Tjenesteydelser - 483716-2019

15/10/2019    S199    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-København: Psykiater- eller psykologtjenester

2019/S 199-483716

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skatteforvaltningen
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Østbanegade 123
By: København Ø
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Rebecca Christensen
E-mail: Rebecca.Jensen@adst.dk
Telefon: +45 72389024

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.adst.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skatteankestyrelsen
CVR-nummer: 10242894
Postadresse: Ved Vesterport 6, 4. sal
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1612
Land: Danmark
Kontaktperson: Rebecca Christensen
E-mail: Rebecca.Jensen@adst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skatteankestyrelsen.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Spillemyndigheden
CVR-nummer: 34730415
Postadresse: Englandsgade 25, 6. sal
By: Odense C
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Rebecca Christensen
E-mail: Rebecca.Jensen@adst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.spillemyndigheden.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skatteministeriet
CVR-nummer: 34730466
Postadresse: Nicolai Eigtveds Gade 28
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1402
Land: Danmark
Kontaktperson: Rebecca Christensen
E-mail: Rebecca.jensen@adst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skatteministeriet.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
CVR-nummer: 40786449
Postadresse: Landgraven 4
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1301
Land: Danmark
Kontaktperson: Rebecca Christensen
E-mail: rebecca.jensen@adst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.medst.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=252144&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=252144&B=SKATTEMINISTERIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om personalerådgivning

Sagsnr.: 19-0004891
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Administrations- og Servicestyrelsen udbyder på vegne af Skatteministeriets koncern en to-årig kontrakt om personalerådgivning. Kontrakten kan forlænges med 2 gange 1 år. Kontraktens formål er at sikre, at Ordregiver kan tilbyde medarbejderne 100% anonym og gratis rådgivning om ikke-faglige arbejdsrelaterede problemer, der påvirker den enkelte medarbejders arbejde. Der er ca. 10 000 medarbejdere ansat i Skatteministeriets koncern. Personalerådgivningen skal dække professionel bistand i form af telefonisk individuel rådgivning til medarbejdere, der har problemer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 900 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79414000 Rådgivning inden for personalespørgsmål
79998000 Coaching
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Administrations- og Servicestyrelsen udbyder på vegne af Skatteministeriets koncern en to-årig kontrakt om personalerådgivning. Kontrakten kan forlænges med 2 gange 1 år. Kontraktens formål er at sikre, at Ordregiver kan tilbyde medarbejderne 100% anonym og gratis rådgivning om ikke-faglige arbejdsrelaterede problemer, der påvirker den enkelte medarbejders arbejde. Der er ca. 10 000 medarbejdere ansat i Skatteministeriets koncern. Personalerådgivningen skal dække professionel bistand i form af telefonisk individuel rådgivning til medarbejdere, der har problemer.

De problemstillinger, som Ordregiver forventer kan give anledning til at personalerådgivningen kontaktes, er fx:

- Afskedigelser,

- Alkoholmisbrug og andre misbrugsproblemer,

- Alvorlig sygdom og nedsat arbejdsevne,

- Arbejdsmæssige problemer,

- Depressioner,

- Fysiske sygdomme, fx hovedpine, migræne, hukommelsessvigt, hjertebanken osv.,

- Mobning,

- Sorg og krise,

- Omstrukturering,

- Overgang til pension eller efterløn,

- Problemer med at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen,

- Samarbejdsproblemer med kollegaer og/eller chefen,

- Skilsmisser,

- Stress og stressrelaterede sygdomme,

- Ængstelse, herunder frygt, angst for angsten, fobi osv.

Personalerådgivningen skal hjælpe medarbejderen med at få indsigt i og overblik over egen situation og i, hvad der kan gøre det muligt for medarbejderen at handle konstruktivt og få løst problemet/problemerne.

Tilbudsgiver skal udover personalerådgivningen også levere en kvartalsvis afrapportering, en samlet årsrapport samt deltage i kvartalsvise evalueringsmøder med Ordregiver.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Medarbejderkompetencer / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 900 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan som option vælge at forlænge Kontrakten med yderligere 2 gange 1 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil prækvalificere 5 ansøgere til at afgive tilbud. Såfremt antallet af ansøgere er mindre end 5, vil Ordregiver opfordre den eller de ansøgere, der opfylder de fastsatte minimumskrav til egnethed, til at afgive tilbud. Er der flere end 5 ansøgere, der lever op til krav til egnethed, vil Ordregiver prækvalificere 5 ansøgere på baggrund af, hvilke ansøgere der dokumenterer de mest relevante referencer.

Referencerne vurderes – i prioriteret rækkefølge - ud fra følgende parametre:

1) I hvilket omfang referencens indhold (problemstillinger) er sammenlignelig med Ordregivers behov, jf. afsnit 4.1 - opgavebeskrivelse;

2) I hvilket omfang referencen modsvarer Ordregivers behov hvad angår:

(a) Antal årlige opkald,

(b) Antal ansatte,

(c) Afrapportering.

Kun referencer, der vedrører opgaver der er udført på ansøgningstidspunktet vil blive tillagt betydning ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer. Hvis der er tale om en igangværende aftale, er det kun den del af aftalen, der er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Såfremt der angives mere end 2 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 2 første referencer. Der vil blive set bort fra de øvrige referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive følgende oplysninger i ESPD’et – Del IV.B:

- Den samlede omsætning pr. år i de seneste 2 disponible regnskabsår,

- Egenkapitalens størrelse pr. år i de seneste 2 disponible regnskabsår,

- Værdien af samlede aktiver pr. år i de seneste 2 disponible regnskabsår,

- Soliditetsgrad pr. år for de seneste 2 disponible regnskabsår.

Såfremt Ansøger er nyetableret, og derfor ikke har aflagt regnskaber for de seneste 2 disponible regnskabsår, skal Ansøger alene oplyse de nøgletal, der er tilgængelige på tidspunktet for afgivelse af ansøgningen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til Ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

1) Den samlede årlige omsætning i de seneste 2 disponible regnskabsår skal minimum udgøre 2 000 000 DKK hvert år.

Baserer Ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen beregnes omsætningen som Ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 2 seneste disponible regnskabsår.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de 2 seneste disponible regnskabsår;

2) Egenkapitalen i de seneste 2 disponible regnskabsår skal minimum være 300 000 DKK hvert år.

Baserer Ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen beregnes egenkapitalen som Ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i hvert af de 2 seneste disponible regnskabsår.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i hvert af de 2 seneste disponible regnskabsår;

3) Soliditetsgraden for de seneste 2 disponible regnskabsår skal have været på mindst 10% hvert år. Soliditetsgraden beregnes således: (Egenkapital/aktiver i alt) * 100.

Baserer Ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen beregnes soliditetsgraden som Ansøgerens og disse andre enheders samlede soliditetsgrad i hvert af de 2 seneste disponible regnskabsår.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som værdien af de deltagende virksomheders samlede egenkapital i forhold til værdien af de deltagende virksomheders samlede aktiver.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive følgende oplysninger i ESPD’et – Del IV.C.:

- En kort beskrivelse af lignende referencer, som Ansøger har udført i løbet af de seneste 3 år.

Ved en lignende reference forstås aftale om løbende levering af personalerådgivning.

Referencerne bør hver især indeholde følgende oplysninger:

- En kort beskrivelse af den udførte opgave,

- Den samlede økonomiske værdi af aftalen (beløb),

- Dato for påbegyndelse og slutning af aftalen,

- Navn og cvr-nr. på kunden (modtager).

Såfremt en eller flere af oplysningerne ikke fremgår af den enkelte reference, vil det ikke nødvendigvis føre til, at ansøgningen betragtes som ukonditionsmæssig, men det vil kunne komme ansøger til skade ved en eventuel begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere jf. afsnit 6.3.1.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til Ansøgers tekniske og faglige formåen:

1) Ansøger skal beskrive 2 lignende referencer, som har været i kraft i minimum 12 måneder. Afslutningstidspunktet for referencerne må ikke ligge mere end 3 år tilbage;

2) Mindst 1 af de 2 lignende referencer, skal have været med en kunde, der har mere end 500 ansatte.

Referencerne skal beskrives i ESPD’et. Beskrivelsesteksten for hver reference må maksimalt fylde 4 500 anslag uden mellemrum. Dette svarer til ca. to A4 sider i et Word-dokument. Fylder beskrivelsesteksten mere end 4 500 anslag uden mellemrum, vil Ordregiver se bort fra alt udover 4 500 anslag uden mellemrum.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/11/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/11/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Tilbudsgiver skal udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) for at deltage i udbudsproceduren. Der henvises til Konkurrence,- og Forbrugerstyrelsens vejledning;

2) Ordregiver skal udelukke Tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Loven kan findes på www.retsinformation.dk

3) Ordregiver vil endvidere udelukke Tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis der er tale om, følgende forhold: Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis denne aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Tilbudsgiveren er hjemmehørende, jf. udbudslovens § 137,stk. 1, nr. 2);

4) Inden tildeling af endelig kontrakt vil den Tilbudsgiver, som Ordregiver har besluttet at tildele kontrakten, skulle fremlægge dokumentation for så vidt angår udelukkelsesgrundene. Som bevis for, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og § 137, stk.1, nr. 2 kan fremlægges:

1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetentretslig eller administrativ myndighed, der viser, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1;

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at Tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 nævnte tilfælde. For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen. Udsteder Tilbudsgivers land ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, kan de erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2. Ordregiver kan ikke udelukke tilbudsgivere, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-137, såfremt denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig i henhold til udbudslovens § 138;

5) Følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal fremlægges, når Ordregiver anmoder herom: Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 2 disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor Tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse, værdien af de samlede aktiver, soliditetsgraden samt minimumsomsætningen. Såfremt Tilbudsgiver er nyetableret, og derfor ikke har aflagt regnskaber for de seneste 2 disponible regnskabsår, kan Ordregiver anmode Tilbudsgiver om at fremsende en revisorattesteret erklæring som dokumentation for, at Tilbudsgiver har tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at løse den udbudte opgave. Baserer Tilbudsgiver sig på anden enheds økonomiske og finansielle formåen skal den eller de virksomheder, hvis ressourcer der henvises til, fremsende ovenstående.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal ovenstående fremsendes for hver af virksomhederne;

6) Fyldestgørende referencer angivet i ESPD del IV.C anses for endelig dokumentation vedrørende teknisk og faglig formåen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af lov om Klagenævnet for Udbud, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 (lovbekendtgørelsen kan hentes på retsinformation):

Klagefrist ved klage over prækvalifikation ved begrænset udbud fremgår af § 7: Klage over ikke at være blevet udvalgt til at afgive tilbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller § 2, stk. 1, nr. 1, i Lov om Klagenævnet for Udbud, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har indgået en kontrakt regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 3529100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/10/2019