Tjenesteydelser - 505086-2019

25/10/2019    S207

Danmark-Odense: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning

2019/S 207-505086

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark, Odense Universitetshospital
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: J. B. Winsløws Vej 4
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Voigt Lund
E-mail: christian.voigt.lund@rsyd.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://download.4projects.com?DocumentID=5b4a1f8e-1673-4c88-aa67-377840560014&VC=true
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af forberedelses- og flytterådgivning til Odense Universitetshospital

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79410000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter rådgivning til Odense Universitetshospital i forbindelse med forberedelses- og flytteprocessen frem mod flytningen til Nyt Odense Universitetshospital.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
98392000 Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
71621000 Tekniske undersøgelser eller rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense, Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Syddanmark har besluttet, at igangsætte byggeriet af et nyt hospital som erstatning for Odense Universitetshospitals (OUH) nuværende bygninger i Odense. Byggeriet af Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH) forventes være klar til juridisk overdragelse til bygherre i november 2022.

Den udbudte opgave omfatter således rådgivning til OUH i forbindelse med forberedelses- og flytteprocessen frem mod Nyt OUH.

De overordnede rammer for rådgivningen indebærer følgende:

- Forberedelse af OUHs transformationsforberedelse og planlægning af flytteproces,

- Forestå planlægning og afvikling af den fysiske udførelse af flytningen (ikke fysisk flytning),

- Kvalitetssikring af en kompliceret proces,

- Prioritering af patientsikkerhed,

- Fokus på økonomi ved drift af 2 matrikler,

- Inddrage erfaringer fra det forberedende arbejde, der allerede er igangsat.

De udbudte ydelser er nærmere beskrevet i det offentliggjorte udbudsmateriale.

Rådgivningen forventes udført over en 4-årig periode, fra primo 2020 til primo 2024 med mulighed for 2 x 12 måneders forlængelse af aftaleperioden.

Rammeaftalens oplyste anslåede værdi for den 4-årige aftaleperiode udgør ca. 20 000 000 DKK ekskl. optioner på forlængelse. Rammeaftalens anslåede værdi inkl. optioner er ca. 30 000 000 DKK (som anført ovenfor i pkt. II.2.5). Idet den anslåede værdi ikke beror på egentlige erfaringstal fra Region Syddanmark, beror den anslåede værdi på et skøn, og der må derfor kunne forventes afvigelser.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges i 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges i 2 x 12 måneder.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Informationsmøde og besigtigelse:

Der afholdes informationsmøde og efterfølgende besigtigelse den 11. november kl. 10:00 hos Odense Universitetshospital, på adressen: J. B. Winsløws Vej 4.

For yderligere information henvises der til udbudsbetingelsernes punkt 4.2.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiverne skal i ESPD del IV, afsnit C, oplyse, om Tilbudsgiver lever op til det mindstekrav som følger nedenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. Af hensyn til at sikre tilstrækkelig konkurrence, vil Ordregiver ligeledes tage hensyn til dokumentation for udførte referencer, der er udført mere end 3 år tidligere, dog maksimalt 10 år tidligere.

En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af rådgivning i forbindelse med (forud for og under) flytning af hospitaler/sygehuse og/eller hospitalsafdelinger med minimum 200 senge.

Det er et minimumskrav, at hver reference har en kontraktværdi på 2 000 000 DKK ekskl. moms.

Referencerne skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

- Kundens kontaktoplysninger,

- En beskrivelse af projektet og rådgiverens rolle, samt de leverede ydelser for hver reference og antal senge der blev flyttet,

- Referenceår og -periode,

- Kontraktværdi.

Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte de oplyste referencer med henblik på bekræftelse af de afgivne oplysninger.

Ovenstående minimumskrav skal være opfyldt på tidspunktet for afgivelse af tilbud og på tidspunktet for tildeling af kontrakten.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Begrundelsen for, at varigheden af rammeaftalen kan forlænges ud over den 4-årige aftaleperiode er, at det vurderes, at der er en sådan naturlig og nødvendig sammenhæng mellem de udbudte ydelser, at rådgivningen skal varetages af samme Rådgiver indtil transformationsprojektet er afsluttet.

IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/01/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke ske en officiel åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Region Syddanmark benytter udbudsportalen Viewpoint i forbindelse med dette udbud. Opgavens omfang og vilkår er uddybende beskrevet i det samlede udbudsmateriale, som er fuldt tilgængeligt på: https://download.4projects.com?DocumentID=5b4a1f8e-1673-4c88-aa67-377840560014&VC=true

Der er fri teknisk support ved kontakt til Viewpoint pr. e-mail: viewpoint@forprojects.dk eller pr. telefon: +45 3145 4603.

For at kunne stille spørgsmål og aflevere tilbud, skal der oprettes en leverandørmappe på Viewpoint. For at blive oprettet i Viewpoint skal der fremsendes følgende information til Region Syddanmark:

- Virksomhedens navn,

- Mailadresse på vedkommende der acceptere link til portalen,

- Personnavn på ovenstående.

Anmodning om oprettelse i Viewpoint sendes til mailadressen: DP35_Oprettelse@4projectsmail.com

Tilbudsgiver skal påregne, at oprettelsen tager 1-2 arbejdsdage fra korrekt modtagelse af anmodning om oprettelse.

Tilbudsgiver vil som led i oprettelsen til Viewpoint modtage en invitation til Viewpoint, som Tilbudsgiver skal acceptere for at kunne stille spørgsmål og aflevere tilbud. Invitationen skal senest accepteres på det i tidsplanen anførte tidspunkt, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 3.

Der kan alene oprettes én person i Viewpoint via oprettelseslinket. Efterfølgende kan den person, som har modtaget oprettelseslinket, selv oprette øvrige deltagere fra tilbudsgivers virksomhed.

Eventuelle rettelsesblade og spørgsmål/svar til udbudsmaterialet vil blive offentliggjort via samme udbudsportal.

Det er op til tilbudsgiver selv at kontrollere, at adgangen til den digitale udbudsportal fungerer.

Tilbud uploades ligeledes i Viewpoint via den tildelte leverandørmappe.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 33326144

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/10/2019