Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 489472-2021

28/09/2021    S188

Hrvatska-Rijeka: Usluge ekoloških brodova

2021/S 188-489472

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 54382731928
Poštanska adresa: Korzo 16
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Maja Jelovica
E-pošta: maja.jelovica@rijeka.hr
Telefon: +385 51209467
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.rijeka.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0034322
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Održavanje riječkog akvatorija – čišćenje mora za vrijeme sezone kupanja

Referentni broj: 02-04-11/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
60651300 Usluge ekoloških brodova
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je pružanje usluga održavanja čistoće riječkog akvatorija u razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2025. godine, za vrijeme sezone kupanja, u periodu od 01.06. do 15.09. tekuće godine, odnosno do zatvaranja sezone kupanja.

Usluga održavanja čistoće riječkog akvatorija obuhvaća čišćenje mora riječkog akvatorija (obilazak brodom i kontrolu oneščišćenja mora) te postavu i uklanjanje plutajućih zavjesa na plaži za invalide Kostanj (pranje i provjera ispravnosti zavjesa, doprema/otprema, montaža/demontaža i spremanje zavjesa), a sve na način kako je opisano u PRILOGU 2. - Troškovnik.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 897 600.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
60651300 Usluge ekoloških brodova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Područje izvršenja usluge je riječki akvatorij – područje Grada Rijeke, obuhvat plaža koje se nalaze na području mjesnih odbora Pećine i Kantrida, od plaže Grčevo na istoku do plaže Preluk na zapadu

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je pružanje usluga održavanja čistoće riječkog akvatorija u razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2025. godine, za vrijeme sezone kupanja, u periodu od 01.06. do 15.09. tekuće godine, odnosno do zatvaranja sezone kupanja.Usluga održavanja čistoće riječkog akvatorija obuhvaća čišćenje mora riječkog akvatorija (obilazak brodom i kontrolu oneščišćenja mora) te postavu i uklanjanje plutajućih zavjesa na plaži za invalide Kostanj (pranje i provjera ispravnosti zavjesa, doprema/otprema, montaža/demontaža i spremanje zavjesa), a sve na način kako je opisano u PRILOGU 2. - Troškovnik.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme odaziva na intervenciju / Ponder: 90%
Cijena - Ponder: 10%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 897 600.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 01/01/2022
Završetak: 31/12/2025
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora u ponudi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 26/10/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 23/01/2022
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 26/10/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

GRAD RIJEKA, Trpimirova 2 (polukat-sala za sastanke), Rijeka

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od deset (10) dana, i to od dana:

? objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

? objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

? objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

? otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

? primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: ZAGREB
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/09/2021