Tjenesteydelser - 488927-2019

17/10/2019    S201    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-København: Revisionsvirksomhed

2019/S 201-488927

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: KAB
CVR-nummer: 56815910
Postadresse: Vester Voldgade 17
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1552
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Børglum
E-mail: mib@kab-bolig.dk
Telefon: +45 33631207

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/114593844.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.kab-bolig.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/114593844.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/114593844.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Revisionsydelser for KAB

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79212000 Revisionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af revisionsydelser for KAB.

Tryk her https://permalink.mercell.com/114593844.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 824 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79212100 Finansiel revisionsvirksomhed
79212300 Tjenesteydelser i forbindelse med pligtrevision
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

KAB har igennem en længere årrække anvendt samme revisionsfirma med forskellige ledende revisorer på opgaven. Seneste skift var primo 2018.

På baggrund af revisorforordningen fra 2016 (som KAB dog ikke er omfattet af) ønsker KAB at konkurrenceudsætte de revisionsydelser som KAB modtager.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 20
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 824 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2020
Slut: 31/01/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten i 2 x 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede vilkår. Meddelelse herom skal gives til leverandøren senest 3 måneder før kontraktudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse.

Såfremt forlængelse udnyttes, ophører kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder mindstekravene, så vil ordregiver, vælge de ansøgere, som i forhold til den udbudte opgave, samlet set har de bedste kvalifikationer mht.:

1) Ansøger skal i bilag 5 "Beskrivelse af revisionsopgaver" beskrive revisionsopgaverne i de referencer, der er anført i ESPD'et.

Ved udvælgelsen vægter ordregiver positivt, at de oplyste referencer er sammenlignelig med opgaverne i den udbudte kontrakt dvs. revisionsydelser for almene boligadministratorer.

KAB forbeholder sig ret til uden ansøgers samtykke at kontakte de anførte referencer for verificering af oplysningerne.

Ansøger skal benytte vedlagte bilag 5 "Beskrivelse af revisionsopgaver" til sin besvarelse.

Besvarelsen må maks. fylde 800 ord. Indgår der mere end 800 ord i besvarelsen, så er det kun de første 800 ord, der indgår i evalueringen. Der må ikke vedlægges, henvises eller linkes til andre bilag. I givet fald vil disse ikke indgå i evalueringen af ansøgningen;

2) Ansøger skal i bilag 6 "Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer" beskrive de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de medarbejdere, der påtænkes opgaver i forbindelse med kontraktens udførelse.

Ved udvælgelsen vægter ordregiver positivt, jo højere revisionsfaglig uddannelse medarbejderne har.

Ansøger skal benytte vedlagte bilag 6 "Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer" til sin besvarelse.

Besvarelsen må maks. fylde 800 ord. Indgår der mere end 800 ord i besvarelsen, så er det kun de første 800 ord, der indgår i evalueringen. Der må ikke vedlægges, henvises eller linkes til andre bilag. I givet fald vil disse ikke indgå i evalueringen af ansøgningen;

3) Ansøger skal i bilag 7 "Medarbejdernes viden om og erfaring med almene boligadministratorer" beskrive hvilke rolle og opgaver de medarbejdere, der påtænkes opgaver i forbindelse med udførelsen af kontrakten, har haft i forbindelse med udførelse af tilsvarende opgaver for andre almene boligadministratorer.

Ved udvælgelsen vægter ordregiver positivt, at medarbejderne har konkret erfaring med udførelse af revisionsydelser for almene boligadministratorer.

Ansøger skal benytte vedlagte bilag 7 "Medarbejdernes viden om og erfaring med almene boligadministratorer" til sin besvarelse.

Besvarelsen må maks. fylde 800 ord. Indgår der mere end 800 ord i besvarelsen, så er det kun de første 800 ord, der indgår i evalueringen. Der må ikke vedlægges, henvises eller linkes til andre bilag. I givet fald vil disse ikke indgå i evalueringen af ansøgningen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135, stk. 1 og 3, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende § § 135, stk. 1 og 3, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Omsætningen i de 3 seneste regnskabsår indenfor det udbudte område,

- Egenkapital i de 3 senest afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Omsætning:

- Mindstekrav: 3 500 000 DKK ekskl. moms (eller tilsvarende i anden valuta) hvert af de seneste 3 regnskabsår.

Egenkapital:

- Mindstekrav: Positiv egenkapital hvert år i de 3 senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

3 referencer fra tilsvarende opgaver dvs. revisionsopgaver for almene boligadministratorer.

Gyldig erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencer:

Mindstekrav: Referencerne må ikke være mere end 3 år gamle. Firmanavn, adresse og CVR-nr. på referencen samt mail og direkte tlfnr. til kontaktperson hos referencen. Kontraktlængde. Kontraktværdi.

Erhvervsansvarsforsikring:

Mindstekrav: Dækningssum på minimum 10 000 000 DKK årligt.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/11/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/11/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/10/2019