Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 526444-2020

04/11/2020    S215

Danmark-København: Adgangskontrolsystem

2020/S 215-526444

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Radio
Postadresse: DR Byen
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Tina
E-mail: ticl@dr.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9fb0e09d-9a22-42e8-b61a-a8dcad4125dd/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9fb0e09d-9a22-42e8-b61a-a8dcad4125dd/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9fb0e09d-9a22-42e8-b61a-a8dcad4125dd/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9fb0e09d-9a22-42e8-b61a-a8dcad4125dd/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Media

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Køb af nyt adgangskontrolanlæg samt service og support til DR

II.1.2)Hoved-CPV-kode
42961100 Adgangskontrolsystem
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Anskaffelsen består af både af en komponent- og softwareleverance; herunder kabler, rør, samledåser, installationsmateriel, kortlæsere, dørkontrolenheder, controllere, adgangskort og software, inklusive licenser, samt installations- og konfigurationsarbejder; herunder softwareinstallation, grafiskbrugerflade, konfiguration, test, idriftsætning, dokumentation og print af adgangskort. Anskaffelsen omfatter hele DR. Arbejdet skal udføres mens det eksisterende anlæg fortsat er i drift via etablering af en ny parallel installation af centraludstyr og tilhørende kabling. Som udgangspunkt skal den eksisterende kabling kun benyttes i et omfang, hvor ny installation ikke umiddelbart er mulig. Anskaffelsen består af både entreprisen for selve udskiftningen, og af kontrakten for den efterfølgende service og support af adgangskontrolanlægget.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44521110 Dørlåse
31351000 Elektriske ledere, til adgangskontrolsystemer
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til pkt. II.1.4) ovenfor. Bemærk, at DR ønsker, i langt højere grad end i dag, at tage ejerskab over systemet og ønsker selv at kunne betjene og vedligeholde det i vid udstrækning. Det nye adgangskontrolanlæg skal have løbende brugerdataimport fra DR’s databaser. På basis af brugerdata skal der automatisk kunne tildeles specifikke adgangsrettigheder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 66
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

36

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udbud med forhandling skal det mindst prækvalificeres 3 ansøgere.

Udbud:

- Hvis der er mere end 3 ansøger, som lever op til mindstekravene til egnethed – vil der blive foretaget en udvælgelse på baggrund af den tekniske og faglige formåen. De 3 ansøgere, som har de mest relevante referencer sammenlignet med DR vil blive prækvalificeret. Begrænsningen vil derfor være baseret på en evaluering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer sammenlignet med kontrakten beskrevet i afsnit II.1.4) og afsnit II.2.4) ovenfor i forhold til arten og mængden af referencerne. Evalueringen vil være baseret på den liste, der er indsendt af kandidaterne i ESPD’en i henhold til afsnit III.1.3). Vær opmærksom på, at enhver tvetydighed og / eller uforståelighed i de indsendte oplysninger kan indgå negativt i evalueringen, når antallet af ansøgere skal begrænses.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option A: Leverandør-leveret bestillingsportal til ansøgning om adgangskort og adgangsrettigheder.

Option B: Programmering/konfiguration af softwareintegration med en bestillingsportal udviklet af DR selv – forventeligt i ServiceNow-applikationen.

Andre optioner: Levering, installation og konfiguration af ADK-Clusterlicens, licens til DR-testmiljø, gæsteregisteringssystem, redundans på ADK-server, levering af yoyoer, kortholdere og clips.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

DR har vurderet, at der er en sammenhæng imellem de udbudte ydelser, og dermed er ydelserne ikke egnet til opdeling, hvorfor udbuddet ikke er opdelt i delkontrakter. Beslutningen er bl.a. begrundet i driftssikkerheden, herunder leveringsrisiko, der vil være forbundet med at have flere leverandører til at forestå forskellige leverancer af adgangskontrolanlægget.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der sker ingen udvælgelse på baggrund af økonomisk og finansiel kapacitet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Mindstekrav om positiv afkastningsgrad de seneste 3 regnskabsår, eller i alle tilgængelige regnskabsår, hvis ansøgerens virksomhed har eksisteret i mindre end 3 år.

- Mindstekrav om en soliditetsgrad på mindst 20 de seneste 3 regnskabsår, eller i alle tilgængelige regn-skabsår, hvis ansøgerens virksomhed har eksisteret i mindre end 3 år.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

DR har til hensigt at prækvalificere op til 3 ansøgere på baggrund af en vurdering af ansøgernes egnethed på baggrund af oplysningerne givet i ESPD’et. Hvis DR modtager flere end 3 konditionsmæssige ansøgninger, som lever op til mindstekravene til egnethed – vil der blive foretaget en udvælgelse på baggrund af den tekniske og faglige formåen. De 3 ansøgere, som har de mest relevante referencer sammenlignet med DR vil blive prækvalificeret. Begrænsningen vil derfor være baseret på en evaluering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer. (se endvidere afsnit II.2.9).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal demonstrere erfaring med minimum 1 (og maksimalt 5) leverancer af lignende karakter inden for de seneste 3 år forud for ansøgningsfristen.

Referencerne skal være for en lignende udskiftning af et sammenligneligt ADK hos en tilsvarende ordregiver ved projekter, der er afsluttet, overdraget og i drift.

En sammenlignelig reference er en levering inden for ADK jf. afsnit II.1.4) og afsnit II 2.4) i udbudsbekendtgørelsen (hvor der både er leveret og installeret software og anlægsdel, herunder integrationer til relevant data hos kunden) til en virksomhed med sammenlignelig kompleksitet som DR. DR’s kompleksitet ligger i at DR har mange sikringszoner, mange medarbejdertyper, ansættelsesformer, mange kortholdere, mange lokationer.

Til orientering, har DR som produktions- og udsendelsesvirksomhed desuden alt lige fra studier, produktionsrum og mange understøttende funktioner, som kostume, design, bibliotek etc.

Ansøger skal derfor angive følgende oplysninger i besvarelsen af ESPD’et: En liste over deres mest sammenlignelige referencer jf. afsnit II.1.4) og afsnit II 2.4) i udbudsbekendtgørelsen, som er leveret inden for de sidste 3 år forud for indlevering af ansøgningen.

Listen skal helst indeholde:

— En kort beskrivelse af hver leverance, samt den leverede service og support.

— En indikation af hvilke specifikke dele af leverancen som er lignede de beskrevet i afsnit II.1.4) og afsnit II 2.4).

— En beskrivelse af ansøgers rolle/deltagelse i den konkrete leverance. Herunder gerne en beskrivelse af håndtering af samarbejdet med kundens drift og med kundens it-afdeling, og evt. erfaring med imple-menteringsfasen, hvor både det nye og gamle system var i drift på samme tid.

— Dato for levering af referencen (evt. periode). Gerne med oplysninger om gennemførelsesperioden og implementeringsfasen. Bemærk at det er datoen, hvor leverancen er endeligt leveret, som skal angives. Hvis dette ikke er muligt ved en igangværende levering, skal referencen indeholde oplysninger omkring hvordan datoen er fastsat. Hvis referencen er en igangværende levering, er det kun den del af leveringen som er færdigleveret, som vil indgå i vurderingen af referencen.

— Værdi/beløb af referencen.

— Referencekunde (helst med angivelse af kontaktperson og telefonnummer).

Listen må maksimal indeholde 5 referencer, hvis listen indeholder mere end 5 referencer, vil DR kun tage de første 5 referencer i betragtning.

Det vil vægte positivt med mere end én relevant reference.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der refereres til kontraktgrundlaget i forhold til betaling og faktureringsbetingelser. Kontrakten indeholder arbejdsklausul og krav til CSR, se bilag 18 for nærmere information.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/12/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/12/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbud skal afleveres på dansk, og den endelige kontrakt vil blive indgået på dansk. Tilbud afgivet på andre sprog end dansk erklæres for ukonditionsmæssige. DR accepterer dog, at evt. bilagsmateriale, fx referenceblade, produktblade mv., tillige afleveres på engelsk.

Ansøger skal udfylde og vedlægge ESPD’et til foreløbig dokumentation for ansøgers opfyldelse af DR’s krav til egnethed samt økonomisk og teknisk formåen. Ansøger anmodes om at aflevere en pdf-fil af den udfyldte ESPD. Det er ikke nødvendigt at underskrive ESPD’et, men DR har ikke mulighed for at fjerne feltet. DR’s formular til ESPD’et findes i DR’s elektroniske udbudsportal og udfyldes ligeledes i DR’s elektroniske udbudsportal.

Ansøgere kan basere sig på andre enheders økonomiske/finansielle kapacitet og tekniske/faglige kapacitet, jf. punkt III.1.2) og III.1.3). Hvis ansøger – baserer sig på andre enheders formåen, skal de krævede oplysninger i ESPD’et afgives for samtlige enheder. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være ansøgerteamets samlede egnethed, der vurderes.

DR er forpligtet til at udelukke ansøgere mod hvem, der er afsagt endelig dom vedr. et eller flere af de forhold, som er nævnt i udbudsloven § 135, stk. 1 og 2.

DR er endvidere forpligtet til at udelukke ansøgere, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder på 100 000 DKK eller derover, jf. udbudsloven § 135, stk. 3, medmindre en af betingelserne i stk. 4 er opfyldt. Såfremt DR kan påvise, at ansøger er omfattet af udbudsloven § 136, er DR forpligtet til at udelukke den pågældende ansøger.

DR har derudover valgt, at ansøger bliver udelukket, hvis ansøger er omfattet af nedenstående udelukkelsesgrunde: § 137, stk. 1, nr. 2 – Insolvensbehandling.

Før DR’s beslutning om tildeling af kontrakten skal DR kræve, at den tilbudsgiver, som DR har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et. Dokumentationen vedrører de stillede krav til tilbudsgivers personlige forhold samt økonomisk og teknisk formåen. DR anmoder jf. udbudslovens § 151, stk. 2 de prækvalificerede ansøgere om at fremsende dokumentation for oplysningerne angivet i ESPD’et forud for tilbudsfrist for INDO.

Der vil blive afholdt informationsmøde og besigtigelse af DR byen medio januar for de prækvalificerede. Der ydes ikke vederlag for deltagelse i udbuddet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/10/2020