Usluge - 491729-2017

09/12/2017    S237

Belgija-Bruxelles: Otvoreni modeli za mikropoduzeća u pogledu inovacija u europskim kućama koje pripadaju kulturnoj baštini te se nalaze u obiteljskom vlasništvu

2017/S 237-491729

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D — Culture and Creativity
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: EAC Unite D2
E-pošta: EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Adresa profila kupca: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Otvoreni modeli za mikropoduzeća u pogledu inovacija u europskim kućama koje pripadaju kulturnoj baštini te se nalaze u obiteljskom vlasništvu

II.1.2)Glavna CPV oznaka
73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj akcije je jačanje sposobnosti privatnih vlasnika kuća koje pripadaju kulturnoj baštini i opremiti ih inovativnim poslovnim modelima.

Pripremnom akcijom će se mapirati postojeći poslovni modeli koje koriste kuće koje pripadaju kulturnoj baštini te se nalaze u obiteljskom vlasništvu u EU-u, oni će se usporediti, identificirat će se i dijeliti najbolje prakse i moguće inovacije.

Njime će se kvantificirati i kvalificirati ekonomska vrijednost kuća koje pripadaju kulturnoj baštini te se nalaze u obiteljskom vlasništvu u EU-u te identificirati njihov potencijal za doprinos raznim politikama EU-a, uključujući inovacije, socijalno uključivanje, obrazovanje, rad s mladima i interkulturalni dijalog. Dodana vrijednost proizlazit će iz sinergija s trenutačnim akcijama EU-a posvećenima kulturnoj baštini (Dani europske baštine, Nagrada EU-a za kulturnu baštinu, Oznaka europske baštine).

Na kraju, akcijom će se pridonijeti ciljevima Europske godine kulturne baštine putem širenja i podizanja svijesti o europskoj vrijednosti baštine.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Opis nabave:

Ciljevi su:

1. jačanje sposobnosti privatnih vlasnika kuća koje pripadaju kulturnoj baštini za održavanje i zadržavanje takve imovine te njihovo opremanje inovativnim poslovnim modelima;

2. analiza ekonomskog i društvenog potencijala takvih praksi i pružanje preporuka u području politike;

3. isticanje važnosti obrazovanja, osposobljavanja i inovacija za održavanje i podršku u pogledu kulturne baštine;

4. rješavanje pitanja prijenosa znanja o kulturnoj baštini mlađim generacijama i stjecanje vještina povezanih s baštinom od strane novih generacija;

5. rješavanje pitanja participatornog upravljanja za kulturno vlasništvo među javnim i privatnim dionicima.

Pripremna akcija trajat će tijekom 2018. Europske godine kulturne baštine, što će biti mogućnost podizanja šire svijesti o doprinosu kuća koje pripadaju kulturnoj baštini te se nalaze u obiteljskom vlasništvu zaštiti kulturne baštine i održivom upravljanju tom baštinom.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Europska komisija, točka 1.10. godišnjeg radnog programa Glavne uprave za obrazovanje, mlade, sport i kulturu.
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti odjeljak 4.4. Upute za nadmetanje s kriterijima za odabir u pozivu na nadmetanje br. EAC/50/2017.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 31/01/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 01/02/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

rue Joseph II 70, 1049 Bruxelles, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda može prisustvovati najviše 2 predstavnika po ponuditelju.

Iz organizacijskih i sigurnosnih razloga, ponuditelj mora dostaviti puno ime i broj osobne iskaznice ili putovnice predstavnika najmanje 3 radna dana unaprijed na adresu:

EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu s referentnim brojem poziva u predmetu poruke e-pošte.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/11/2017