Usluge - 533458-2018

04/12/2018    S233

Hrvatska-Zabok: Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu

2018/S 233-533458

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zagorski vodovod d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 61979475705
Poštanska adresa: Ksavera Šandora Gjalskog 1
Mjesto: Zabok
NUTS kod: HR043 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49210
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Blaženka Petrovečki, Neven Krajačić
E-pošta: blazenka.petrovecki@zagorski-vodovod.hr
Telefon: +385 49588625
Telefaks: +385 49221326
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagorski-vodovod.hr
Adresa profila kupca: www.zagorski-vodovod.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F5-0033701
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga tehničke pomoći i upravljanja projektom izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje ZLATAR

Referentni broj: 16-18-OP-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge u okviru ovog ugovora o javnoj nabavi obuhvaćaju usluge tehničke i administrativne podrške i upravljanja projektom „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“ tijekom pripreme i izvođenja radova te otklanjanja skrivenih nedostataka u jamstvenom roku, stručnog nadzora, nabave opreme i provođenja aktivnosti promidžbe.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 739 145.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR043 Krapinsko-zagorska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja usluge je uslužno područje naručitelja Zagorskog vodovoda d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Usluge u okviru ovog ugovora o javnoj nabavi obuhvaćaju usluge tehničke i administrativne podrške i upravljanja projektom „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“ tijekom pripreme i izvođenja radova te otklanjanja skrivenih nedostataka u jamstvenom roku, stručnog nadzora, nabave opreme i provođenja aktivnosti promidžbe.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo stručnjaka max. br. bod. = 60 bodova Način izračunavanja bodova naveden je u poglavlju 40 Knjige 1 DON-a / Ponder: rel.60 % max=60bod.
Cijena - Ponder: rel.40 % max=40bod.
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 739 145.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 50
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

26.1. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuditelj je u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 26.1., gospodarski subjekt u ponudi kao preliminarni dokaz dostavlja:

— ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1)) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Kako bi provjerio podatke navedene u ESPD obrascu, sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi naručitelj je obvezan prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente. Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta poglavlja 26.1.

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

Navedeni su u Dokumentaciji o nabavi.

III.1.6)Tražena jamstva :

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude,

2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Rok, način i uvjeti plaćanja navedeni su u poglavlju 62. Knjige 1.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata navedene su u poglavlju 46. Knjige 1.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Navedeni su u Dokumentaciji o nabavi.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 09/01/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/01/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Ksavera Šandora Gjalskog 2 (Zivtova zgrada), I. kat, HR-49210 Zabok, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela navedeni su u poglavlju 64.Knjige 1.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Pravna služba
Poštanska adresa: Ksavera Šandora Gjalskog 1
Mjesto: Zabok
Poštanski broj: 49210
Država: Hrvatska
E-pošta: uprava@zagorski-vodovod.hr
Telefon: +385 49588640
Telefaks: +385 49221326
Internetska adresa: www.zagorski-vodovod.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/11/2018