Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Usluge - 533458-2018

04/12/2018    S233

Hrvatska-Zabok: Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu

2018/S 233-533458

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zagorski vodovod d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 61979475705
Poštanska adresa: Ksavera Šandora Gjalskog 1
Mjesto: Zabok
NUTS kod: HR043 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49210
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Blaženka Petrovečki, Neven Krajačić
E-pošta: blazenka.petrovecki@zagorski-vodovod.hr
Telefon: +385 49588625
Telefaks: +385 49221326
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagorski-vodovod.hr
Adresa profila kupca: www.zagorski-vodovod.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F5-0033701
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga tehničke pomoći i upravljanja projektom izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje ZLATAR

Referentni broj: 16-18-OP-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge u okviru ovog ugovora o javnoj nabavi obuhvaćaju usluge tehničke i administrativne podrške i upravljanja projektom „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“ tijekom pripreme i izvođenja radova te otklanjanja skrivenih nedostataka u jamstvenom roku, stručnog nadzora, nabave opreme i provođenja aktivnosti promidžbe.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 739 145.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR043 Krapinsko-zagorska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja usluge je uslužno područje naručitelja Zagorskog vodovoda d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Usluge u okviru ovog ugovora o javnoj nabavi obuhvaćaju usluge tehničke i administrativne podrške i upravljanja projektom „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“ tijekom pripreme i izvođenja radova te otklanjanja skrivenih nedostataka u jamstvenom roku, stručnog nadzora, nabave opreme i provođenja aktivnosti promidžbe.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo stručnjaka max. br. bod. = 60 bodova Način izračunavanja bodova naveden je u poglavlju 40 Knjige 1 DON-a / Ponder: rel.60 % max=60bod.
Cijena - Ponder: rel.40 % max=40bod.
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 739 145.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 50
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

26.1. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuditelj je u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 26.1., gospodarski subjekt u ponudi kao preliminarni dokaz dostavlja:

— ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1)) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Kako bi provjerio podatke navedene u ESPD obrascu, sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi naručitelj je obvezan prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente. Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta poglavlja 26.1.

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

Navedeni su u Dokumentaciji o nabavi.

III.1.6)Tražena jamstva :

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude,

2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Rok, način i uvjeti plaćanja navedeni su u poglavlju 62. Knjige 1.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata navedene su u poglavlju 46. Knjige 1.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Navedeni su u Dokumentaciji o nabavi.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 09/01/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/01/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Ksavera Šandora Gjalskog 2 (Zivtova zgrada), I. kat, HR-49210 Zabok, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela navedeni su u poglavlju 64.Knjige 1.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Pravna služba
Poštanska adresa: Ksavera Šandora Gjalskog 1
Mjesto: Zabok
Poštanski broj: 49210
Država: Hrvatska
E-pošta: uprava@zagorski-vodovod.hr
Telefon: +385 49588640
Telefaks: +385 49221326
Internetska adresa: www.zagorski-vodovod.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/11/2018