Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 481453-2021

24/09/2021    S186

Danmark-København: Håndinstrumenter til tandlæger

2021/S 186-481453

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Irene Pless
E-mail: px3q@kk.dk
Telefon: +45 20139303
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/163574714.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/163574714.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/163574714.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Dentale forbrugsartikler til Københavns Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33131000 Håndinstrumenter til tandlæger
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omfatter levering af dentale forbrugsartikler til tandbehandling, forebyggelse og tandplejeartikler til Børne- og Ungdomstandplejen samt Voksentandplejen i Københavns Kommune.

Det samlede årlige indkøb på Rammeaftalen estimeres til ca. 6.500.000 DKK ekskl. moms. Dog forbeholder Ordregiver sig retten til at kunne forhøje rammen med op til 50 pct.

Udbuddet omfatter følgende produktkategorier:

- Aftryk

- Bonding, emalje og dentin

- Bor

- Cementering

- Desinfektion og sterilisation

- Endodonti

- Engangsartikler

- Forebyggelse (profylakse)

- Fyldningshjælpemidler

- Fyldningsmaterialer

- Injektion

- Instrumenter, hånd

- Legetøj (små gaver)

- Provisorier

- Røntgen

- Tørlægning

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 26 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33131114 Tandpolereværktøj
33131141 Spejle til tandlægebrug
33131200 Suturnåle til tandlægebrug
33131510 Dentalbor
33133000 Tilbehør til tandaftryk
33134000 Tilbehør til endodonti
33137000 Tilbehør til dentalprofylakse
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
33141220 Kanyler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Med nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på levering af dentale forbrugsartikler til Børne- og Ungdomstandplejen samt Voksentandplejen i Københavns Kommune.

Børne- og Ungdomstandplejen, der er en del af kommunens Børne- og Ungdomsforvaltning, tilbyder forebyggende tandpleje, tandeftersyn og behandling til ca. 100.000 børn og unge i alderen 0-17 år. Børne- og Ungdomstandplejen består af 32 klinikker (inkl. fire tandreguleringsklinikker og fire specialtandklinikker) fordelt i hele kommunen. I alt har Børne- og Ungdomstandplejen ca. 320 medarbejdere, som tæller tandlæger, specialtandlæger, tandplejere, klinikassistenter samt administrativt personale.

Voksentandplejen i Københavns Kommune er en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Voksentandplejen er opdelt i henholdsvis Omsorgstandplejen og Specialtandplejen og har som mål at tilbyde ældre og handicappede borgere i Københavns Kommune service og behandlingsmulighed inden for tandpleje. Voksentandplejen består pt. af i alt 11 tandlægeklinikker, 10 i Københavnsområdet samt en i Roskilde.

Kommunens i alt 43 tandlægeklinikker varetager selv indkøb og varemodtagelse af dentale forbrugsartikler.

Nærværende udbud omfatter levering af forbrugsmaterialer til tandbehandling, forebyggelse og tandplejeartikler inden for følgende produktkategorier:

- Aftryk

- Bonding, emalje og dentin

- Bor

- Cementering

- Desinfektion og sterilisation

- Endodonti

- Engangsartikler

- Forebyggelse (profylakse)

- Fyldningshjælpemidler

- Fyldningsmaterialer

- Injektion

- Instrumenter, hånd

- Legetøj (små gaver)

- Provisorier

- Røntgen

- Tørlægning

Det samlede årlige indkøb på Rammeaftalen estimeres til ca. 6.500.000 DKK ekskl. moms. Dog forbeholder Ordregiver sig retten til at kunne forhøje rammen med op til 50 pct.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 26 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2022
Slut: 31/01/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse 2 x 12 måneder

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 5.000.000.

Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 10.000.000 (ekskl. moms).

Såfremt der er sket væsentlige ændringer siden aflæggelsen af seneste årsrapport, lægges det korrigerede beløb til grund.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 5.000.000.

Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 10.000.000 (ekskl. moms).

Såfremt der er sket væsentlige ændringer siden aflæggelsen af seneste årsrapport, lægges det korrigerede beløb til grund.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

Tilbudsgiver skal have præsteret minimum 2 referencer inden for de seneste tre år regnet til og med tilbudsfristens dato. Referencerne skal vedrøre levering af dentale forbrugsartikler. Der stilles følgende krav til referencerne:

At være igangværende eller udført inden for de seneste tre år.

At minimum en af referencerne vedrører leverancer til offentlige kunder.

At minimum en af referencerne skal have en størrelse svarende til minimum DKK 1 mio. ekskl. moms.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

Tilbudsgiver skal have præsteret minimum 2 referencer inden for de seneste tre år regnet til og med tilbudsfristens dato. Referencerne skal vedrøre levering af dentale forbrugsartikler. Der stilles følgende krav til referencerne:

At være igangværende eller udført inden for de seneste tre år.

At minimum en af referencerne vedrører leverancer til offentlige kunder.

At minimum en af referencerne skal have en størrelse svarende til minimum DKK 1 mio. ekskl. moms.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/11/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Kontrakten forventes genudbudt efter ophør.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2021