TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Bygge og anlæg - 516988-2022

23/09/2022    S184

Danmark-Hjørring: Bygge- og anlægsarbejder

2022/S 184-516988

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Mathias Suhr Mogensen
E-mail: fes-ues09@mil.dk
Telefon: +45 72813191
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=suknjkgvqa
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Begrænset udbud af 133. Garderkasernen Høvelte - Etablering af faciliteter til udleverende depot

Sagsnr.: 2020/004533
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

For Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Supply Chain Division, skal der opføres nye faciliteter til det der kaldes Udleverende Depot på Garderkasernen Høvelte.

Høvelte ligger i Allerød Kommune.

Depotet bygges på et af Forsvarets grunde som er placeret ud til Høveltevej.

Der er tale om et byggeri i ét plan med et samlet bruttoetageareal på 3.437m² bestående af to sammenhængende bygningskroppe - en høj og en lav, hvor der foruden depot etableres kontor – og mødefaciliteter. Foran bygningen anlægges der asfalteret forplads, som kobles på Høveltevej med nedkørselsrampe til slusehus. Mod nordøst anlægges forbindelsesvej til stikvejen i nord. Derudover indgår der i sagen et tilkøb på etablering af 20 stk. parkeringspladser i forbindelse med ny forbindelsesvej. I udbuddets Byggesagsbeskrivelse kap. 1.3 findes en nærmere orientering om sagen i overordnede træk.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45213221 Opførelse af lagerbygninger
45213260 Opførelse af lagerdepoter
45216200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med militære bygninger og anlæg
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Høveltevej 117

3460 Birkerød

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet dækker hovedentreprisen i forbindelse med gennemførelse af projekt "133. Garderkasernen Høvelte - Etablering af faciliteter til udleverende depot".

Der er tale om et byggeri i ét plan med et samlet bruttoetageareal på 3.437m² bestående af 2 sammenhængende bygningskroppe, nemlig en høj og en lav. Lagerfaciliteterne placeres i byggeriets høje del og deles i to med et gennemsgangs lager placeret mod syd og et munderings- og gallalager mod nord. På den

måde er kørende trafik (el-stablere mm.) adskilt fra gående af sikkerhedsmæssige hensyn. Gennemgangslager og munderings- og gallalager er herudover underinddelt i lokaler i henhold til funktioner og arbejdsgange. I den lave del, der omkranser den høje mod øst og nord placeres kontorer, omklædning og toiletter samt mødefaciliteter mm.

Fordeling af rum er specifikt som følger:

Gennemgangslager indeholder:

Område for varemodtagelse og forsendelse. Depotbeholdning, logistiske fabrikker, myndighedsbeholdning, beholdning rengøringsartikler og beholdning kontorartikler samt reservedele.

Munderings- og gallalager indeholder:

Beholdning på hylder, beholdning på paller, depot til sabler mm., depot til bjørneskindshuer, kontor for munderings- og gallaområdet, afklædningsområde/håndtering af vaske- og rensetøj, gangareal (ind- og udgange).

Personalefaciliteter er faciliteter som:

Kontorer i alt 7 stk., herunder 5 enkeltmands og 2 dobbelte, mødelokale, printerrum og arkiv, tekøkken, omklædning fordelt på herre og dame, toiletter, gangareal, rengøringsrum.

Teknikrum er rum for:

Teknikrum for VVS/ventilation/el-tavle, teknikrum for IT, forrum for ovenstående 2 teknikrum, teknikrum for ventilation placeret ovenpå depotrum for ladestationer, materiel med dampe, bjørneskindshuer.

I forbindelse med varemodtagelse i gennemgangslager etableres udvendigt halvtag. Foran bygningen anlægges der asfalteret forplads, som kobles på Høveltevej med nedkørselsrampe til slusehus og plant aflæsningsareal for sættevogne. Foran facaden mod nordøst anlægges forbindelsesvej til stikvejen nord, og der anlægges fortov. Derudover indgår der i sagen option på etablering af 20 stk. parkeringspladser i forbindelse med ny forbindelsesvej. Til højre for nybyggeriet i forbindelse med nyanlagt forplads, skal der opføres overdækning til trucks og containere.

For nærmere beskrivelse af udbuddets og hovedentreprisens genstand henvises til udbudsbetingelserne og udbudsmaterialet i øvrigt.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 79 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt mere end 5 ansøgere opfylder kravene til egnethed, vil udvælgelsen af de ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, ske på baggrund af, hvilke ansøgere der har angivet de mest sammenlignelige referencer i forhold til det udbudte projekt.

Vurderingen af hvilke referencer, der er mest sammenlignelige fremgår af udvælgelseskriterierne jf. pkt. III.1.3):

Teknisk og faglig kapacitet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

For den nærmere beskrivelse af den udbudte kontrakts optioner henvises til udbudsmaterialet, herunder tilbudslisten.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD, afsnit IV.B, med angivelse af følgende oplysninger, jf. udbudslovens §§ 142 og 154:

1) ansøgers samlede årsomsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår,

2) ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår, og

3) ansøgers soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Forinden opfordring til afgivelse af tilbud skal de ansøgere, som ordregiver har til hensigt at prækvalificere, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Følgende dokumentation skal fremlægges:

1) (omsætning de seneste 3 afsluttede regnskabsår): Erklæring om ansøgers samlede omsætning i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

2) (egenkapital): Ansøgers virksomheds balance eller uddrag heraf i det senest afsluttede regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal

oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

3) (soliditetsgrad de seneste 3 afsluttede regnskabsår): Erklæring om ansøgers soliditetsgrad i hvert af

de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Hvis oplysningerne ikke er tilgængelige for 3 år, fordi ansøgers virksomhed er etableret senere end dette, angives datoen for etablering af virksomheden samt de foreliggende oplysninger.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal oplysningerne gives samlet for sammenslutningen. Kravene skal i så fald være opfyldt af sammenslutningens virksomheder tilsammen. Der skal afgives en erklæring om solidarisk hæftelse, såfremt konsortiet får tildelt kontrakten.

Ordregiver har udarbejdet en skabelon til konsortieerklæring, som ansøger kan benytte.

Baserer ansøger sig på andre enheders (f.eks. et moder-/søsterselskab eller en underleverandør) økonomiske og finansielle formåen uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøgeren og disse andre, skal ansøger i forbindelse med ansøgningen dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at ansøger faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen, jf. udbudslovens § 144, stk. 1 og 2. Denne skal godtgøre, at den/de pågældende enhed(er) er juridisk forpligtet over for ansøgeren. I modsat fald vil ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders økonomiske og finansielle formåen end ansøgers egen.

Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som ansøger kan benytte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) (omsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår):

Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 80 mio. DKK over de seneste 3 disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede gennemsnitlige omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes omsætningen som ansøgers og den/de støttende virksomheders samlede gennemsnitlige omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

2) (egenkapital):

Som mindstekrav kræves, at ansøger har en positiv egenkapital i det senest disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår.

3) (soliditetsgrad):

Som mindstekrav kræves, at ansøger har en årlig soliditetsgrad på minimum 10 % i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgers og den/de støttende virksomheders samlede soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD, afsnit IV.C, med angivelse af følgende oplysninger, jf. udbudslovens §§ 143 og 155:

En liste over minimum 3 og maksimalt 5 af de betydeligste sammenlignelige referencer, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har igangsat, udført eller afleveret i løbet af de sidste 5 år inden ansøgningsfristen.

I vurderingen af hvilke referencer, der er mest sammenlignelige, lægges der vægt på følgende i prioriteret rækkefølge:

1) Ansøgerens erfaring som hoved- eller totalentreprenør, idet det vægter positivt, hvis der kan fremvises mere end to referencer, som illustrerer erfaring hermed.

2) Ansøgerens erfaring med udførelse af bygge- og anlægsprojekter for offentlige bygherrer.

3) Ansøgerens erfaring med udførelse af bygge- og anlægsprojekter med tilsvarende kompleksitet som den udbudte entreprise. Det vægter særligt positivt, hvis ansøgers referencer illustrerer erfaring med udførelse af bygge- og anlægsprojekter af tilsvarende bygningstype, som den udbudte entreprise, f.eks. opførelse af opvarmede haller, lagerfaciliteter, værksteder eller tilsvarende. Det vægter endvidere særligt positivt, hvis referencerne samtidig gælder erhvervsbyggeri frem for boligbyggeri, hvor boligbyggeri eksempelvis udgør opførelse af rækkehuse eller etageejendomme.

4) Ansøgerens erfaring med udførelse af bygninger med betonelementer.

5) Ansøgerens erfaring med byggeri af en tilsvarende værdi, som den udbudte entreprise

6) Ansøgerens erfaring med udførelse af bygge- og anlægsprojekter, hvor der indgår flere tekniske fagdiscipliner.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af de udførte ydelser og omfanget heraf, ansøgers rolle i projektet, oplysninger om ansøgers honorar samt bygge- og anlægsprojektets anlægssum, perioden hvori arbejdet er pågået samt hvilken kunde arbejderne blev udført for.

Der kan maksimalt angives i alt 5 referencer.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 først angivne referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

Hvis ansøger er et konsortium hhv. baserer sin tekniske og faglige formåen på én eller flere støttende virksomheder, vil de første 5 referencer tælles fra virksomheden, hvorfra den befuldmægtigede, jf. punkt VI.3), er udpeget, hhv. fra ansøger. Har virksomheden, hvorfra den befuldmægtigede er udpeget, hhv. ansøger ikke angivet 5 referencer, tælles de resterende referencer fra de øvrige deltagere i konsortiet hhv. de støttende virksomheder efter en oplistning af virksomhederne i alfabetisk rækkefølge.

Hvis ansøger baserer sig på en støttende virksomheds tekniske og faglige formåen, skal ansøger dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation, jf. udbudslovens § 144, stk. 1 og 2. Denne skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. I modsat fald vil ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders tekniske og faglige formåen end ansøgers. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som ansøger kan benytte.

Hvis ansøger baserer sig på en støttende virksomheds tekniske og faglige formåen vedr. udførelsen af konkrete dele af de arbejder, som kontrakten omfatter, skal arbejderne udføres af den pågældende virksomhed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan angive:

— minimum 2 referencer, hvor ansøgeren har varetaget rollen som hoved- eller totalentreprenør og

— minimum 1 reference, hvor ansøgerens del af opgaven havde en samlet og endelig entreprisesum på minimum 40.000.000 DKK.

Overholdelse af de to mindstekrav kan enten dokumenteres hver for sig eller samlet, således de to referencer, som illustrerer erfaring som hoved- eller totalentreprenør samtidig kan illustrere erfaring med en opgave på minimum 40 mio. kr.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

1) Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Se www.erst.dk

2) Kontrakten indeholder en arbejdsklausul.

3) Kontrakten indeholder en socialklausul om uddannelses- og praktikaftaler.

4) Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/10/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 04/11/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, iBinder.

Det er ansøgers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på iBinder. For adgang til udbudsmaterialet skal ansøger være registreret som bruger.

2) Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, iBinder.

4) På udbudssiden vil der være en xml-fil til ESPD. Ansøger skal som sin ansøgning indgive dette ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

5) Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135-137 nævnte udelukkelsesgrunde, jf. dog § 138.

6) Forinden meddelelse om opfordring til at afgive tilbud, skal ansøger fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudsloven § § 151-152, jf. § 153.

7) Der vil for prækvalificerede ansøgere være mulighed for at deltage i en besigtigelse. Besigtigelsen afholdes på Garderkasernen Høvelte, Høveltevej 117, 3460 Birkerød, den 9. november 2022 kl. 10:00.

8) Ordregiver forbeholder sig til enhver tid retten til at aflyse udbudsforretningen under hensyntagen til gældende ret.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 72200030
Internetadresse: www.kfst.dk/udbud
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2022