Radovi - 521684-2021

15/10/2021    S201

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na sustavima željezničkih pruga i žičara

2021/S 201-521684

Obavijest o izmjeni

Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HŽ Infrastruktura d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 39901919995
Poštanska adresa: Mihanovićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: eufunds@hzinfra.hr
Telefon: +385 14534258
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hzinfra.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izvođenje radova na projektu „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“

Referentni broj: 21-EU/17-DS
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45234000 Građevinski radovi na sustavima željezničkih pruga i žičara
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Izvođenje radova na projektu „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45234000 Građevinski radovi na sustavima željezničkih pruga i žičara
45221242 Građevinski radovi na željezničkom tunelu
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
45241200 Radovi na licu mjesta na izgradnji odobalnog terminala
45234115 Radovi na željezničkoj signalizaciji
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Rijeka

II.2.4)Opis nabave u vrijeme sklapanja ugovora:

Predmet nabave su radovi na projektu „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“. Radovi uključuju: izgradnju kontejnerskog terminala Brajdica, rekonstrukciju kolodvora Rijeka Brajdica, izgradnju izvlačnjaka i rekonstrukciju željezničkog tunela Brajdica (proširenje profila za smještaj drugog kolosijeka) te druge prateće radove (vodoopskrba i odvodnja, elektroenergetske instalacije, opremanje pruge SS i TK uređajima, rekonstrukcija kontaktne mreže, prelaganje postojeće infrastrukture i sl.).Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u Knjizi 3. ove Dokumentacije o nabavi.

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 30
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ovaj predmet nabave sufinancira se sredstvima iz fondova EU u sklopu Instrumenta za Povezivanje Europe (CEF) – Sektor prometa.

Odjeljak IV: Postupak

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Obavijest o dodjeli ugovora povezana s ovim ugovorom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 083-188315

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Ugovor br.: 1/18-EU
Grupa br.: 1
Naziv:

Izvođenje radova na projektu „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“

V.2)Dodjela ugovora/koncesije
V.2.1)Datum sklapanja ugovora/odluke o dodjeli koncesije:
19/04/2018
V.2.2)Podaci o ponudama
Ugovor/koncesija je dodijeljen(a) skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Kolektor Koling d.o.o.
Poštanska adresa: Arkova ulica 43
Mjesto: Idrija
NUTS kod: SI Slovenija
Poštanski broj: 5280
Država: Slovenija
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo
Nacionalni registracijski broj: 72035570151
Poštanska adresa: Rajlovac b.b.
Mjesto: Sarajevo
NUTS kod: BA Bosnia And Herzegovina
Poštanski broj: 71000
Država: Bosna i Hercegovina
E-pošta: info@euro-asfalt.ba
Telefon: +387 33568320
Telefaks: +387 33590746
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (u vrijeme sklapanja ugovora;bez PDV-a)
Ukupna vrijednost nabave: 220 751 649.34 HRK

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/10/2021

Odjeljak VII: Izmjene ugovora/koncesije

VII.1)Opis nabave nakon izmjena
VII.1.1)Glavna CPV oznaka
45234000 Građevinski radovi na sustavima željezničkih pruga i žičara
VII.1.2)Dodatne šifre CPV-a
45234000 Građevinski radovi na sustavima željezničkih pruga i žičara
VII.1.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: SI Slovenija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Ne

VII.1.4)Opis nabave:

Dodatni radovi

VII.1.5)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Početak: 19/04/2018
Završetak: 28/02/2021
VII.1.6)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (bez PDV-a)
Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 16 811 185.25 HRK
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Kolektor Koling d.o.o.
Poštanska adresa: Arkova ulica 43
Mjesto: Idrija
NUTS kod: SI Slovenija
Poštanski broj: 5280
Država: Slovenija
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo
Nacionalni registracijski broj: 72035570151
Poštanska adresa: Rajlovac b.b.
Mjesto: Sarajevo
NUTS kod: BA Bosnia And Herzegovina
Poštanski broj: 71000
Država: Bosna i Hercegovina
E-pošta: info@euro-asfalt.ba
Telefon: +387 33568320
Telefaks: +387 33590746
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne
VII.2)Podaci o izmjenama
VII.2.1)Opis izmjena
Priroda i opseg izmjena (s naznakom mogućih ranijih izmjena ugovora):

1. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljiv

javni naručitelj nije mogao predvidjeti

2. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora

Ukupno povećanje ugovora ovim dodatkom: 7.62%

VII.2.2)Razlozi izmjene
Potreba za izmjenom nastala zbog okolnosti koje pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti (čl. 43. st. 1. t. (c) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (c) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. (c) Direktive 2014/25/EU)
Opis okolnosti zbog kojih je izmjena nužna i objašnjenje nepredviđene naravi tih okolnosti:

Zbog tehnološkog procesa bušenja tunela kojeg nije bilo moguće definirati u trenutku provođenja postupka javne nabave, kao i zbog zatečenog stanja donjeg ustroja pruge, nepostojanja relevantnih podataka u vrijeme provođenja postupka javne nabave

Dodatno: zamjena ugovaratelja nije bilo moguće jer bi prouzročila značajne poteškoće za Naručitelja koji uključuje produžetak rokova izvođenja radova

VII.2.3)Povećanje cijena
Ažurirana ukupna vrijednost ugovora prije izmjena (uzimajući u obzir moguće ranije izmjene ugovora i prilagodbe cijene te, u slučaju Direktive 2014/23/EU, prosječnu inflaciju u predmetnoj državi članici)
Vrijednost bez PDV-a: 220 751 649.34 HRK
Ukupna vrijednost ugovora nakon izmjena
Vrijednost bez PDV-a: 237 562 834.59 HRK