Tjenesteydelser - 505015-2019

25/10/2019    S207

Danmark-Lemvig: Videnskabelig og teknisk virksomhed i forbindelse med ingeniørarbejder

2019/S 207-505015

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Miljø- og Fødevareministeriet, Kystdirektoratet
Postadresse: Højbovej 1
By: Lemvig
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7620
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Erik Olsen
E-mail: lao@kyst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6ae6a00f-950a-4789-8818-064d1b4f59a6/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6ae6a00f-950a-4789-8818-064d1b4f59a6/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6ae6a00f-950a-4789-8818-064d1b4f59a6/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6ae6a00f-950a-4789-8818-064d1b4f59a6/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rådgivning og bistand vedrørende indhentning af fremtidige råstofindvindingstilladelser i forbindelse med Kystdirektoratets fællesaftaler

Sagsnr.: A122986
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71350000 Videnskabelig og teknisk virksomhed i forbindelse med ingeniørarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ydelsen vedrører offentligt indkøb af rådgivning og bistand vedrørende indhentning af fremtidige råstofindvindingstilladelser i forbindelse med Kystdi-rektoratets fællesaftalestrækninger.

Ydelsen vil bestå af alle opgaver fra screning til indhentning af tilladelser til råstofindvinding på havet af sand til kystbeskyttelse på 3 fællesaftalestrækninger: Lønstrup, Lodbjerg – Nyminegab og Blåvand.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71351000 Geologisk, geofysisk og anden videnskabelig efterforskning
71355000 Opmålingstjenester
71354000 Kortfremstilling
71356000 Tekniske tjenester
71353000 Tjenesteydelser i forbindelse med landmåling
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ydelsen vedrører offentligt indkøb af rådgivning og bistand vedrørende indhentning af fremtidige råstofindvindingstilladelser i forbindelse med Kystdi-rektoratets fællesaftalestrækninger.

Ydelsen vil bestå af alle opgaver fra screning til indhentning af tilladelser til råstofindvinding på havet af sand til kystbeskyttelse på 3 fællesaftalestrækninger: Lønstrup, Lodbjerg – Nyminegab og Blåvand.

Ydelsen vil overordnet bestå af følgende elementer:

- screening i forhold til nye indvindingsområder, i områder hvor der er udført Fase 1A undersøgelser og i eksisterende indvindingsområder,

- indhentning/anmeldelse af efterforskningstilladelse hos Miljøstyrelsen, samt tilladelse fra andre relevante myndigheder,

- fysisk efterforskning (Fase 1A) jf. gældende Råstoflov og Råstofbekendtgørelsens bestemmelser,

- udarbejde forslag til nye indvindingsområder på baggrund af ovenstående og opnå Kystdirektoratets accept af indvindingsområdernes størrelse og placering mm.,

- foretage Fase 1B efterforskning og miljøundersøgelser jf. gældende Råstoflov og Råstofbekendtgørelsens bestemmelser,

- udarbejde ansøgning om indvindingstilladelser og tilhørende miljøvurdering efter krav i gældende Råstoflov og Råstofbekendtgørelsen,

- forestå al relevant kommunikation med myndighederne.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 02/01/2020
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktperioden kan af Ordregiver forlænges på uændrede vilkår i op til 6 måneder i alt op til 2 gange. Såfremt forlængelsen udnyttes, ophører kontrakten uden særskilt opsigelse ved forlængelsens udløb.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet indeholder indgåelse af Ordregivers standard arbejdsklausul. Efter en konkret vurdering giver det ikke mening for nærværende opgave at indføre en uddannelsesklausul.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse:

1) Finansielle nøgletal i form af nettoomsætning for de seneste 2 afsluttede og reviderede regnskabsår.

2) Finansielt nøgletal i form af egenkapital for de seneste 2 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Vedrørende nettoomsætning:

Det er et mindstekrav, at nettoomsætningen i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår er på minimum 10 000 000 DKK.

Såfremt Tilbudsgiver har eksisteret i mindre end 2 år eller såfremt Tilbudsgiver endnu ikke har afsluttet et regnskabsår på tidspunktet for tilbudets afgivelse, er det et mindstekrav, at Tilbudsgiver fremsender relevant dokumentation for økonomisk og finansiel formåen ved at basere sig på andre enheders formåen.

Vedrørende egenkapital:

Det er et mindstekrav, at egenkapitalen i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår er positiv.

Såfremt Tilbudsgiver har eksisteret i mindre end 2 år, er det et mindstekrav:

At Tilbudsgivers egenkapital er positiv i det regnskabsår, der er afsluttet siden Tilbudsgivers stiftelse, og at kravet til nettoomsætning er opfyldt, jf. ovenstående.

Såfremt Tilbudsgiver endnu ikke har afsluttet et regnskabsår på tidspunktet for tilbudets afgivelse, er det et mindstekrav:

At Tilbudsgiver fremsender relevant dokumentation for økonomisk og finansiel formåen ved at basere sig på andre enheders formåen

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse:

1) Referenceliste;

2) CV'er for den ansvarlige projektleder og de/den fagspecialist for projektets gennemførelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Vedrørende referenceliste:

Det er et mindstekrav, at referencelisten påviser relevant erfaring i form af mindst 3 og maksimalt 5 sammenlignelige leverencer inden for de seneste 10 år, med beskrivelse af leverancen, tidspunktet for leverancen, kontraktsummens størrelse og angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med tlf. nr. og/eller e-mail.

Det er et mindstekrav, at der indgives en reference for hver af de oplistede krav nedenfor til sammenlignelige le-verancer.

Ved sammenlignelige leverancer forstås f.eks.:

- Ansøgning om tilladelse til efterforskning, som resulterede i en efterfølgende tilladelse til efterforskning af råstof på havet, jf. Råstofloven i Danmark,

- Afrapportering af efterforskning jf. Råstofloven i Danmark herunder udarbejdelse af miljøundersøgelser i forbindelse med råstofindvinding på havet,

- Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på havet i et bygherreområde eller auktionsområde, jf. Råstofloven i Danmark hvor der efterfølgende er meddelt tilladelse.

Såfremt Tilbudsgiver har eksisteret i mindre end 1 år, skal Tilbudsgiver på anden egnet måde dokumentere Tilbudsgivers tekniske og/eller faglige formåen, eksempelvis ved dokumentation af de hidtil opnåede referencer i Tilbudsgivers eksistensperiode eller fremsende relevant dokumentation for teknisk og/eller faglig formåen ved at basere sig på andre enheders formåen.

Vedrørende CV'er:

Mindstekrav til CV'erne:

- Minimum 1 og maksimalt 3 CV'er på maksimalt 2 sider pr. CV og med maksimalt 3 000 anslag pr. side inkl. mellemrum,

- Minimum 1 CV med minimum 5 års erfaring i projektledelse i forhold til ansøgning og/eller efterforskning af råstofindvinding på havet,

- Minimum 1 CV med minimum 3 referencer på udarbejdelse af ansøgninger af efterforsknings- og/eller råstofindvindingstilladelser på havet jf. råstofloven i Danmark.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Arbejdsklausul

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/11/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/11/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De absolutte klagefrister følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/10/2019