Tjenesteydelser - 507874-2019

28/10/2019    S208

Danmark-Randers: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 208-507874

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 29189668
Postadresse: Laksetorvet 1
By: Randers
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Jakob Svendsen
E-mail: js@falckekdahl.dk
Telefon: +45 31129717
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/116093458.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://falckekdahl.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/116093458.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/116093458.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Offentligt udbud af administrationssystem til daginstitution, dagpleje og skole for Randers Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der udbydes et it-system der skal understøtte Randers Kommunes administrations- og forvaltningsmæssige opgaver på skole- og daginstitutionsområdet for børn/unge i 0-16 års-alderen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72300000 Datatjenester
72310000 Databehandling
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72590000 Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72900000 Computer backup og katalogkonvertering
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

It-systemet skal understøtte Randers Kommunes administrations- og forvaltningsmæssige opgaver på skole- og daginstitutionsområdet for børn/unge i 0-16 års-alderen, herunder pladsanvisning, afregningsgrundlag ift. forældrebetaling, indskrivning til skole, personaleadministration på skolerne og skemaplanlægning.

Endvidere skal der være en selvbetjeningsplatform, som er borgernes indgang til it-systemet, hvor bl.a. ønsker om plads, indskrivning til skole m.v. skal foregå.

Visse dele af it-systemet skal kunne tilgås via mobile platforme.

Der henvises endvidere til Kravspecifikationen for detaljeret beskrivelse af kundens krav, herunder præamblet, jf. Bilag 2, afsnit 2.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsbeskrivelse / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Roadmap / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Implementeringsplan og organisering / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Understøttelse af Udsatte Boligområder / Vægtning: 5 %
Kvalitetskriterium - Navn: Skemaplanlægning / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver ønsker at indgå en 4-årig Kontrakt, der kan forlænges 4 gange á op til 12 måneder, jf. Kontraktens afsnit 25.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

I Kontraktens løbetid er der for Ordregiver mulighed for at aftage følgende optioner, jf. endvidere Bilag 2 - Kravspecifikation, afsnit 10:

- Option 1: Integration til nyt Lønsystem,

- Option 2: Integration til nyt Økonomisystem, KMD Opus Økonomi,

- Option 3: Integration til nyt Økonomisystem, Fujitsu Prisme ver. 2013,

- Option 4: Integration til nyt Debitorsystem, KMD Opus Debitor,

- Option 5: Integration til nyt Debitorsystem, Fujitsu Prisme ver. 2013.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der kan anføres op til fem (5) referencer vedr. levering af tilsvarende it-systemer, jf. nærmere mindstekravene der kræves, der har været udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for afleveringsfristen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Mindst 2 referencer på levering af administrationssystem på daginstitutionsområdet, der er sammenligneligt med Pasningstilbudsløsningen;

2) Mindst 2 referencer på levering af administrationssystem til skoler, der er sammenligneligt med Skoleløsningen;

3) Mindst 1 reference, hvor der er leveret både administrationssystem på daginstitutionsområdet og administrationssystem til skoler til samme kunde.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/11/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/11/2019
Tidspunkt: 00:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Den økonomiske aktør skal i ESPD'et angive hvorvidt denne er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. udbudsbetingelserne, pkt. 3.4.

Den økonomiske aktør skal således erklære, hvorvidt denne er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § § 135-136, og følge følgende frivillig udelukkelsesgrund:

Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet eller det arbejdsretlige område.

Den økonomiske aktør skal i ESPD'ets del III, pkt. A-C, angive om denne er omfattet af de oplistede udelukkelsesgrunde. Den økonomiske aktør bliver således udelukket, hvis denne ikke kan svare nej i ESPD'et til de oplistede punkter.

Den økonomiske aktør kan dog fremlægge dokumentation for pålidelig, jf. Udbudslovens § 138, eller hvis udelukkelsesgrunden vil være forældet på tidspunktet for beslutning om kontrakttildeling.

Vedrørende opfyldelse af kriterier for udelukkelse skal der fremlægges den dokumentation der fremgår af udbudsloven § 153. Ved en sammenslutning af virksomheder skal dokumentationen fremlægges for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Den økonomiske aktør skal endvidere fremlægge dokumentation for ESPD'et, jf. udbudsbetingelserne, pkt. 5.5.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/10/2019