TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 521624-2022

23/09/2022    S184

Danmark-Ballerup: Reparation og vedligeholdelse af skibe

2022/S 184-521624

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Indkøbsstyrelse (FMI)
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Dominique Simon
E-mail: fmi-sd-aam11@mil.dk
Telefon: +45 72814229
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftalen vedrører lovpligtig klasning af Søværnets skibe samt rådgivningsydelser.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftalen vedrører lovpligtig klasning af Søværnets skibe samt rådgivningsydelser.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 252 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen vedrører lovpligtig klasning af Søværnets skibe samt rådgivningsydelser.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

FMI har behov for at foretage en direkte tildeling af en 7-årig rammeaftale med option på forlængelse i 2x7 år vedrørende klasning af Søværnets fartøjer. Det er FMI’s vurdering, at denne rammeaftale kan tildeles direkte uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse på baggrund af forsvarsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e (tekniske grunde), og artikel 29, stk. 2 (længerevarende rammeaftaler). Det vurderes, at Det Norske DNV GL, som følge af tekniske grunde, er den eneste leverandør, der kan opfylde behovet for fortsat klasning af Søværnets fartøjer særlig henset til, at FMI ikke længere har et selvstændigt regelsæt eller organisation til at varetage opgaven, at Søværnets fartøjer fra 2000 er bygget til eller omfattet af DNVs særlige Naval krav, at der ikke findes metoder for overførsel af fartøjer fra det militære regelsæt i et klassifikationsselskab til et andet, at DNVs Naval regelsæt er udarbejdet til opfyldelse af Søværnets særlige behov, og at DNV’s kendskab til reglernes tilblivelse bevares som en forudsætning for videreudvikling af kravene. Desuden ville overførsel af Søværnets fartøjer til klasning i et andet klasseselskab medføre ganske omfattende omstillingsomkostninger i en omstillingsperiode på op til 7-10 år samt begrænsning af den operative kapacitet, for såvel fartøjer som personel, samt medføre skibssikkerhedsmæssige risici, særlig henset til at der i en lang periode skal opereres med flere parallelle klasseregler mv. Endvidere er klasseaftalen oprindelig indgået med DNV efter udbud.

Som følge deraf er der behov for de anførte forlængelsesoptioner. Henset hertil og til ovenstående angående de tekniske grunde, vurderer FMI endvidere, at betingelserne i forsvarsdirektivets artikel 29, stk. 2, om længerevarende rammeaftaler er opfyldt.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Opgaven med klasning af Søværnets fartøjer kan kun udføres af DNV i medfør af forsvarsdirektivets art. 28. stk. 1, litra e (tekniske grunde) og tildeles derfor direkte til DNV.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
14/09/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: DNV GL
Postadresse: Veritasveien 1
By: Høvik
NUTS-kode: NO Norge
Postnummer: 1363
Land: Norge
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 252 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 252 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsen pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele rammeaftalen direkte og ikke datoen for rammeaftalens indgåelse. Rammeaftalen vil ikke blive indgået/underskrevet , før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk).Tillægget vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået et tillæg om ændring af en rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet

til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået et tillæg om

ændring af en rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at indgå tillægget uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions

Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsensvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2022