Varer - 533324-2020

06/11/2020    S217

Danmark-Lemvig: Fjernvarmekedler

2020/S 217-533324

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lemvig Varmeværk A.m.b.a.
CVR-nummer: 36892412
Postadresse: Vestavej 2
By: Lemvig
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 7620
Land: Danmark
Kontaktperson: Plan & Projekt ved Finn Duus på vegne af ordregiver
E-mail: finn.duus@planprojekt.dk
Telefon: +45 30303772
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/141643634.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/141643634.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/141643634.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Prækvalifikation til levering og etablering af ny elkedel og varmeakkumuleringstank

II.1.2)Hoved-CPV-kode
42515000 Fjernvarmekedler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Lemvig Varmeværk ønsker at etablere en ny 15 MW elkedel på værket på Vestavej 2, 7620 Lemvig. Elkedlen skal stå standby som reserveanlæg ved nedbrud på biogasanlægget og/eller flisanlæggene, og derudover skal den anvendes på el-regulermarkedet. Endvidere ønsker Lemvig Varmeværk en ny varmeakkumuleringstank med en volumen på 5 490 m3 svarende til eksisterende varmeakkumuleringstank på Vestavej.

Tryk her https://permalink.mercell.com/141643634.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
09300000 Elektricitet, opvarmning, solenergi, nuklear energi
44600000 Tanke, beholdere og containere; radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
44610000 Tanke, beholdere, containere og trykbeholdere
44611000 Tanke
44611500 Vandtanke
45251000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker og varmeværker
51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der har været afholdt indledende forhandlingsmøder med NOE Net A/S, der skal etablere et 10kV højspændingskabel mellem 60/10kV stationen på Ringkøbingvej, Lemvig og Lemvig Varmeværk på Vestavej. Kabellængde bliver ca. 600 meter. NOE´s leveringsgrænse slutter i højspændingsrum i kedelbygningen. Der foreligger projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven, som forventes godkendt på byrådsmøde den 25. november 2020. Endvidere foreligger der afgørelse af miljøansøgning, som ikke medfører yderligere tillæg til nuværende miljøgodkendelse samt afgørelse af VVM-screening, hvor projektet vurderes ikke VVM-pligtigt.

Byggeansøgning hos Lemvig Kommune er begyndt. Der skal ikke foretages tilbygning til det eksisterende værk, da elkedlen med hjælpeudstyr kan placeres i eksisterende kedelbygning. Den nye varmeakkumuleringstank bliver identisk med eksisterende tank og placeres den nordøst for denne. Der er iværksat udarbejdelse af geoteknisk undersøgelse af området, hvor den nye akkumuleringstank placeres.

Opgaven omfatter:

- Bygningsmæssig tilpasning og indretning, samt etablering af højspændingsrum.

- Levering og etablering af 15 MW elkedel inklusive hjælpeudstyr og tilkobling til eksisterende fjernvarmeinstallationer.

- Levering og etablering af varmeakkumuleringstank (5 000 m3 netto) inklusive præisoleret rør imellem akkumuleringstank og bygning.

- Vandpåfyldning af varmeakkumuleringstank, der vil strække sig over 3-4 uger.

- Tilpasning og udbygning af eksisterende SRO-anlæg og eltavler.

- Idriftsættelse af elkedel og varmeakkumuleringstank.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknik, funktion og kvalitet / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering og tidsplan / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2021
Slut: 30/09/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Modtages færre end 4 egnede og konditionsmæssige ansøgninger, forbeholder Lemvig Varmeværk sig ret til at gennemføre udbuddet med færre end 4 ansøgere.

Modtages flere end 4 ansøgninger, som opfylder egnethedskravene, finder udvælgelsen sted på et objektivt og sagligt grundlag med udgangspunkt i de 3 referencer fra lignende projekter.

Referencer, hvor ansøgers opgave har omfattet alle ydelserne som krævet i udbuddet, det vil sige hvor opgaven er udført i totalentreprise, og omfatter etablering af elkedel og varmeakkumuleringstank ved et fjernvarmeselskab, prioriteres højt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgere, der befinder sig under omstændighederne som anført i udbudslovens § 135 - 137 er udelukket fra at deltage i udbuddet. En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende § 135-137, vil blive udelukket fra udbuddet, med mindre den pågældende inden for en af Lemvig Varmeværk fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser ansøgers pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Omsætning i hvert af de 3 seneste regnskabsår.

2) Egenkapital i hvert af de 3 seneste regnskabsår.

3) Resultat i hvert af de 3 seneste regnskabsår før skat.

4) Soliditetsgrad i hvert af de 3 seneste regnskabsår (Egenkapital x 100 / Samlede aktiver).

5) Perioderegnskab for 2020, alternativt erklæring fra virksomhedens faste revisor eller økonomidirektør om, at der ikke er sket væsentlige negative ændringer i virksomhedens balancer eller egenkapital siden seneste årsregnskab.

6) Gældende erhvervsansvarsforsikring.

7) Om krav til sikkerhedsstillelse og forudbetalingsgaranti kan opfyldes.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

a) Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår

b) Soliditetsgrad på minimum 10 % i hvert af de 3 seneste regnskabsår

c) Perioderegnskabet for 2020 og/eller erklæringen skal udvise positiv egenkapital

d) Gældende erhvervsansvarsforsikring

e) Der skal kunne stilles sikkerhed for kontraktens opfyldelse, jf. ABT93 samt stilles garanti for forudbetaling på op til 20 % af kontraktværdien.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) 3 referencer erhvervet indenfor de seneste 5 år fra lignende projekter, der viser erfaring med udførelse af projekter i totalentreprise i fjernvarmesektoren i forbindelse med installation og idriftsættelse af varmeproduktionsanlæg og varmeakkumuleringstank. Der kan være tale om igangværende eller afsluttede opgaver.

2) En beskrivelse af ansøgers firma og dennes kvalifikationer i relation til løsning af den udbudte opgave.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

a) Fremlæggelse af de 3 referencer fra lignende projekter

b) Mindst én af referencerne skal omfatte et projekt vedrørende etablering af en større elkedel

c) Mindst én af referencerne skal omfatte en opgave, hvor ansøger har udført opgaven i totalentreprise.

Kravet vedrørende mindst én reference vedrørende elkedel og mindst én reference vedrørende totalentreprise kan opfyldes ved én reference, der omfatter begge dele eller ved 2 referencer.

III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Totalentreprenørens sikkerhedsstillelse skal fremsendes til Lemvig Varmeværk senest 8 dage efter kontraktindgåelse. Forhold vedrørende sikkerhedsstillelsen/forudbetalingsgaranti fremgår af bilag 1.

Forudbetalingsgarantier fremsendes sammen med fakturaen for den pågældende rate, da fakturaen ikke bliver anvist til betaling hvis forudbetalingsgarantien ikke foreligger.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

Indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden,jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/11/2020