Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 486519-2020

14/10/2020    S200

Danmark-København: Advokatbistand og repræsentation

2020/S 200-486519

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – forsyningsvirksomhed

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Kasper Larsen
E-mail: kil@ssiadvokater.dk
Telefon: +45 21320246
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lillebælt Vind A/S
CVR-nummer: 40 54 06 28
Postadresse: Ellegaardsvej 8
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6400
Land: Danmark
E-mail: vind@sonfor.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://lillebaeltsyd.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:

Udbuddet gennemføres i fællesskab af HOFOR A/S (på vegne af HOFOR-koncernen) og Lillebælt Vind A/S.

I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=281893&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=281893&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om levering af advokatydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79110000 Advokatbistand og repræsentation
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale med en enkelt leverandør. Rammeaftalen har til formål at give HOFOR koncernen adgang til advokatbistand til brug for projekterne ”Nordre Flint” og ”Aflandshage”. Projekterne udføres af selskabet HOFOR Vind A/S, der således vil være en væsentlig bruger af rammeaftalen.

Lillebælt Vind A/S har option på at kunne tiltræde rammeaftalen i forbindelse med gennemførelse af projektet ”Lillebælt Syd”.

Leverandøren skal i medfør af rammeaftalen i hovedsagen udføre advokatopgaver indenfor de overordnede retsområder: EU-udbudsret, entrepriseret, finansiering, energiret (herunder lov om fremme af vedvarende energi – VE-loven), transportret og miljøret. Der kan derudover i mindre omfang forekomme advokatopgaver inden for andre retsområder i forbindelse med de konkrete projekter.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, der overordnet set består af 3 faser:

1) prækvalifikationsfasen, hvor interesserede aktører ansøger om at blive udvalgt til at afgive tilbud, og

2) tilbudsfasen, hvor de udvalgte ansøgere udarbejder og afgiver tilbud.

3) forhandlingsfasen hvor der gennemføres forhandlinger med tilbudsgiverne.

Ordregiver kan vælge at tildele rammeaftalen umiddelbart efter fase 2 og undlade forhandlingen.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 72
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalen vil blive indgået for en femårig periode, med en option på forlængelse i et år. Varigheden på 72 måneder angivet i punkt II.2.7) er således inklusive optionsperioden.

Den under pkt. II.1.5) og II.2.6) angivne værdi inkluderer både optionen på Lillebælt Syds indtræden samt optionen på forlængelse.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Mindstekrav:

1) Ansøger skal drive advokatvirksomhed i henhold til retsplejelovens første bog, afsnit 7.

2) Ansøger må ikke befinde sig i en af de udelukkelsesgrunde, der er at finde i udbudslovens § § 135 – 137.

3) Ansøger skal fremvise mindst én reference, som dokumenterer, at ansøger har ageret som advokat indenfor rammeaftalens område og har ydet rådgivning til en ordregiver/bygherre om planlægning og udførelse af en offshore- eller nearshore-vindmøllepark med en kapacitet på mindst 150 MW. Den væsentligste del af referenceopgaven skal være udført indenfor de seneste 5 år. Det er et mindstekrav, at den/de reference(r), der fremvises, skal indeholde rådgivning om gennemførelse af EU-udbud.

Udvælgelse:

Blandt ansøgerne der lever op til mindstekravene, udvælger ordregiver 3 ansøgere på baggrund af relevansen af de indsendte referencer. Se nærmere i prækvalifikationsbetingelserne om de specifikke kriterier for udvælgelse.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Advokatvirksomed i henhold til de danske regler som er at finde i retsplejelovens første bog, afsnit 7.

III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen vil indeholde Københavns Kommunes CSR klausul.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Ordregiver prækvalificerer 3 ansøgere.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling. Der forventes afholdt en forhandlingsrunde fulgt op af en mulighed for at aflevere et tilpasset tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele rammeaftalen på baggrund af de indledende tilbud.

Rammeaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 02/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Den nærmere procedure for prækvalifikationen er beskrevet i prækvalifikationsbetingelserne, der kan findes i EU-Supply, som angivet ovenfor i pkt. I.3).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

2) Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/10/2020