Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 483360-2021

24/09/2021    S186

Hrvatska-Zagreb: Usluge tehničkog projektiranja

2021/S 186-483360

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Nacionalni registracijski broj: 22910368449
Poštanska adresa: Ivana Lučića 5
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10002
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Dubravka Klišmanić
E-pošta: dubravka.klismanic@fsb.hr
Telefon: +385 16168196
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.fsb.unizg.hr/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0033873
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izrada projektne i tehničke dokumentacije za istočnu, sjevernu i južnu zgradu Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Referentni broj: NVV06/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge izrade projektne i tehničke dokumentacije za obnovu postojećih zgrada u Ulici Ivana Lučića 1 i 5, u Zagrebu

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 615 060.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Izrada projektne i tehničke dokumentacije za istočnu zgradu

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Izvršitelja, naručitelja i nadležnih institucija

II.2.4)Opis nabave:

Izrada projektno tehničke dokumentacije za istočnu zgradu

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo nominiranih stručnjaka / Ponder: 70% 70 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 30% 30 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 788 014.40 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 90
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA;ZA OPERACIJE KOJE SE FINANCIRAJU;IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE za operaciju ;Obnova Istočne zgrade FSB

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Izrada projektne i tehničke dokumentacije za sjevernu zgradu

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Izvršitelja, naručitelja i nadležnih institucija

II.2.4)Opis nabave:

Izrada projektne i tehničke dokumentacije za sjevernu zgradu

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo nominiranih stručnjaka / Ponder: 70% 70 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 30% 30 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 101 803.20 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 90
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA;ZA OPERACIJE KOJE SE FINANCIRAJU;IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE za operaciju ;Obnova Sjeverne zgrade FSB

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Izrada projektne i tehničke dokumentacije za južnu zgradu

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Izvršitelja, naručitelja i nadležnih institucija

II.2.4)Opis nabave:

Izrada projektne i tehničke dokumentacije za južnu zgradu

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo nominiranih stručnjaka / Ponder: 70% 70 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 30% 30 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 725 242.20 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 90
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA;ZA OPERACIJE KOJE SE FINANCIRAJU;IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE za operaciju ;Obnova Južne zgrade FSB

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

4.1.1 Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 21/10/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 21/10/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Mala vijećnica Fakulteta strojarstva i brodogradnje, I. kat

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

? objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

? objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

? objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

? otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

? primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/09/2021