2022. Opgavens gennemførsel afhænger bl.a. af, at der etableres hjemmel for anvendelse af gavekort i stofmisbrugsbehandlingen gennem genfremsættelse af et tidligere fremsat lovforslag eller på anden vis.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73430000 Testning og evaluering
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven består i at metodebeskrive og evaluere MOVE-metoden til gruppebehandling i den sociale ambulante stofmisbrugsbehandling for unge. Opgaven består af 2 delopgaver med dertilhørende underopgaver.

- Delopgave 1: Modning og metodebeskrivelse af MOVE til gruppebehandling,

- Delopgave 2: Evaluering af MOVE som gruppebehandling for unge i ambulant stofmisbrugsbehandling. Formålet med modningen af MOVE er at tilpasse og udvikle MOVE, der på nuværende tidspunkt omfatter individuel behandling, så metoden kan bruges i gruppebaseret kommunal stofmisbrugsbehandling og bidrage til et varieret kommunalt behandlingstilbud. Formålet med evalueringen er derfor at tilvejebringe viden om, hvorvidt metoden er moden til at kunne overgå til afprøvning med effektmåling. Metoden betragtes som moden, når:

- MOVE som gruppebehandling er færdigudviklet og velbeskrevet i en klar metodebeskrivelse,

- er implementeret med succes i modningskommunerne,

- er realistisk i drift for kommunerne,

- viser lovende resultater i pilotafprøvningen. Projektperioden løber fra kontraktunderskrivelsen januar 2020 til juni 2022. Den økonomiske ramme er på 2 500 000 DKK ekskl. moms. Opgavens gennemførsel afhænger bl.a. af, at der etableres hjemmel for anvendelse af gavekort i stofmisbrugsbehandlingen gennem genfremsættelse af et tidligere fremsat lovforslag eller på anden vis.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalifikationer og erfaringer / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 0
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at leverandøren og eventuelle underleverandører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Kontrakten vil derfor indeholde en bestemmelse, der sikrer dette.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 166-407121
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/11/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/11/2019
Tidspunkt: 23:59
Sted:

Socialstyrelsen

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Til brug for gennemførelse af udbuddet anvendes det elektroniske udbudssystem EU-supply. For at få adgang til udbudsmaterialet samt mulighed for at stille spørgsmål og afgive tilbud, skal tilbudsgiver derfor oprettes som bruger hos EU-supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet, og en registrering som bruger i systemet medfører ikke en pligt til at afgive tilbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1;

2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. 1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort,

— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen,

— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.

3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.

Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4, 1. pkt. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4, 2. pkt.

Klagenævnet for Udbuds kontaktoplysninger er angivet i punkt VI.4.1).

For nærmere oplysninger om klageproceduren, herunder de præcise klagefrister, hvem der er klageberettiget, krav til klagen, klagegebyr mv. henvises til Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning, som kan findes på www. erhvervsstyrelsen.dk Oplysninger om indgivelse af klager kan desuden indhentes hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der administrerer udbudsreglerne i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kontaktoplysninger er angivet i pkt. VI.4.4).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/10/2019