TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 521744-2022

23/09/2022    S184

Danmark-København: Sociale foranstaltninger, ikke omfattende institutionsophold

2022/S 184-521744

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Jon Falkenberg Kehler
E-mail: sy0s@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/186609590.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/186609590.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/186609590.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Sociale tjenesteydelser

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Idrætstilbud til personer med psykisk og fysisk funktionsedsættelse

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85312000 Sociale foranstaltninger, ikke omfattende institutionsophold
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det ønskes at kunne tilbyde borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse fra 18 år et forløb efter servicelovens § 104, som både har fokus på undervisning i idrætsaktiviteter og fokus på borgernes fremadrettede udvikling ift. selvstændighed og sociale kompetencer og aktiviteter/beskæftigelse.

Tryk her https://permalink.mercell.com/186609590.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Det ønskes at kunne tilbyde borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse fra 18 år et forløb efter servicelovens § 104, som både har fokus på undervisning i idrætsaktiviteter og fokus på borgernes fremadrettede udvikling ift. selvstændighed og sociale kompetencer og aktiviteter/beskæftigelse.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 06/09/2023
Slut: 31/07/2027
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ordregiver vil tildele kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket identificeres på grundlag af det bedste forhold mellem pris og kvalitet, jf. udbudsbetingelserne.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 28/10/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres som udbud efter light-regimet:

- Ordregiver har valgt et udbud med forhandling men uden prækvalifikation. Enhver økonomisk aktør kan derfor indsende et indledende tilbud indenfor den fastsatte tilbudsfrist.

- Ordregiver forbeholder sig retten til at begrænse antallet af tilbudsgivere, der går videre til forhandling, på baggrund af de indledende tilbud. Begrænsningen sker på baggrund af de kriterier for tildeling, der er fastlagt i udbudsbekendtgørelsen og det øvrige udbudsmateriale.

- Ordregiver forbeholder sig retten til at begrænse antallet af tilbudsgivere efter første forhandlingsrunde, såfremt der mod forventning er behov for mere end én forhandlingsrunde. Begrænsningen sker på baggrund af de kriterier for tildeling, der er fastlagt i udbudsbekendtgørelsen og det øvrige udbudsmateriale.

- Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på baggrund af de indledende tilbud.

- Ordregiveren yder ikke vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/09/2022