Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Radovi - 528457-2022

28/09/2022    S187

Hrvatska-Karlovac: Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

2022/S 187-528457

Obavijest o izmjeni

Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac
Nacionalni registracijski broj: 65617396824
Poštanska adresa: Gažanski trg 8
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR027 Karlovačka županija
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivica Kink
E-pošta: ivica.kink@vik-ka.hr
Telefon: +385 47649106
Telefaks: +385 47649101
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vik-ka.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izgradnja linijskih objekata aglomeracije Karlovac - Duga Resa

Referentni broj: EVV-2/2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Izgradnja linijskih građevina naselja Donja Švarča, Jamadol, Tušmer, Belajske Poljice, predjela Jozefinske ulice s izvedbom retencijskog bazena Banija

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR027 Karlovačka županija
II.2.4)Opis nabave u vrijeme sklapanja ugovora:

Izrada izvedbenih projkta i građenja komunalnih vodnih građevina za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, javnih prometnica i javne rasvjete i elektroničke komunikacijske infrastrukture

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u danima: 1020
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Da

Odjeljak IV: Postupak

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Obavijest o dodjeli ugovora povezana s ovim ugovorom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 084-217784

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Ugovor br.: 2-0154-0001
Grupa br.: 5
Naziv:

Izgradnja linijskih građevina naselja Donja Švarča, Jamadol, Tušmer, Belajske Poljice, predjela Jozefinske ulice s izvedbom retencijskog bazena Banija

V.2)Dodjela ugovora/koncesije
V.2.1)Datum sklapanja ugovora/odluke o dodjeli koncesije:
21/04/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Ugovor/koncesija je dodijeljen(a) skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: GEORAD d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 49756748234
Poštanska adresa: KORNATSKA 1
Mjesto: ZAGREB
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: georad@georad.hr
Telefon: +385 12499920
Telefaks: +385 12406717
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (u vrijeme sklapanja ugovora;bez PDV-a)
Ukupna vrijednost nabave: 92 909 851.20 HRK

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

• objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

• objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

• objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

• otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

• primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/09/2022

Odjeljak VII: Izmjene ugovora/koncesije

VII.1)Opis nabave nakon izmjena
VII.1.1)Glavna CPV oznaka
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
VII.1.2)Dodatne šifre CPV-a
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
VII.1.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR027 Karlovačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Ne

VII.1.4)Opis nabave:

Prilikom izvođenja radova na dionici K1 u Dugoj Resi, naišlo se na postojeći kolektor iz smjera Stare te je isti bilo potrebno spojiti što nije bilo predviđeno Izvedbenim projektom.

VII.1.5)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u danima: 1020
VII.1.6)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (bez PDV-a)
Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 41 852.38 HRK
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: GEORAD d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 49756748234
Poštanska adresa: KORNATSKA 1
Mjesto: ZAGREB
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: georad@georad.hr
Telefon: +385 12499920
Telefaks: +385 12406717
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
VII.2)Podaci o izmjenama
VII.2.1)Opis izmjena
Priroda i opseg izmjena (s naznakom mogućih ranijih izmjena ugovora):

Prilikom izvođenja radova na dionici K1 u Dugoj Resi, naišlo se na postojeći kolektor iz smjera Stare te je isti bilo potrebno spojiti što nije bilo predviđeno Izvedbenim projektom.

VII.2.2)Razlozi izmjene
Potreba za izmjenom nastala zbog okolnosti koje pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti (čl. 43. st. 1. t. (c) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (c) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. (c) Direktive 2014/25/EU)
Opis okolnosti zbog kojih je izmjena nužna i objašnjenje nepredviđene naravi tih okolnosti:

Neusklađenost troškovnika i projekta. Prilikom izvođenja radova na dionici K1 u Dugoj Resi, naišlo se na postojeći kolektor iz smjera Stare te je isti bilo potrebno spojiti što nije bilo predviđeno Izvedbenim projektom.

VII.2.3)Povećanje cijena
Ažurirana ukupna vrijednost ugovora prije izmjena (uzimajući u obzir moguće ranije izmjene ugovora i prilagodbe cijene te, u slučaju Direktive 2014/23/EU, prosječnu inflaciju u predmetnoj državi članici)
Vrijednost bez PDV-a: 93 110 971.54 HRK
Ukupna vrijednost ugovora nakon izmjena
Vrijednost bez PDV-a: 94 852 864.40 HRK