TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Varer - 517958-2022

23/09/2022    S184

Danmark-Aalborg: Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør

2022/S 184-517958

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Boulevarden 13
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Berg Hansen
E-mail: meha@aalborg.dk
Telefon: +45 25204682
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/aalborg-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=121838
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af kontrakt vedr. levering af grov arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj

Sagsnr.: 2022-028504
II.1.2)Hoved-CPV-kode
18100000 Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Offentligt EU-udbud af kontrakt om levering af grov arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til Aalborg Kommune

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18130000 Arbejdsbeklædning til specialformål
18830000 Beskyttelsesfodtøj
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører en kontrakt om levering af grov arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til relevante enheder under Aalborg Kommune.

Primær aftager vil være kommunens entreprenørenhed, hvor medarbejdere anvender reflekstøj (EN ISO 20471), almindelig grov arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj, når relevant i forhold til arbejdets udførelse.

Kommunens øvrige enheder vil på lige vilkår kunne gøre brug af kontrakten, hvilket dog forventes at ske i forholdsvis begrænset omfang.

Aalborg Renovation er ikke omfattet af udbuddet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktperioden kan af Ordregiver forlænges på uændrede vilkår op til 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med 1 (én) leverandør.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse egenkapitalen og soliditetsgraden for hvert af de foregående tre (3) afsluttede regnskabsår pr. 1. juli 2022.<br>

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er positiv for hvert af de anførte regnskabsår. Det er et mindstekrav, at soliditetsgraden er 30 eller derover for hvert af de anførte regnskabsår.<br><br>

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive referencer på tilsvarende aftaler om levering af grov arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj. Med tilsvarende aftaler menes aftaler om levering af et bredt sortiment af grov arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til virksomheder med mere end 100 brugere. Referencerne skal ved tilbudsafgivelse være igangværende, eller afsluttet indenfor de seneste 3 kalenderår og frem til tilbudsfristens udløb, dvs. i perioden fra og med 1. januar 2020 til og med 25. oktober 2022, med angivelse af de enkelte aftalers: • omfang (beskrivelse af aftalens indhold i korte træk, samt angivelse af kundens antal brugere af aftalen) • samlede økonomiske omfang (udbudt/officiel kontraktværdi)• varighed (dato for aftaleopstart samt dato for aftaleudløb) • kundenavn, samt kontaktpersoner og kontaktdetaljer hos samme <br>

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver angiver minimum 3 (tre) men maksimalt 5 (fem) referencer iht. ovenstående beskrivelse, og at minimum 1 (én) er igangværende ved tilbudsfristens udløb. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte de anførte referencer.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I Udkast til kontrakt er der indeholdt en arbejdsklausul med krav, som tilbudsgiver er forpligtet til at efterleve i forbindelse med opfyldelse af kontrakten jf. kontraktens afsnit 26.<br>Den valgte tilbudsgiver er fra kontraktstart forpligtet til at have etableret en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK jf. kontraktens afsnit 24. Den valgte tilbudsgiver skal kunne foretage genkøb af forsikringssum ved brug af forsikringen uanset tidspunkt for dette. Ordregiver kan når som helst kræve dokumentation herfor.<br>Ordregiver forbeholder sig ret til at opkræve bod i forbindelse med den valgte Tilbudsgivers gentagne fremsendelse af fejlbehæftede fakturaer, jf. kontraktens afsnit 12.8, samt ved manglende fremlæggelse af fyldestgørende dokumentation for overholdelse af arbejdsklausulen, jf. kontraktens afsnit 26.13.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/10/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/10/2022
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2022