Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Bygge og anlæg - 516834-2022

23/09/2022    S184

Danmark-Fredericia: Bygge- og anlægsarbejder

2022/S 184-516834

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligkontoret Fredericia
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anker Schøler Kristensen
E-mail: ASK@ramboll.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.boligfa.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://boligfa.ajoursystem.net/Tender/DirectLink/1a13da81-4f44-4c7e-9086-d272b14779e0
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-udbud vedr. renovering af 84 lejligheder i afd. 403, Boligkontoret Fredericia

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører renovering af 84 lejligheder i afd. 403 – Holbergsvej/Rahbeksvej, beliggende på Rahbeksvej 3-25 og Holbergsvej 10-26, 18A, 18B, 22A, 28A, 28B, 7000 Fredericia, for Boligkontoret Fredericia (herefter betegnet Bygherre).

Opgaven omfatter for etageboliger, tilgængelighedsrenovering af 40 lejligheder i stueplan.

Opgaven omfatter for etageboliger, renovering af 40 lejligheder på 1.sal.

Opgaven omfatter for mellembygninger, renovering af 4 lejligheder i stueplan.

Af udvendige arbejder kan blandt andet nævnes, nye forsyningsledninger, kloak, regnvand, jordarbejder, belægningsarbejder, anlægsarbejder, facadearbejder og tagarbejder.

Der udføres nyindretning af lejlighederne i stueplan(etageboliger) herunder hævning af terræn og gulv i trappeopgange, således at tilgængelighedskravet for en selvhjulpen kørestolsbruger opfyldes.

For mere udtømmende oplistning af arbejder henvises der til udbudsmaterialet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45262690 Renovering af udslidte bygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Fredericia

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud vedrører renovering af 84 lejligheder i afd. 403 – Holbergsvej/Rahbeksvej, beliggende på Rahbeksvej 3-25 og Holbergsvej 10-26, 18A, 18B, 22A, 28A, 28B, 7000 Fredericia, for Boligkontoret Fredericia (herefter betegnet Bygherre).

Opgaven omfatter for etageboliger, tilgængelighedsrenovering af 40 lejligheder i stueplan.

Lejlighederne renoveres gennemgribende, herunder nye køkkener, garderobeskabe, nyt terrændæk med gulvvarme, nye badeværelser, gulve, indvendige døre, maleristandsættelse og tekniske installationer. Eksisterende altaner tillægges boligarealet, og der etableres nye lette altaner.

Opgaven omfatter for etageboliger, renovering af 40 lejligheder på 1.sal. Lejlighederne renoveres gennemgribende, herunder nye køkkener, garderobeskabe, gulve, indvendige døre, maleristandsættelse og tekniske installationer. Eksisterende altaner tillægges boligarealet, og der etableres nye lette altaner. De eksisterende badeværelser bevares.

Opgaven omfatter for mellembygninger, renovering af 4 lejligheder i stueplan. Lejlighederne renoveres gennemgribende, herunder nye køkkener, garderobeskabe, gulve, indvendige døre,

maleristandsættelse og tekniske installationer. De eksisterende badeværelser bevares.

Af udvendige arbejder kan blandt andet nævnes, nye forsyningsledninger, kloak, regnvand, jordarbejder, belægningsarbejder, anlægsarbejder, facadearbejder og tagarbejder.

Der udføres nyindretning af lejlighederne i stueplan(etageboliger) herunder hævning af terræn og gulv i trappeopgange, således at tilgængelighedskravet for en selvhjulpen kørestolsbruger opfyldes.

For mere udtømmende oplistning af arbejder henvises der til udbudsmaterialet.

Opgaven udbydes som en hovedentreprise, hvor AB18 er gældende for aftaleforholdet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tids- og procesbeskrivelse / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som er konditionsmæssige, vil Bygherre udvælge 5 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud. Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger er lavere end 5, vil Bygherre vurdere om antallet af egnede ansøgere skaber tilstrækkelig konkurrence og opfordre disse til at afgive tilbud, hvis det er tilfældet.

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil Bygherre foretage en udvælgelse af de ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af en helhedsvurdering af hvilke ansøgere der har de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved Relevante referencer forstås referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer på renovering af boligbyggeri med tilhørende udearealer.

Ved vurderingen af referencernes sammenlignelighed vil Bygherre, særligt lægge vægt på i hvilket omfang ansøger dokumenterer referencer vedrørende:

• erfaring med hovedentreprise (sondring mellem fag- stor- og totalentrepriser)

• erfaring med boligrenoverings opgaver, sammenligneligt med den udbudte ydelse i art og omfang, herunder antal boliger og omfanget af renoveringsarbejdet

• erfaring med boligrenoverings opgaver, sammenligneligt med den udbudte ydelse i økonomisk størrelse

Hvis der vedlægges referencer vedrørende igangværende referencer, vil disse ved vurderingen af relevans blive tillagt værdi alt efter disses færdiggørelsesgrad, således at jo højere færdiggørelsesgrad – jo bedre vurdering.

Der vil yderligere ved udvælgelsen blive lagt vægt på, at der både er små, mellemstore, store virksomheder blandt de ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Bygherre vil lægge vægt på, at mindst 2 af de ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, er en lille eller mellemstor virksomhed.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I forhold til frivillige udelukkelsesgrunde stilles der krav om at Tilbudsgiver ikke befinder sig i udelukkelsesgrundene i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2 og 6.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for det seneste afsluttede regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår Ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

- Årsomsætning

- Egenkapital

- Soliditetsgrad

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Årsomsætning

▪ Mindstekrav: Ansøgers årlige omsætning skal være minimum 100 mio. kr. (ekskl. Moms) for seneste afsluttede regnskabsår.

Egenkapital

▪ Mindstekrav: Ansøgers egenkapital skal være positiv for seneste afsluttede regnskabsår.

Soliditetsgrad

▪ Mindstekrav: Ansøger skal som minimum have en soliditetsgrad på 10 % for seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens §143:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referenceliste:

▪ Tilbudsgiver bedes kunne fremvise mindst 3 og optil 5 referencer for sammenlignelige eller tilsvarende arbejder, som under nærværende udbud.

Referencearbejdet skal være udført eller igangværende inden for de seneste fem år. Med sammenlignelige referencer forstås referencer, der omfatter udførelse/opførelse af lignende projekter med fokus på boligbyggeri.

▪ Referencerne må på tidspunkt for ansøgning max være 5 år gamle regnet fra aflevering af byggeriet.

o Alle referencer skal anføres med:

Projektnavn

Kundens navn

Kort beskrivelse af projektet/opgaverne

Kontraktperiode/udførelsesperiode

Økonomisk ramme for entreprisen ekskl. moms

Entrepriseform

Angivelse af kontaktperson for den pågældende Kunde med telefonnummer og/eller e-mailadresse

Det er tilladt at vedlægge en selvstændig referenceliste i ansøgningen og blot henvise til den vedlagte referenceliste i ESPD. Alternativt kan alle oplysninger tilsvarende eller udelukkende indtastes i ESPD. Såfremt Tilbudsgiver vælger at vedlægge en selvstændig referenceliste, må denne ikke udgøre mere end 2 A4-sider pr. reference.

I tilfælde af at Tilbudsgiver alligevel afleverer mere end 5 referencer, vil det alene være de første 5, der bliver lagt til grund.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder arbejdsklausul oplistet i udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/10/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/11/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: § 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf.

lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk. § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om,

hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, vorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/09/2022