Tjenesteydelser - 511639-2018

Vis forkortet udgave

20/11/2018    S223

Danmark-Søborg: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri

2018/S 223-511639

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Gladsaxe Kommune
CVR-nummer: Danmark
Postadresse: Rådhus Allé 7
By: Søborg
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Att: Kim Peter Jacobsen
Mailadresse: kimjac@gladsaxe.dk
Telefon: +45 61371301

Internetadresse(r):

Elektronisk adgang til oplysninger: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hxwiywqdsu

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hxwiywqdsu

Yderligere oplysninger fås her:
Officielt navn: Gladsaxe Kommune Ejendomscenter
Postadresse: Rådhus Allé 7
By: Søborg
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Att: Kim Peter Jacobsen
Mailadresse: kimjac@gladsaxe.dk
Telefon: +45 61371301
Internetadresse: http://www.cph.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Officielt navn: Gladsaxe Kommune Ejendomscenter
Postadresse: Rådhus Allé 7
By: Søborg
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Att: Kim Peter Jacobsen
Mailadresse: kimjac@gladsaxe.dk
Telefon: +45 61371301
Internetadresse: http://www.gladsaxe.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Officielt navn: Gladsaxe Kommune Ejendomscenter
Postadresse: Rådhus Allé 7
By: Søborg
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Att: Kim Peter Jacobsen
Mailadresse: kimjac@gladsaxe.dk
Telefon: +45 61371301
Internetadresse: http://www.gladsaxe.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Fritid, kultur og religion
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Børnehuset Blaagaard - Totalrådgivning
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Gladsaxe Kommune.

NUTS-kode DK01 Hovedstaden

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Gladsaxe Kommune ønsker med nærværende projekt at etablere et nyt børnehus til 8 børnegrupper i alderen 0-5 år i eksisterende bygninger suppleret med mindre nybyggeri. Bygningerne indgår i det tidligere Blaagard Seminarium. Børnehusets samlede nettoareal er på ca. 1 500 m2, som indrettes i eksisterende bygninger som skal energirenoveres med respekt for den eksisterende arkitektur endvidere skal facader i en nyere bygning renoveres så den harmonerer med bebyggelsens oprindelige arkitektur. En mindre del af det samlede nettoareal (ca. 160m2) er en ny forbindelsesbygning som knytter de eksisterende bygninger sammen. Endvidere etableres ca. 4 000 m2 legeplads.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms: 3 500 000,00 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 42 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Se kontrakten i udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Se kontrakten i udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Seneste års omsætning og seneste års egenkapital.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Min. 5 000 000 DKK i omsætning og min. 1 000 000 DKK i egenkapital seneste år.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Referencer på tilsvarende opgaver. Ved "tilsvarende opgaver" forstås referencer, der beskriver ansøgers erfaringer og kompetencer med opgaver indenfor børneinstitutioner, udearealer til børneinstitutioner, energirenovering med respekt for eksisterende arkitektur, samt ombygning af en eksisterende bygning med ændringer af interiører og facader.
Der kan maksimalt afleveres 5 referencer. Referencen vedrørende mindstekravet, se nedenfor, skal være afsluttet inden for de seneste 3 år. De øvrige skal være påbegyndt eller være afsluttet inden for de seneste 3 år.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Ansøger skal inden for de seneste 3 år have gennemført minimum 1 opgave, der beskriver ansøgers erfaringer og kompetencer med opgaver indenfor projektering af børneinstitutioner og efterfølgende opfølgning og tilsyn i udførelsesfasen. Opgaven skal være afsluttet.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Såfremt der modtages mere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation vil ordregiver udvælge på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgernes tekniske formåen som gennem de fremsendte referencer har indsendt de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave. Ved "relevante opgaver" forstås referencer, der beskriver ansøgers erfaringer og kompetencer indenfor daginstitutioner, energirenovering, samt ombygning af en eksisterende bygning med ændringer af interiører og facader. Der lægges vægt på en bredde inden for referencerne for så vidt angår ovenstående elementer. Vurdering vil ske på baggrund af oplysninger angivet i ESPD.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
18.12.2018 - 10:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Land: Danmark
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.
Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
Reglerne om klagefrister findes i lov om Klagenævnet for Udbud.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16.11.2018