Usluge - 516961-2017

23/12/2017    S247

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Nabava usluga i vanjskog osoblja radi osiguravanja potpore IT infrastrukturi i operativnim uslugama za EIB grupu

2017/S 247-516961

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Poštanski broj: L-2950
Država: Luksemburg
E-pošta: cs-procurement@eib.org
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eib.org
Adresa profila kupca: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1455.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3152
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava usluga i vanjskog osoblja radi osiguravanja potpore IT infrastrukturi i operativnim uslugama za EIB grupu

Referentni broj: OP-1455
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Opseg ovog poziva na dostavu ponuda je nabava posebnih usluga i osiguravanje članova vanjskog osoblja radi potpore aktivnostima pojedinih organizacijskih jedinica Odjela za informacijsku tehnologiju (IT) Europske investicijske banke.

Ovaj je poziv na dostavu ponuda podijeljen u 3 različite grupe, od kojih svaka predstavlja različitu domenu ili tržište:

— grupa 1: nabava usluga i osoblja za IT potporu krajnjem korisniku te usluge upravljanja identitetima i pristupom u prostorima EIB grupe u Luxembourgu i vanjskim uredima banke širom svijeta;

— grupa 2: nabava usluga i osoblja za potporu operacijama IT infrastrukture u prostorima EIB grupe u Luxembourgu;

— grupa 3: nabava usluga i osoblja za potporu IT mreže i ujedinjenim komunikacijskim operacijama u prostorima EIB grupe u Luxembourgu.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 123 864 620.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za najveći broj grupa: 3
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nabava usluga i osoblja za IT potporu krajnjem korisniku te usluge upravljanja identitetima i pristupom u prostorima EIB grupe u Luxembourgu i vanjskim uredima banke širom svijeta

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72250000 Sistemske usluge i usluge potpore
72253000 Usluge službe za pomoć i usluge podrške
72253200 Usluge sistemske podrške
72261000 Usluge podrške programa
72253100 Usluge službe za pomoć
72212516 Usluge razvoja programske podrške za elektroničku razmjenu
72212650 Usluge razvoja programske podrške za operativni sustav osobnog računala (PC)
72500000 Usluge povezane s računalom
72510000 Usluge upravljanja povezane s računalom
72540000 Usluge nadogradnje računala
72600000 Usluge računalne potpore i savjetovanja
72610000 Usluge računalne potpore
72611000 Usluge tehničke računalne potpore
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Uglavnom na licu mjesta u prostorima EIB-a u Luxembourgu i vanjskim uredima banke širom svijeta te izvan prostora banke u slučaju usluga po pozivu ili premještenih u susjednu zemlju (eng. {i>near shoring<i}).

II.2.4)Opis nabave:

S 1 pružateljem usluga potpisat će se po 1 okvirni ugovor.

Grupa 1 obuhvaća usluge u sljedećim područjima:

— usluge podrške službe za korisnike 1. i 2. linije;

— usluge podrške krajnjem korisniku;

— usluge upravljanja SACM-om krajnjeg korisnika;

— usluge upravljanja SACM-om krajnjeg korisnika vezano na dionice;

— usluge podrške vanjskih ureda;

— usluge inženjeringa za krajnjeg korisnika;

— usluge inženjeringa za aplikacije poslužitelja Microsoft;

— usluge upravljanja identitetima i pristupom.

Usluge će osiguravati predstavnici prisutni na lokacijama, osim ako nije navedeno drugačije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 62 181 090.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 84
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni sporazum potpisat će se u početnom trajanju od 4 godine, uz mogućnost 3 produženja od 1 dodatne godine za svako od njih (najviše ukupno 7 godina).

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nabava usluga i osoblja za potporu operacijama IT infrastrukture

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72100000 Usluge savjetovanja u području strojne opreme (hardvera)
72110000 Usluge savjetovanja u području odabira strojne opreme
72120000 Usluge savjetovanja u području regeneriranja strojne opreme nakon nesreće
72222300 Usluge informacijske tehnologije
72228000 Usluge savjetovanja na području integriranja strojne opreme
72220000 Usluge sistemskog i tehničkog savjetovanja
72240000 Usluge sistemske analize i programiranja
72246000 Usluge savjetovanja o sistemima
72253200 Usluge sistemske podrške
72254100 Usluge ispitivanja sustava
72252000 Usluge računalne pohrane
72317000 Usluge spremanja podataka
72910000 Usluge računalnog sigurnosnog kopiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Uglavnom na licu mjesta u prostorima EIB-a u Luxembourgu i vanjskim uredima banke širom svijeta te izvan prostora banke u slučaju usluga po pozivu ili premještenih u susjednu zemlju (eng. {i>near shoring<i}).

II.2.4)Opis nabave:

S 1 pružateljem usluga potpisat će se po 1 okvirni ugovor.

Grupa 2 obuhvaća nabavu usluga i osoblja za potporu usluga IT infrastrukture u prostorima EIB grupe u Luxembourgu.

Operacije IT infrastrukture obuhvaćaju aktivnosti sljedećih područja:

— usluge administracije i inženjeringa operativnih sustava poslužitelja;

— Linux (uključujući Red Hat), Unix, Windows;

— usluge administracije i inženjeringa virtualizacije;

VMware, Hyper-V.

— usluge administracije i inženjeringa pohrane i izrade sigurnosnih kopija podataka;

— usluge administracije i inženjeringa aplikacija infrastrukture.

LDAP, SCOM, DNS, DHCP, NFS.

— usluge administracije i inženjeringa praćenja, izrade rasporeda, automatike i upravljanja (orkestracije);

— usluge operacija infrastrukture;

— usluge podrške podatkovnom centru i upravljanju imovine infrastrukture;

— usluga dizajna i izrade arhitekture namijenjena tehnologijama infrastrukture.

Usluge će osiguravati inženjeri prisutni na lokacijama, osim ako nije navedeno drugačije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 50 448 650.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 84
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni sporazum potpisat će se u početnom trajanju od 4 godine, uz mogućnost 3 produženja od 1 dodatne godine za svako od njih (najviše ukupno 7 godina).

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nabava usluga i osoblja za potporu IT mreže i ujedinjenim komunikacijskim operacijama

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72250000 Sistemske usluge i usluge potpore
72220000 Usluge sistemskog i tehničkog savjetovanja
72228000 Usluge savjetovanja na području integriranja strojne opreme
72253200 Usluge sistemske podrške
72254100 Usluge ispitivanja sustava
72315000 Usluge upravljanja podatkovnom mrežom i usluge potpore za podatkovnu mrežu
72315100 Usluge potpore za podatkovnu mrežu
72315200 Usluge upravljanja podatkovnom mrežom
72511000 Usluge povezane s programskom podrškom za mrežno upravljanje
72700000 Usluge računalne mreže
72710000 Usluge lokalne računalne mreže
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Uglavnom na licu mjesta u prostorima EIB-a u Luxembourgu i vanjskim uredima banke širom svijeta te izvan prostora banke u slučaju usluga po pozivu ili premještenih u susjednu zemlju (eng. {i>near shoring<i}).

II.2.4)Opis nabave:

S 1 pružateljem usluga potpisat će se po 1 okvirni ugovor.

Grupa 3 obuhvaća nabavu usluga operacija IT mreže u sljedećim područjima:

— usluge infrastrukture mreže;

— usluge dizajna i izrade arhitekture namijenjene mrežnoj i ujedinjenoj komunikaciji;

— usluge tehnologije ujedinjene komunikacije.

Usluge će osiguravati inženjeri prisutni na lokacijama, osim ako nije navedeno drugačije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 11 234 880.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 84
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni sporazum potpisat će se u početnom trajanju od 4 godine, uz mogućnost 3 produženja od 1 dodatne godine za svako od njih (najviše ukupno 7 godina).

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine: Navedene su usluge kritične za EIB, što se najbolje može podržati dugoročnim partnerstvom s pružateljem usluga, kojim se gradi i dugoročno održava povjerenje te osigurava povrat ulaganja povezanog s pruženim uslugama, zbog troška povezanog s i. prijelaza (na početku i na završetku okvirnog ugovora), ii. mobilizaciju (pronalaženje i osposobljavanje osoblja)
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 05/03/2018
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 07/03/2018
Lokalno vrijeme: 11:00
Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Zapisnik otvaranja ponuda dostavit će se gospodarskim subjektima koji su dostavili ponudu na njihov zahtjev.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
VI.3)Dodatni podaci:

Pravila o pristupu tržištu:

Sudjelovanje u postupcima nadmetanja otvoreno je pod jednakim uvjetima svim fizičkim i pravnim osobama koje se nalaze unutar područja primjene sporazuma (to obuhvaća sve gospodarske subjekte registrirane u EU-u i sve građane EU-a).

Procedure nabave EIB-a nisu obuhvaćene Multilateralnim sporazumom o javnom nabavi Svjetske trgovinske organizacije (World Trade Organization — WTO).

Ponuditelji s poslovnim nastanom u trećim zemljama (zemlje izvan EU-a) nemaju pravo sudjelovati u ovom natječaju osim ako postoje bilateralni ili posebni međunarodni ugovori na području javne nabave između treće županije i Europske unije. U slučaju da takav sporazum ne postoji ili se sporazum ne odnosi na vrstu ugovora koji se natječu, ponuditelji trećih zemalja nemaju pravo sudjelovati. Za daljnje informacije pogledajte i http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/

Mjerodavni međunarodni ugovori na području javne nabave su:

— sporazumi o stabilizaciji i pridruživanju za gospodarske subjekte s poslovnim nastanom u Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini;

— sporazumi EGP-a za gospodarske subjekte s poslovnim nastanom na Islandu, Norveškoj i Lihtenštajnu.

Gore navedena pravila pristupa tržištu primjenjuju se na pojedinačne ponuditelje, kao i za partnere u konzorciju ponuditelja. Treba napomenuti da se pravila pristupa tržištu ne odnose na podizvoditelje, tj. konzorcij prihvatljivih ponuđača može izabrati podizvoditelja iz zemlje koja ne ispunjava uvjete.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
15/12/2017