Usluge - 529225-2018

01/12/2018    S232

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Usluge središnjeg skeniranja dokumenata i oprema za Grupu EIB

2018/S 232-529225

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-2950
Država: Luksemburg
E-pošta: cs-procurement@eib.org
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eib.org
Adresa profila kupca: http://www.eib.org/en/about/procurement/calls/op-1519.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4245
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge središnjeg skeniranja dokumenata i oprema za Grupu EIB

Referentni broj: CFT-1519
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79999100 Usluge skaniranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

EIB je objavio ovaj poziv na nadmetanje s namjerom sklapanja ugovora o pružanju usluga za nabavu usluga središnjeg skeniranja dokumenata i opreme za Grupu EIB. Tijekom trajanja ugovora o pružanju usluga pružatelj usluga će Grupi EIB osigurati ljudske resurse i iznajmljenu opremu.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 775 664.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30124500 Pribor za skanere
30124520 Uvlakači dokumenata u skaner
30216110 Skaneri za računala
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
48318000 Programski paket za skaner
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U prostorijama Grupe EIB u Luxembourgu

II.2.4)Opis nabave:

EIB je objavio ovaj poziv na nadmetanje s namjerom sklapanja ugovora o pružanju usluga za nabavu usluga središnjeg skeniranja dokumenata i opreme za Grupu EIB. Pružatelj usluga će tijekom trajanja ugovora o pružanju usluga Grupi EIB osigurati ljudske resurse i iznajmljenu opremu kako slijedi:

Ljudski resursi:

— 1 stručnjak za IT stručnjak i voditelj tima vanjskog osoblja,

— 1 stručnjak za IT,

— 2 pomoćna voditelja centra za skeniranje i djelatnika za upravljanje kvalitetom,

— 3 djelatnika centra za skeniranje.

Za svakog od navedenih resursa pružatelj usluga osigurat će i zamjenu (pojedinosti pogledajte u Tehničkoj specifikacije uputa za nadmetanje).

Iznajmljena oprema:

— 1 skener za knjige,

— 2 skenera s ravnom pločom,

— 9 produkcijska skenera srednjeg volumena,

— 1 skener velikog formata,

— 1 softver za snimanje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 775 664.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 112-254083
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 01/02/2019
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 05/02/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Zapisnik otvaranja ponuda pružit će se na zahtjev gospodarskim subjektima koji su dostavili ponudu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

48 mjeseci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
26/11/2018