Tjenesteydelser - 526493-2019

06/11/2019    S214

Danmark-Ballerup: Installation af elektrisk og mekanisk udstyr

2019/S 214-526493

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: niha@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 61245133
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Anskaffelse af pansrede brovogne

Sagsnr.: 4000029
II.1.2)Hoved-CPV-kode
51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (herefter "FMI") påtænker at indgå en kontrakt med Krauss Maffei-Wegmann GmbH & Co. KG (herefter “KMW”) om ombygning af 7 Leopard 2-kampvogne til pansrede brovogne (Armoured Vehicle-Launched Bridge systems) benævnt Leguan Leopard 2, inklusiv anskaffelse af broer til 6 af disse vogne. Disse Brovogne skal således baseres på chassiser fra det danske forsvars Leopard 2-kampvogne.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DE DEUTSCHLAND
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (herefter "FMI") påtænker at indgå en kontrakt med Krauss Maffei-Wegmann GmbH & Co. KG (herefter “KMW”) om ombygning af 6 af det danske forsvars Leopard 2-kampvogne til pansrede brovogne (Armoured Vehicle-Launched Bridge systems) benævnt Leguan Leopard 2, inklusiv anskaffelse af broer til 6 af disse vognen. Disse brovogne skal således baseres på chassiser fra det danske forsvars Leopard 2-kampvogne, hvorved KMW bl.a. monterer et broudlægningssystem. Leguan Leopard 2-vognene skal konstrueres i en såkaldt MLC 80 konfiguration, så vognene kan lægge broer, der bl.a. kan bære Leopard 2-kampvogne. Herudover skal Leguan Leopard 2-vognene konstrueres med en række modifikationer særligt tilpasset det danske forsvar, herunder et særligt kommunikationssystem. I anskaffelsen hører også indkøb af reservedele, testudstyr, teknisk dokumentation, træning, teknisk onsite support og management- og konfigurationsstyring af det samlede projekt. Det er FMI's forventning, at den samlede anskaffelse, inklusive broer, vil beløbe sig til ca. 70 000 000 EUR.

Kontrakten er tidligere blevet beskrevet i bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed nr. 2018/S 188-425925. Siden da er behovet ændret fra 6 til 7 pansrede brovogne, hvorfor FMI ønsker at indrykke nærværende opdaterede bekendtgørelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Efter FMIs vurdering kan kontrakten på grund af tekniske årsager, og årsager der vedrører beskyttelse af enerettigheder, kun overdrages til KMW. FMI har gennemført en markedsundersøgelse for at identificere potentielle leverandører af den ønskede ombygning af Leopard 2-kampvognene til pansrede brovogne i en MLC80 konfiguration. Kravet om at brovognene skal bygges i en MLC 80 konfiguration er begrundet i, at brovognene skal kunne lægge broer, der kan bære vægten af Forsvarets Leopard 2-kampvogne. Herudover ønsker FMI, at brovognene konstrueres på chassis fra Leopard 2-kampvognene for bl.a. at sikre interoperabilitet, herunder komponentfællesskab, med disse kampvogne. Markedsundersøgelsen blev igangsat med offentliggørelsen af en vejledende forhåndsmeddelelse på Tenders Electronic Daily, hvori interesserede aktører blev stillet en lang række spørgsmål af både teknisk og økonomisk karakter i relation til levering af de omhandlede brovogne. Baseret herpå og på FMI's kendskab til markedet i øvrigt samt udviklingen heri siden markedsundersøgelsens gennemførelse, er det FMI's vurdering, at kun KMW vil være i stand til at levere brovogne, der opfylder FMI's behov. Kun KMW har den fornødne tekniske know-how og dokumentation på Leopard 2-kampvognene til at producere de ønskede brovogne.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 188-425925

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
28/10/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Krauss Maffei-Wegmann GmbH & Co. KG
Postadresse: KGKrauss-Maffei-Str. 11
By: München
NUTS-kode: DE DEUTSCHLAND
Land: Tyskland
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 70 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud (The Complaints Board for Public Procurement)
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35921095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/11/2019