Radovi - 531976-2021

Submission deadline has been amended by:  629535-2021
20/10/2021    S204

Hrvatska-Split: Radovi na podizanju zgrada

2021/S 204-531976

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA
Nacionalni registracijski broj: 28557793778
Poštanska adresa: A.G.MATOŠA
Mjesto: SPLIT
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Anđelko Šegvić
E-pošta: andelko.segvic@gmail.com
Telefon: +385 98263226
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.tus-st.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0037502
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izvođenje radova u sklopu projekta Uspostava infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti Turističko-ugostiteljske škole, Split

Referentni broj: 47/N3-ERDF
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45210000 Radovi na podizanju zgrada - IA01
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je projektiranje i izvedba radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji Regionalnog centra kompetentnosti U Splitu.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 73 975 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45210000 Radovi na podizanju zgrada
45214220 Građevinski radovi na srednjim školama
45214800 Zgrade za strukovnu izobrazbu
71250000 Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

lokacija izvođenja radova k.č. 5218/1, k.o. Split, HR-21000 Split te ostale lokacije navedene u DoN.

II.2.4)Opis nabave:

projektiranje i izvedba radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji Regionalnog centra kompetentnosti U Splitu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij kvalitete izvedenih radova - dodatno trajanje Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (G) / Ponder: 8
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij kvalitativni (tehnički) dio ponude – prethodno iskustvo imenovanih stručnjaka (Q) / Ponder: 8
Cijena - Ponder: 84
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 73 975 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 18
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt „Uspostava infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti Turističko – ugostiteljske škole, Split“, referentne oznake KK.09.1.3.01.0025 sufinancira EU iz EFRR.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Upis gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: upis u strukovni registar ili upis u obrtni registar) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

sukladno DoN.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 24/11/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 24/11/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Turističko-ugostiteljska škola Split, Matoševa 60, 21000 Split, Republika Hrvatska.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Javno otvaranje elektronički zaprimljenih ponuda mogu započeti isključivo ovlašteni predstavnici naručitelja ili njihovi zamjenici i to isključivo učitavanjem vlastitih (privatnih) jedinstvenih ključeva za postupak.

U postupku otvaranja pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlašteni predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Dokaz ovlasti ovlaštene osobe ponuditelja je pisana punomoć, ovlaštenje i sl.

Dokaz ovlasti zakonskog zastupnika ponuditelja je izvadak iz sudskog registra ili druga odgovarajuća isprava iz koje je vidljivo svojstvo zakonskog zastupnika.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, na adresu:

Republika Hrvatska

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43 / IV 10000 Zagreb.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku, neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno naručitelju.

Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, s time da će se žalba koja nije dostavljena naručitelju u skladu sa člankom 405. stavkom 3. Zakona o javnoj nabavi, smatrati nepravodobnom.

U žalbenim postupcima pred Državnom komisijom žalba se može dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem sustava e-Žalba.

Smatra se da je žalba koja je predana putem sustava e-Žalba potpisana.

Sustav e-Žalba elektroničkim vremenskim žigom ovjerava datum i vrijeme zaprimanja žalbe na poslužitelju EOJN RH.

Smatra se da je dostava Državnoj komisiji, odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN RH.

Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte.

Obavijest iz članka 3. stavka 5. Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi, sadrži podatke o internetskoj adresi na kojoj je dostupna žalba, datum i vrijeme zaprimanja žalbe te upozorenje da je danom zaprimanja žalbe na poslužitelju EOJN RH dostava obavljena.

Smatra se da je adresa elektroničke pošte koju je gospodarski subjekt, odnosno naručitelj naveo u EOJN RH važeća.

Nakon dostave odluke Državne komisije javnom objavom, sustav e-Žalba šalje obavijest o tome strankama žalbenog postupka.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

• objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

• objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

• objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

• otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

• primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

• rok za žalbu u slučaju sklapanja izmjene ugovora tijekom njegova trajanja iz članaka 316. i 317. Zakona iznosi 10 dana od objave obavijesti o izmjeni u odnosu na slučajeve i okolnosti koje opravdavaju izmjenu ugovora.

• ako naručitelj nije objavio obavijest o izmjeni, žalba se izjavljuje 60 dana od dana saznanja za takav ugovor, a može se izjaviti unutar roka od šest mjeseci od dana sklapanja ugovora.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. Zakona o javnoj nabavi.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
15/10/2021