Varer - 516960-2017

23/12/2017    S247    Den Europæiske Investeringsbank - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Luxembourg-Luxembourg: EIB - Levering af produkter til støtte for it-infrastruktur og driftsydelser til EIB-Gruppen

2017/S 247-516960

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Investeringsbank
Postadresse: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postnummer: L-2950
Land: Luxembourg
E-mail: cs-procurement@eib.org

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.eib.org

Internetadresse for køberprofilen: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1456.htm

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3153
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af produkter til støtte for it-infrastruktur og driftsydelser til EIB-Gruppen

Sagsnr.: OP-1456
II.1.2)Hoved-CPV-kode
30200000 Edb-maskiner og -artikler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er at etablere en indkøbskanal for specifikke hardware- og softwareprodukter (og deres installering, vedligeholdelse, integrering og tilhørende service) til support af it, slutbruger, infrastruktur og netværk samt ensartede kommunikationstjenester og aktiviteter i organisatoriske enheder i Den Europæiske Investeringsbanks afdeling for informationsteknologi.

Multiple rammekontrakter vil blive indgået med op til 3 tjenesteydere.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 86 908 050.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30200000 Edb-maskiner og -artikler
30230000 Computerrelateret udstyr
30210000 Databehandlingsmaskiner (hardware)
32420000 Netudstyr
48000000 Programpakker og informationssystemer
51610000 Installation af computere og informationsbehandlingsanlæg
72260000 Programmelrelaterede tjenester
50320000 Reparation og vedligeholdelse af personlige computere
72610000 Datamatsupporttjenester
72261000 Programmelsupport
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Hovedudførelsessted:

EIB's lokaler i Luxembourg.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

EIB har til hensigt at etablere en leveringskanal til indkøb og fornyelse af specifikke hardware- og softwareprodukter (og deres installering, vedligeholdelse, integrering og tilhørende tjenester) til brug for EIB (leveret af forskellige tredjepartsleverandører) med op til 3 leverandører i form af multipel rammeaftale med genåbning af konkurrence.

Indkøbskanalen vil skulle leveres i form af et produktkatalog, der indholder følgende:

- It-hardware,

- Software,

- Tilhørende tjenester.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 86 908 050.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammekontrakten vil blive indgået for en indledende periode på 4 år, med 3 mulige forlængelser på hver 1 år (højst 7 år i alt).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år: Levering af de pågældende produkter er afgørende for EIB og kan bedst understøttes i et langsigtet partnerskab med leverandørerne, hvor tilliden opbygges og vedligeholdes langsigtet, og leverandørernes investeringsafkast er sikret via bankens etablerings- og vedligeholdelsesomkostninger i forbindelse med leveringskanalen.
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/03/2018
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/03/2018
Tidspunkt: 11:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Efter anmodning vil protokollen fra åbning af buddene blive givet til økonomiske aktører, der har afgivet et bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Regler om markedsadgang:

Deltagelse i udbudsproceduren er åben på lige vilkår for alle fysiske og juridiske personer, der falder ind under traktaternes anvendelsesområde (dette omfatter alle økonomiske aktører, der er registreret i EU, samt alle EU-borgere).

EIB's indkøbsprocedurer er ikke omfattet af den multilaterale WTO-aftale om offentlige indkøb (GPA).

Tilbudsgiver, der er etableret i tredjelande (ikke EU-lande) kan ikke deltage i denne udbudsprocedure, medmindre der forefindes bilaterale eller særlige internationale aftaler om offentlige indkøb mellem et tredjeland og Den Europæiske Union. Skulle en sådan aftale eller sådanne aftaler ikke gælde for den kontrakttype, der udbydes, har tilbudsgivere i tredjelande ikke ret til at deltage. For yderligere oplysninger henvises til http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/.

De relevante internationale aftaler på området for offentlige indkøb er:

— stabiliserings- og associeringsaftale for økonomiske aktører oprettet i FYROM for Albanien, Montenegro, Serbien og Bosnien-Hercegovina,

— EØS-aftale for økonomiske aktører i Island, Norge og Lichtenstein.

Ovenstående regler om markedsadgang gælder for enkeltstående tilbudsgivere såvel som partnere i et konsortium af tilbudsgivere. Det bemærkes, at reglerne for markedsadgang ikke gælder for underkontrahenter, f.eks.vil et konsortium af valgbare tilbudsgivere kunne vælge en underkontrahent fra et ikke-valgbart land.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/12/2017