Roba - 529534-2019

08/11/2019    S216

Hrvatska-Požega: Namještaj

2019/S 216-529534

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Veleučilište u Požegi
Nacionalni registracijski broj: 14821098391
Poštanska adresa: Vukovarska 17
Mjesto: Požega
NUTS kod: HR049 Požeško-slavonska županija
Poštanski broj: 34000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Stjepan Batorek
E-pošta: stjepan.batorek@ravidra.hr
Telefon: +385 33722043
Telefaks: +385 33722060
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.vup.hr/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0043820
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Oprema

Referentni broj: EUJNVV 1/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
39100000 Namještaj
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je opremanje 50 soba, te opremanje kuhinje s menzom, polivalentne dvorane, medijateke, samoposlužne praonice i peglaonice, zajedničke učionice i blagovaonice s čajnom kuhinjom studentskog doma u Požegi.

Nabava se provodu u sklopu projekta „Izgradnja studentskog doma u Požegi“, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.09.1.2.01.0013.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 688 504.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nabava unutarnje opreme

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39100000 Namještaj
39143110 Kreveti i posteljina i posebni meki proizvodi
37420000 Oprema za dvorane za tjelovježbu
32322000 Multimedijska oprema
39312200 Oprema za menze
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR049 Požeško-slavonska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Studentski dom u Požegi.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je opremanje 50 soba, polivalentne dvorane, medijateke, zajedničke učionice i blagovaonice s čajnom kuhinjom studentskog doma u Požegi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka / Ponder: 20,00 bodova
Cijena - Ponder: 80,00 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 805 593.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt „Izgradnja studentskog doma u Požegi“, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz ESI fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.09.1.2.01.0013.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Oprema kuhinje

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39314000 Industrijska kuhinjska oprema
42959000 Perilice posuđa koje nisu za kućanstvo
42340000 Pećnice koje se ne rabe u kućanstvu
42215110 Strojevi za rezanje kruha
42513200 Rashladna oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR049 Požeško-slavonska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Studentski dom u Požegi.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je opremanje kuhinje s menzom studentskog doma u Požegi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka / Ponder: 20,00 bodova
Cijena - Ponder: 80,00 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 686 541.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt „Izgradnja studentskog doma u Požegi“, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz ESI fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.09.1.2.01.0013.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti.

Gospodarski subjekt uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti dokazuje upisom u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti i njihove minimalne razine

Gospodarski subjekt mora dokazati da je njegov godišnji promet u području obuhvaćenom grupom predmeta nabave za koju se javlja („određeni godišnji promet“) u svakoj od posljednje tri dostupne financijske godine jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nabave za svaku od grupa predmeta nabave za koju se javlja.

Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine

Popis glavnih isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini

Za Grupu I.: Nabava unutarnje opreme

Gospodarski subjekt mora dokazati da je u navedenom periodu uredno izvršio najmanje 1 (jednu) a najviše 2 (dvije) isporuke robe iste ili slične grupi predmeta nabave čija je vrijednost (ako se radi o jednoj isporuci) odnosno zbrojena vrijednost (ako se radi o dvije) minimalno 1 500 000,00 HRK bez PDV-a. Istom ili sličnom isporukom robe smatra se isporučivanje i postavljanje robe obuhvaćene opisom predmeta nabave za navedenu grupu radi opremanja zgrada javne namjene ili drugih namjena u kojima se pružaju usluge velikom broju ljudi.

Za Grupu II.: Oprema kuhinje

Gospodarski subjekt mora dokazati da je u navedenom periodu uredno izvršio 1 (jednu) isporuku robe istu ili sličnu grupi predmeta nabave čija je vrijednost minimalno 600 000,00 HRK bez PDV-a. Istom ili sličnom isporukom robe smatra se isporučivanje i postavljanje profesionalne kuhinjske opreme.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 11/12/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 11/12/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Veleučilište u Požegi, Vukovarska 17, 34000 Požega

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno navedenim odredbama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave – DKOM
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: http://dkom.hr/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/11/2019