Varer - 493709-2019

21/10/2019    S203    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Aalborg: Operationsteknik

2019/S 203-493709

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Kamille Bollerup
E-mail: k.bollerup@rn.dk
Telefon: +45 21584109

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://rn.dk/om-region-nordjylland/licitationer-og-udbud

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=252796&B=REGIONNORD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=252796&B=REGIONNORD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud på Procedurepakker - Gastroent., Kardio., samt Thorax- og Kar.

Sagsnr.: U050101kab19
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33160000 Operationsteknik
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af Procedurepakker indenfor specialeområderne Gastroenterologi, Kardiologi, samt Thorax- og Karkirurgi. Udbuddet består af 20 delkontrakter, svarende til 20 forskellige procedurepakker. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, hvor der prækvalificeres 5 ansøgere. Det er et minimumskrav, at Ansøger har relevant erfaring med levering af procedurepakker til hospitaler i form af minimum 1 tilsvarende reference indenfor de seneste 3 år. Såfremt at antallet af Ansøgere der opfylder de angivne betingelser for deltagelse i udbuddet overstiger 5 vil der ske en udvælgelse på baggrund af teknisk og faglig formåen - Ordregiver først og fremmest lægge positiv vægt på antallet af forskellige hospitaler som Ansøger har leveret procedurepakker til indenfor specialeområderne Gastroenterologi, Kardiologi, samt Thorax- og Karkirurgi, dernæst vægtes det fulde antal af forskellige hospitaler som Ansøger har leveret procedurepakker til.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 460 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Grundsæt Gastro., AUH, Aalborg

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
33100000 Medicinsk udstyr
33162000 Apparatur og instrumenter til operationsstuer
33162200 Instrumenter til operationsstuer
33164000 Udstyr til laparoskopi
33169000 Kirurgiske instrumenter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører Region Nordjyllands indkøb af Procedurepakker indenfor Gastroenterologi, Kardiologi, samt Thorax- og Karkirurgi.

Udbuddet består af 20 delkontrakter, svarende til 20 forskellige sterile procedurepakker.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling. Ordregiver har til hensigt, at prækvalificere 5 ansøgere som vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Minimumskrav til egnethed og formåen: Det er et minimumskrav at Ansøger har relevant erfaring i form af minimum 1 tilsvarende reference indenfor de seneste 3 år. En reference er tilsvarende når den vedrører levering af procedurepakker til et hospital.

Såfremt antallet af egnede ansøgere overstiger 5 vil der ske en udvælgelse til prækvalifikation på baggrund af teknisk og faglig formåen - Ordregiver vil evaluere på de indkomne ansøgninger og først og fremmest lægge positiv vægt på antallet af forskellige hospitaler som Ansøger har leveret procedurepakker til indenfor specialeområderne Gastroenterologi, Kardiologi, samt Thorax- og Karkirurgi, dernæst vægtes det fulde antal af forskellige hospitaler som Ansøger har leveret procedurepakker til. (Se pkt. 7 i Udbudsbetingelserne)

Forhandling:

Forhandlingsmøderne vil omfatte forhandling på grundlag af Tilbudsgivers tilbud. Under forhandlingerne vil Ordregiver give den enkelte Tilbudsgiver oplysning om sit syn på tilbuddets relativt stærke og svage egenskaber i henhold til underkriterierne, samt udvalgte konkurrencekrav. Efter endt forhandling kan Ordregiver, hvis nødvendigt, opfordre tilbudsgiverne til at afgive enten et tilrettet tilbud eller et endeligt tilbud. (Se Udbudsbetingelserne pkt. 7.1)

Ordregiver forbeholder sig ret til, at ændre i Udbudsbetingelserne pkt. 4 Tidsplanen såfremt der er behov for færre forhandlingsrunder end dem som for nuværende er angivet i tidsplanen, hvorfor datoen for den forventede kontraktstart ligeledes kan ændres afhængig af hvor lang tid forhandlingsprocessen tager.

NB!! Samtlige udbudsdokumenter gældende for hele udbuddet er udelukkende uploaded under Delkontrakt 1. Når Ansøger/Tilbudsgiver uploader sin ansøgning/sine tilbud skal det udelukkende være under Delkontrakt 1, selvom materialet muligvis også omhandler andre Delkontrakter.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 04/01/2021
Slut: 04/01/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

NB!! Samtlige udbudsdokumenter gældende for hele udbuddet er udelukkende uploaded under Delkontrakt 1. Når Ansøger/Tilbudsgiver uploader sin ansøgning/sine tilbud skal det udelukkende være under Delkontrakt 1, selvom materialet muligvis også omhandler andre Delkontrakter.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

De udelukkelsesgrunde, der finder anvendelse i udbuddet, er de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der nævnes i Udbudslovens § § 135 og 136.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/12/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. udbudslovens § 171, stk. 4

Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds klagevejledning https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/klagevejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/10/2019