TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Varer - 522327-2022

23/09/2022    S184

Danmark-Ballerup: Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr

2022/S 184-522327

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Monica Bagge-Rau
E-mail: fmi-sd-adt05@mil.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Luftværnsystem til det danske forsvar

II.1.2)Hoved-CPV-kode
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

FMI skal anskaffe et luftværnssystem til det danske forsvar. Luftværnsystemet skal leve op til NATO krav for den Very Short Range (VSR) luftværnskapacitet, der indgår i Danmarks medium brigade (NATO styrkemål). Luftværnsystemet skal desuden indgå i det nationale forsvar, og skal i den forbindelse leve op til krav om interoperabilitet, herunder kunne indgå i forskellige konfigurationer af luftforsvarskapabiliteter inden for land og luft domænerne. Interoperabilitets kravene følger NATO standarder, procedurer og guidelines for det samlede luftforsvarsområde.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 000 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

FMI skal anskaffe et luftværnssystem til det danske forsvar.

FMI har initialt behov for levering af et simulationssystem, hvor brigaden kan træne i anvendelsen af et luftværnssystem. Dernæst har FMI behov for anskaffelse af luftværnssystemet med dertilhørende 30-årig aftale om support og vedligeholdelse.

Det er af sikkerhedsmæssige hensyn afgørende, at FMI indgår aftale direkte med én hovedleverandør, der kan tage ansvaret for det samlede system, herunder integrationen af alle subsystemer, hvoraf en stor del tilvejebringes via eksisterende (udbudte) rammeaftaler, som FMI har indgået, og dermed påtage sig systemhus-ansvaret. Det er ligeledes afgørende, at den overordnede systemintegration foretages hos en national leverandør, da dette vurderes nødvendigt for at sikre væsentlige nationale sikkerhedsinteresser, herunder at eventuel ”nede-tid” minimeres, og at behovet for opgradering og vedligehold kan opfyldes uden risiko for eksport-restriktioner fra nogen udenlandsk stat.

På denne baggrund ønsker FMI at optage forhandlinger med Terma A/S (CVR 41881828) om at udfylde rollen som national leverandør af et integreret, interoperabelt luftværnssystem, samt fremtidig integration med luftforsvarskapabiliteter med henblik på sikring af fortsat interoperabilitet i overensstemmelse med NATO’s krav. En rolle, hvor Terma A/S skal være overordnet systemansvarlig.

FMI agter at indgå kontrakten med Terma A/S såfremt forhandlingerne er succesfulde. Kontrakten vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen

efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

FMI vurderer, at der ikke findes et rimeligt alternativ, og at den direkte tildeling er hjemlet i TEUF artikel 346.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

FMI skal anskaffe et luftværnssystem til det danske forsvar.

FMI har initialt behov for levering af et simulationssystem, hvor brigaden kan træne i anvendelsen af et luftværnssystem. Dernæst har FMI behov for anskaffelse af luftværnssystemet med dertilhørende 30-årig aftale om support og vedligeholdelse.

Det er af sikkerhedsmæssige hensyn afgørende, at FMI indgår aftale direkte med én hovedleverandør, der kan tage ansvaret for det samlede system, herunder integrationen af alle subsystemer, hvoraf en stor del tilvejebringes via eksisterende (udbudte) rammeaftaler, som FMI har indgået, og dermed påtage sig systemhus-ansvaret. Det er ligeledes afgørende, at den overordnede systemintegration foretages hos en national leverandør, da dette vurderes nødvendigt for at sikre væsentlige nationale sikkerhedsinteresser, herunder at eventuel ”nede-tid” minimeres, og at behovet for opgradering og vedligehold kan opfyldes uden risiko for eksport-restriktioner fra nogen udenlandsk stat.

På denne baggrund ønsker FMI at optage forhandlinger med Terma A/S (CVR 41881828) om at udfylde rollen som national leverandør af et integreret, interoperabelt luftværnssystem, samt fremtidig integration med luftforsvarskapabiliteter med henblik på sikring af fortsat interoperabilitet i overensstemmelse med NATO’s krav. En rolle, hvor Terma A/S skal være overordnet systemansvarlig.

FMI agter at indgå kontrakten med Terma A/S såfremt forhandlingerne er succesfulde. Kontrakten vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen

efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

FMI vurderer, at der ikke findes et rimeligt alternativ, og at den direkte tildeling er hjemlet i TEUF artikel 346.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Luftværnssystem til det danske forsvar

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19/09/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Terma A/S
CVR-nummer: 41881828
Postadresse: Hovmarken 4
By: Lystrup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8520
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 5 000 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 000 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele rammeaftalen direkte og ikke datoen for rammeaftalens indgåelse. Rammeaftalen vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er den estimerede værdi af rammeaftalen, og er således ikke udtryk for rammeaftalens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Rammeaftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele rammeaftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregive-ren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 ka-lenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.3.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.3.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2022