Radovi - 504418-2021

06/10/2021    S194

Hrvatska-Koprivnica: Građevinski radovi na postrojenju za obradu otpada

2021/S 194-504418

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 060-148474)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: PIŠKORNICA D.O.O.
Nacionalni registracijski broj: 47917187348
Poštanska adresa: Trg bana Josipa Jelačića 7
Mjesto: KOPRIVNICA
NUTS kod: HR063 Koprivničko-križevačka županija
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nikola Martinaga
E-pošta: info@rcgo-piskornica.hr
Telefon: +385 48220247
Telefaks: +385 48220247
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.rcgo-piskornica.hr
Adresa profila kupca: http://www.rcgo-piskornica.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica

Referentni broj: RAVV01/2021-RCGO
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45222100 Građevinski radovi na postrojenju za obradu otpada
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su usluge projektiranja, izvođenja radova te ishođenja dozvola na projektu izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica (dalje u tekstu: RCGO Piškornica), u svemu prema uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (FIDIC Žuta knjiga, prvo izdanje 1999., hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu objavljen 2014. godine).

Predmet nabave je detaljno opisan u Knjizi 3 – ZAHTJEVI NARUČITELJA i Knjizi 4 –LISTA CIJENA / TROŠKOVNIK, koji su sastavni dio ove DoN. U Knjizi 5 nalaze se podaci za projektiranje i nacrti.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/10/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 060-148474

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.6
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok valjanosti ponude:
Umjesto:

04.01.2022 00:00

Glasi:

10.01.2022 00:00

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 06/10/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 12/10/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 06/10/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 12/10/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: