Tjenesteydelser - 487101-2019

16/10/2019    S200

Danmark-Frederikshavn: Forsorg for ældre

2019/S 200-487101

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederikshavn Kommune
CVR-nummer: 29189498
Postadresse: Rådhus Allé 100
By: Frederikshavn
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9900
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Haugaard Andersen
E-mail: hhan@frederikshavn.dk
Telefon: +45 98458620
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.frederikshavn.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://frederikshavn.dk/erhverv/leveradoer/aktuelle-udbud/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://frederikshavn.dk/erhverv/leverandoer/aktuelle-udbud/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud på hjemmepleje i Frederikshavn Kommune

Sagsnr.: EMN-2018-02405
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85311100 Forsorg for ældre
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af Hjemmepleje i Frederikshavn Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 327 200 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af Hjemmepleje i Frederikshavn Kommune:

— Personlig pleje og praktisk hjælp jf. Servicelovens § 83,

— Varetagelse af rehabiliteringsforløb jf. Servicelovens § 83a,

— Aflastning jf. Servicelovens § 84,

— Overdragelse af specifikke Sundhedslovsydelser,

— Besvare og yde bistand ved nødkald,

— Yde bistand ved rekvisition af hjælpemidler,

— Ydelser i forbindelse med klippekortsordninger.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 327 200 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 96
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

— Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation jf. udbudskrivelsens punkt 6.2: Udvælgelseskriterier, vurdering af tilbudsgivers egnethed omhandlende udelukkelse og dokumentation for pålidelighed. De obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § § 135 og 136,

— Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation jf. udbudskrivelsens punkt 6.3: Økonomisk og teknisk formåen,

— Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation jf. udbudskrivelsens punkt 6.4: Tekniske kvalifikationer,

— Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation jf. Udbudskrivelsens punkt 6.5:Mindskekrav.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Rammeaftalen løber i 4 år + option på 2 x 24 måneder. Begrundelsen for en løbetid over 4 år er, at opgavens kompleksitet og omfang tilsiger en længere kontraktperiode..

IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Kontrakten vil blive tildelt den Tilbudsgiver, som afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af tildelingskriteriet, bedste forhold mellem pris og kvalitet.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 28/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Jura og Udbud
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/10/2019