Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Varer - 528401-2020

Vis forkortet udgave

04/11/2020    S215

Danmark-København: Trafikovervågningssystem

2020/S 215-528401

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Att: Michelle Sigersted Andersen
Mailadresse: MAN068@POLITI.DK

Internetadresse(r):

Elektronisk adgang til oplysninger: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=284574&B=RIGSPOLITIET

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=284574&B=RIGSPOLITIET

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Rammeaftale for levering, konfiguration, support, vedligehold og videreudvikling af Automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG)
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: København V

NUTS-kode DK DANMARK

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
I. Baggrund og formål:
Nærværende udbud omfatter en rammeaftale for levering, konfiguration, support, vedligehold og videreudvikling af en samlet ANPG-løsning (Automatisk nummerpladegenkendelse) bestående af såvel software og hardware, der gennem automatisk nummerpladegenkendelse skal gøre dansk politi i stand til at varetage en effektiv forebyggelse, afsløring og efterforskning af national, international og organiseret kriminalitet, herunder røveri, hjemmerøverier og andre strafbare handlinger, samt bistand til Skattestyrelsen og eventuelt andre offentlige myndigheder mv. Anskaffelsen foretages af Rigspolitiet til brug for Rigspolitiet samt politikredsene.
ANPG blev i slutningen af 2016 taget i brug i alle landets politikredse. ANPG er et teknisk redskab, som gennem automatiseret fremsøgning af oplysninger om nummerplader kan anvendes til at understøtte løsningen af politimæssige opgaver, og er således et vigtigt element i politiets strategi om, at politiets arbejde med at forebygge og bekæmpe kriminalitet i stigende grad skal være analysebaseret.
Løsningen består i dag af forskellige typer af ANPG-kameraløsninger med tilhørende softwareapplikation (”backend”). På nuværende tidspunkt er der monteret omkring 250 stationære ANPG-kameraer fordelt rundt i Danmark, og mobile ANPG-kameraer på omkring 50-100 patruljekøretøjer (med 2 kameraer pr. køretøj). Derudover råder dansk politi over omkring 10 transportable bemandende ANPG–kamerasæt på trefod, samt 5-10 sæt af øvrige ANPG-kameraløsninger. Softwareapplikationen (”backend”) integrerer til nogle af Rigspolitiets systemer.
Rigspolitiet ønsker under den kommende rammeaftale at fortsætte og udvide ANPG-kapaciteten i Danmark. Første del af udvidelsen forventes at blive bestilt under rammeaftalen straks efter kontrakt indgåelsen, og forventes at indebære såvel stationære ANPG-kameraer samt ANPG-kameraer til nye patruljekøretøjer fordelt rundt om i landet. Rigspolitiet forventer løbende at trække på rammeaftalen igennem hele kontraktvarigheden.
Rammeaftalen vil indeholde en række koncepter til brug af ANPG-løsningen, herunder – udover traditionelle stationære ubemandede ANPG-kameraer – eksempelvis levering af ANPG-kameraer i politiets køretøjer samt levering af skjulte ANPG-kamera i køretøjer; levering af ANPG-kameraer på motorcykler; levering af transportable ANPG-kameraer til montering på et stativ/trefod eller lignende; levering af transportable og ubemandede ANPG-kameraer til midlertidig opsætning samt skjult montering af transportable og ubemandede ANPG-kameraer; og levering af en tilhørende softwareapplikation til ovennævnte (”backend”). Derudover kan leverandøren tilbyde et løsningsforslag på enten en eksisterende løsning hos leverandøren eller udvikling af en mobilløsning/applikation til en lettere håndholdt håndtering ”i marken” af ANPG-løsningen.
Rammeaftalen omfatter ikke drift af ANPG-løsningen, idet ordregiver selv eller ordregivers driftsleverandør forestår drift af ANPG-løsningen. Rigspolitiet vil stille infrastruktur, server- og storageplatform inkl. basisprogrammel til rådighed.
II. Ydelser: Rammeaftalen omfatter følgende hovedydelser, som vil blive uddybet nærmere i udbudsmaterialet:
A: Etablering af ANPG-løsningen: Leverandøren skal levere en samlet ANPG-løsning inkl. nødvendige licenser, software, udvikling, konfiguration og tilpasninger samt kameraer mv. Leverandøren skal etablere, dokumentere og konfigurere løsningen til installation hos Rigspolitiet, herunder opsætning af workflows og regelmotor i backend, samt integrationer til relevante datakilder. Leverandøren skal medvirke til at sikre integration til udvalgte af Rigspolitiets øvrige it-systemer, herunder også Bifrost-løsning i Rigspolitiets køretøjer.
B. Transition: Leverandøren skal sikre en transition mellem den eksisterende ANPG-løsning og leverandørens ANPG-løsning. Leverandøren kan, så vidt det er muligt, genbruge Rigspolitiets eksisterende udstyr (både stationære og mobile kameraer samt tilbehør). Det skal være mulig at anvende data fra den eksisterende løsning i den nye løsning således, at data fra den eksisterende løsning er brugbar.
C. Levering og montering af ANPG-kameraer: Leverandøren skal i kontraktperioden levere og montere ANPG-kameraer. Dette inkluderer eksempelvis: Mobile ANPG-kameraer mv. til køretøjer; mobile og flytbare ANPG-kameraer, eksempelvis ved montering af kameraet på en trefod; stationære ANPG-kameraer mv. der kan kommunikere over GSM-nettet. Derudover skal leverandøren deltage i besigtigelser og rådgive i forbindelse med opsætning af stationære ANPG-kameraer. Leverandøren står for montering af stationære ANPG-kameraer på de af Rigspolitiet udpegede lokationer i samarbejde med Rigspolitiet.
D. Support og vedligeholdelse:
Leverandøren skal i kontraktperioden levere løbende support og vedligeholdelse af ANPG-løsningen. Vedligeholdelses- og supportpligten omfatter både backend, ANPG-software og ANPG-kameraer. Vedligeholdelsen omfatter løbende og forebyggende vedligeholdelse, herunder i form af levering af nye versioner, releases, patches og fejlrettelser. Leverandøren skal endvidere foretage fysisk rengøring, vask og justering af de stationære ANPG-kameraer. Support omfatter teknisk support i form af 3rd level support, herunder med mulighed for on-site support. 1st level og 2nd level support leveres af Rigspolitiets selv eller en af Rigspolitiet udpegede tredjemand. Drift af hardware (servere mv.) og infrastruktur leveres af Rigspolitiet eller dennes driftsleverandør.
E. Konfiguration og videreudvikling: I kontraktperioden skal leverandøren løbende forestå, at ANPG-løsningen konfigureres og eventuelt videreudvikles til understøttelse af forretningsmæssige behov. Konfigurations- og videreudviklingsydelser skal leveres på Rigspolitiets anmodning i henhold til de nærmere krav i rammeaftalen. Leverandøren skal stille nye udviklede funktioner i ANPG-løsningen omfattet af leverandørens roadmap til rådighed for Rigspolitiet.
F. Konsulentydelser, inkl. uddannelse: Leverandøren skal i kontraktperioden levere konsulentydelser f.eks. i form af teknisk bistand og rådgivning til konfiguration af ny funktionalitet og fremtidige integrationer, samt ydelser i forbindelse med rammeaftalens ophør. Ydelserne leveres efter Rigspolitiets beskrevne anmodning og omfang. Leverandøren skal levere relevant uddannelsesmateriale og eventuelt undervisning af Rigspolitiets superbrugere og tekniske medarbejdere til et påkrævet niveau. Leverandøren skal medvirke til at udforme uddannelsesmateriale, der gør Rigspolitiet i stand til selv at undervise øvrige brugere i ANPG-løsningen.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34970000 Trafikovervågningssystem, 32333200 Videokameraer, 34920000 Vejudstyr, 35120000 Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger, 35125000 Overvågningssystem, 35125300 Sikkerhedskameraer, 38650000 Fotografisk udstyr, 45316210 Installation af trafikovervågningsudstyr, 48000000 Programpakker og informationssystemer, 48900000 Diverse programpakker og computersystemer, 50800000 Diverse reparations- og vedligeholdelsestjenester, 51000000 Installationstjenester (undtagen programmel), 51411000 Installation af billeddannelsesudstyr, 72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support, 72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb

II.1.7)Oplysninger om underentreprise
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 150 000 000 og 600 000 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 084 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Ved forudbetaling skal der stilles uigenkaldelig anfordringsgaranti fra et anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab. Eventuelle øvrige krav til sikkerhedsstillelse og garanti vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger, pt. lovbkg. nr. 798 af juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmateriale.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutning.
III.1.4)Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, især mht. forsyningssikkerhed og informationssikkerhed:
I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN’s Global Compact, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.
Der vil i rammeaftalen blive stillet krav til leverandørens og løsningens opfyldelse af persondataretlige krav (GDPR).
Rammeaftalen stiller krav om, at leverandøren, eventuelle underleverandører samt tilknyttet personale, der har adgang til politiets information og data, skal være sikkerhedsgodkendt af PET til minimum hemmeligt/HEM, jf. sikkerhedscirkulæret (CIS nr. 10338 af 17.1.2014). Der vil desuden i kontrakten blive stillet krav om, at leverandøren og alle, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, herunder personale og underleverandører, skal have den fornødne sikkerhedsgodkendelse på det af ordregiver krævede niveau. De nærmere vilkår herfor fremgår af udbudsmaterialet.
III.1.5)Oplysninger om sikkerhedsgodkendelse:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Personlige forhold

Kriterier angående de økonomiske aktørers personlige forhold (som kan føre til, at de udelukkes), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Ansøgere og tilbudsgivere, som er omfattet af udelukkelsesgrundene i artikel 39, stk. 1 og 2 i forsvarsdirektivet (direktiv 2009/81/EF), vil blive udelukket fra deltagelse i udbuddet. Ansøgeren skal i ansøgningen afgive en erklæring om, at denne ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i artikel 39, stk. 1 og 2 i forsvars- og sikkerhedsdirektivet.
2) Ansøgere og tilbudsgivere, som har udbetalt forfalden gæld på 100 000 DKK eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret, vil blive udelukket fra deltagelse i udbuddet. Rigspolitiet kan dog undlade at udelukke ansøgere og tilbudsgivere, hvis der inden kontraktindgåelse vil blive stillet sikkerhed for den del af gælden, der overstiger 100 000 DKK, eller hvis der er indgået aftale om en afdragsordning, der er overholdt. Ansøgeren skal i ansøgningen afgive en erklæring om, i hvilket omfang denne har ubetalt forfalden gæld på 100 000 DKK eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgiver eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.
Der er til udbuddet vedlagt en skabelon til dette formål (ansøgningsskabelon), som tilbudsgiver opfordres til at anvende, jf. også punkt VI.3). Det er dog ikke et krav, at skabelonen anvendes.
Ordregiver kan imidlertid ikke udelukke en tilbudsgiver, som har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig. Hvorvidt dokumentationen er tilstrækkelig, er ordregivers afgørelse. Tilbudsgiver anses således for at være pålidelig i henhold til retningslinjerne i § 138, stk. 1-4 i lov nr. 1564 af 15. december 2015 (Udbudsloven).
Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal de efterspurgte oplysninger og erklæringer ovenfor angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutning.
Hvis en ansøger baserer sig på andre enheders formåen, gælder de samme udelukkelsesgrunde som for ansøgere og tilbudsgivere, jf. ovenfor. Enheder, som ansøgeren baserer sig på, jf. nærmere punkt VI.3), skal i ansøgningen afgive de samme oplysninger og erklæringer som ansøger selv. Den af Rigspolitiet udarbejdede ansøgningsskabelon kan anvendes til brug, jf. nærmere punkt VI.3).
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Kriterier angående de økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal vedlægge følgende dokumentation for økonomiske nøgletal i sin anmodning:
1) Erklæring om ansøgers samlede omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår
2) Erklæring om ansøgers egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår.
Tallene i nr. 1 og nr. 2 bedes angivet i samme valuta, som i regnskabet. Rigspolitiet vil omregne tallene til DKK ud fra kursen på ansøgningsfristen, jf. punkt IV.3.4).
Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andres enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-/søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.
Erklæring om virksomhedens egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for egenkapital foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgiver for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andres enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-/søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.
Den af Rigspolitiet udarbejdede ansøgningsskabelon kan anvendes til brug for afgivelse af de efterspurgte oplysninger, jf. nærmere punkt VI.3).
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: 1) Ansøger skal have en omsætning på mindst 30 mio. DKK. i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.
Beregning af omsætning: Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.
2) Ansøger skal have en positiv egenkapital i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.
Såfremt virksomheden baserer sig enhedens formåen, opgøres egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) opgøres egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår.
III.2.3)Teknisk og/eller faglig kapacitet

Kriterier angående de økonomiske operatørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
En liste over de betydeligste sammenlignelige ydelser, der er beskrevet i punkt II.1.5) som ansøger har udført i løbet af de sidste 5 år inden ansøgningsfristen, afhængigt af, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed.
Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante leverancer. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.
Ordregiver ser gerne, at beskrivelsen af referencen indeholder følgende oplysninger:
— En beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.5), afsnit I samt II, litra A, B, C og D anførte ydelser, leverancen vedrørte.
— Ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen.
— Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb).
— Dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).
Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoer er angivet.
Bemærk, at hvis den pågældende leverance er udført/udføres løbende (f.eks. i henhold til en uafsluttet kontrakt/rammeaftale), er det kun den del af ydelserne, der er udført inden for de seneste 5 år, der indgår i vurderingen af leverancen.
Hvis en del af ydelserne ikke er udført inden for de seneste 5 år eller inden for ansøgningsfristen, vil denne del således ikke indgå i vurderingen af leverancen. Det er derfor vigtigt, at ansøger tydeligt angiver, hvilken del (fx i forhold til indhold, størrelse, værdi, mængde, omfang osv.) af en løbende leverance, der er udført inden for de seneste 5 år og inden ansøgningsfristen.
Der kan maksimalt angives 3 referencer (leverancer), uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).
Såfremt der angives mere end 3 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 3 senest udførte referencer. Referencerne herudover vil der blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de senest udførte 3 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.
Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som rammeaftalen omfatter, jf. punkt II.1.5), skal de konkrete dele af ydelserne under rammeaftalen udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Forhandling
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Begrænsning af ansøgere, der opfordres til af afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. punkt III.2.3), vedrørende de ydelser, som er beskrevet i punkt II.1.5) afsnit I samt II, litra A, B, C og D.
Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af behovsmæssigt og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.5), afsnit I samt II, litra A, B, C og D.
Relevansvurderingen vil være en samlet vurdering af referencerne, men hvor der særlig lægges vægt på:
— Erfaring med levering af at system understøtte automatisk nummerpladegenkendelse, herunder både via applikationer/software og hardware i form af udstyr (diverse ANPG-kamera) mv. til politi samt sikkerhedsmyndigheder og forsvar.
Ved vurderingen af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, tages der udgangspunkt i den enkelte ansøgers mest relevante reference, dog således, at ansøgerens øvrige referencer kan supplere den meste relevante reference, såfremt referencerne tilsammen dokumenterer en højere grad af relevant erfaring.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles ja
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
2020-047349
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2020/S 068-161092 af 3.4.2020

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
1.12.2020 - 09:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
I relation til punkt IV.1.1) bemærkes det, at dette udbud gennemføres som et udbud med forhandling efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF, jf. artikel 26.
Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Såfremt ansøger oplever problemer med det elektroniske udbudssystem, kan support kontaktes på mail: dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

Deltagelse samt al kommunikation i udbuddet kan kun ske via det elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.1). For at få adgang til udbuddet, herunder til spørgsmål/svar, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Derudover bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er yderligere oplysninger, specifikationer og dokumenter at få. Udbudsmaterialet vil alene blive gjort tilgængeligt for de virksomheder, der opfordres til at afgive tilbud.
Ansøgere bedes sende deres anmodning om deltagelse via EU Supply. Linket fremgår af punkt I.1). Ansøgninger om deltagelse kan ikke sendes via e-mail eller på anden vis.
Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest d. 17. november 2020. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarerne senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret. Spørgsmål i forbindelse med anmodning om deltagelse kan afgives på dansk eller engelsk.
Ordregiver har udarbejdet en ansøgningsskabelon, som ansøgerne opfordres til at anvende ved ansøgning om deltagelse. Ansøgningsskabelonen indeholder spørgsmål, formularer og skabeloner til afgivelse af oplysninger osv. i overensstemmelse med kravene i udbudsbekendtgørelsen. Det understreges dog, at det alene er ansøgers ansvar at sørge for, at de afgivne oplysninger overholder kravene.
I relation til punkt IV.1.2) bemærkes, at hver ansøger alene kan indgive 1 ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke kan udgøre en trussel for gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem ansøgerne/tilbudsgiverne.
I relation til punkt II.2.1) bemærkes, at beløbet er opgjort som et interval, inden for hvilket, den estimerede kontraktsum vil ligge. Der er tale om et indkøbsområde (ANPG), der i høj grad påvirkes af politiske ønsker og bevillinger. Dertil kommer også, at den økonomiske ramme, der stilles til rådighed for de enkelte politikredse, er varierende over årene mv. Sådanne variable vanskelliggør Rigspolitiets muligheder for præcist at estimere, hvor mange ANPG-kameraer, -koncepter og licenser mv., der skal indkøbes i løbet af rammeaftalens 7 årige varighed. Ordregiver har derfor opgivet et større økonomisk spænd fra 150 mio. DKK frem til 600 mio. DKK. Spændet uddybes nærmere herunder.
Den laveste ende af intervallet er Rigspolitiets estimat på omkostninger til transition fra eksisterende ANPG-løsning til leverandørens nye ANPG-løsning, herunder eventuel udskiftning af nogle eller flere af Rigspolitiets eksisterende ANPG-kameraer, licensomkostninger, løbende support og vedligehold/videreudvikling samt rådgivning under rammeaftalens varighed, samt en moderat forøgelse af antallet af ANPG-kameraer.
Den højeste ende af intervallet er Rigspolitiets maksimale estimat på en væsentlig og flerfoldig forøgelse af antallet af ANPG-kameraer og -koncepter, fx som følge af forøget prioritering inden for dette felt. Rammeaftalen skal kunne rumme sådanne potentielle forøgelser, selvom det mest realistiske forbrugsscenarium forventeligt vil lande i den anden ende af intervallet.
I relation til punkt III.2.2) og III.2.3) bemærkes det, at virksomheden kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre. Virksomheden skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen.
Baserer en ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, hæfter ansøgeren og de pågældende enheder solidarisk for rammeaftalens gennemførelse. De enheder, som ansøger baserer sig på, skal i ansøgningen erklære at være solidarisk ansvarlig med ansøger, hvis denne bliver tildelt rammeaftalen. Den af Rigspolitiet udarbejdede ansøgningsskema kan anvendes til at afgive en sådan erklæring. Ordregiver kræver, at ansøgeren og hver enhed, som ansøgeren baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, påtager sig solidarisk hæftelse for rammeaftalens opfyldelse.
Ordregiver forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet dertil, at anvende fremgangsmåden i § 159 i lov nr. 1564 af 15. december 2015 (Udbudsloven), hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
Ordregiver gør opmærksom på, at prækvalificerede tilbudsgivere skal underskrive en fortrolighedserklæring, for at kunne modtage udbudsmaterialet.
I forbindelse med, at udbudsmaterialet gøres tilgængeligt, forventer Rigspolitiet at afholde datarum på en af Rigspolitiets adresser, hvor fortroligt materiale vil blive fremlagt for de prækvalificerede tilbudsgivere. Det bemærkes, at virksomhederne skal være midlertidig sikkerhedsgodkendt til minimum Hemmeligt / NATO Secret / Secret UE, for at kunne modtage fortroligt materiale. De virksomheder, som opfordres til at afgive tilbud, vil modtage en vejledning herom.
De ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, vil modtage yderligere praktiske oplysninger om forhandlingsforløbet, herunder oplysninger om indgivelse af tilbud.
Tilbudsgiver gøres udtrykkeligt opmærksom på, at ordregiver forbeholder sig ret til at betragte indledende tilbud som et endeligt tilbud samt at afslutte udbudsforretningen og tildele kontrakten på grundlag af det første tilbud, dvs. uden at indgå forhandlinger.
I relation til punkt IV.1.3) bemærkes, at Rigspolitiet under forhandlingsprocessen forbeholder sig retten til at shortliste, dvs. at reducere antal af tilbudsgivere baseret på en evaluering af det indikative tilbud i overensstemmelse med tildelingskriterierne. Det bemærkes, at Rigspolitiet ikke er forpligtet til at oplyse tilbudsgiverne inden deadline for det indikative tilbud om shortlisting vil blive udført eller ej. Vær også opmærksom på, at shortlisting kan udføres før eller efter forhandlingsmøderne.
I relation til punkt IV.3.6) bemærkes det, at udbudsprocessen forventes at blive gennemført på dansk, herunder at ansøgninger og tilbud skal afgives på dansk samt at forhandlingsmøder også gennemføres på dansk, dog kan dele af tilbuddet og forhandlingsmøderne fremgå på engelsk. Dette vil blive specificeret nærmere i udbudsmaterialet.
I relation til punkt III.3.2) skal der ikke oplyses navn på faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen som led i prækvalifikationsfasen. Der vil blive stillet krav herom ifm. Afgivelse af tilbud forud for udbuddet er der i år gennemført en markedsdialog. Det offentliggjorte materiale i forbindelse med denne markedsdialog er tilgængeligt ved anmodning til ordregiver. Deltagelse i markedsdialogen er på ingen måde forudsætning for at deltage i dette udbud, og Rigspolitiet opfordrer alle interesserede i at anmode om prækvalifikation.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Fristerne for at indgive klage er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer), jf. § 11 i bekendtgørelse nr. 892 af 17. august 2011 om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet med senere ændringer.
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30.10.2020