Usluge - 530794-2021

19/10/2021    S203

Hrvatska-Rijeka: Razne usluge popravaka i održavanja

2021/S 203-530794

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 54382731928
Poštanska adresa: Korzo 16
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Matea Bačić
E-pošta: matea.bacic@rijeka.hr
Telefon: +385 51209581
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.rijeka.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0037313
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Održavanje pokretnih step., muljnih pumpi,el.inst. u pothodniku I. Zajca,održ. dizala i el. inst. u ul. I.P. II., održ. platformi za osobe s pos. potr. kompleksa plivališta Kantrida i parku Pomerio

Referentni broj: 02-04-32/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50800000 Razne usluge popravaka i održavanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluga se izvršava na sljedećim uređajima, a koji su opisani u troškovniku:

- 2 (dvoje) pokretne stepenice u pothodniku ul. Ivana Zajca;

- 1 (jedno) dizalo u ul. Ivana Pavla II;

- 3 (tri) podizne platforme za osobe sa posebnim potrebama na plaži Ploče;

- 2 (dvije) podizne platforme za osobe sa posebnim potrebama u parku Pomerio.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 558 400.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50800000 Razne usluge popravaka i održavanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
II.2.4)Opis nabave:

Usluga održavanja pokretnih stepenica, muljnih pumpi, električnih instalacija u pothodniku I. Zajca, održavanja dizala i električnih instalacija u ulici Ivana Pavla II. i održavanja platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa plivališta Kantrida i u parku Pomerio u smislu članka 21., članka 22. stavka 1. točke 2. i 5. i članka 23. stavaka 2. i 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20 – dalje u tekstu: ZKG) predstavlja komunalnu djelatnost kojom se osigurava održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti (komunalnu djelatnost kojom se osigurava održavanje komunalne infrastrukture), a objekti na kojima se pruža komunalna usluga spadaju pod javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima sukladno članku 60. stavku 2. ZKG te pod građevine i uređaje javne namjene sukladno članku 60 stavku 6. ZKG.Usluga se izvršava na sljedećim uređajima, a koji su opisani u troškovniku: - 2 (dvoje) pokretne stepenice u pothodniku ul. Ivana Zajca; - 1 (jedno) dizalo u ul. Ivana Pavla II; - 3 (tri) podizne platforme za osobe sa posebnim potrebama na plaži Ploče; - 2 (dvije) podizne platforme za osobe sa posebnim potrebama u parku Pomerio.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Brzina odaziva na intervenciju za otklanjanje nedostatka po nalogu Naručitelja / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 558 400.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 01/01/2022
Završetak: 31/12/2025
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/11/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 28/01/2022
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 15/11/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Sala za sastanke na polukatu zgrade na adresi Trpimirova 2, Rijeka

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/10/2021